Found: 6,714  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องตำราโภชนาการ / กรมการฝึกหัดครู.
ชื่อผู้แต่งกรมการฝึกหัดครู.
พิมพลักษณ์พระนคร : คณะอนุกรรมการสาขาโภชนศาสตร์, 2513.
เลขเรียก613.2 ก169ต 2513
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องตำราโภชนาการ / กรมการฝึกหัดครู.
ชื่อผู้แต่งกรมการฝึกหัดครู.
พิมพลักษณ์พระนคร : คณะกรรมการสาขาโภชนศาสตร์ ในคณะกรรมการโภชนาการ แห่งชาติ, 2510.
เลขเรียก613.2 ก169ต 2510
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องตำราโภชนาการ / การฝึกหัดครู, กรม
ชื่อผู้แต่งกรมการฝึกหัดครู
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : องค์การยูนิเซฟ, 2507
เลขเรียก641.1 ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
มหาวิทยาลัยบูรพา
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโภชนศาสตร์ครอบครัว / อบเชย วงศ์ทอง
ชื่อผู้แต่งอบเชย วงศ์ทอง
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2546.
เลขเรียก641 อ154ภ 2546
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโภชนาการและภาวะสังคม ปัญหาโภชนาการในประเทศไทย / ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์
ชื่อผู้แต่งไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดีและสถาบันวิจัยโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล, 2527
เลขเรียก641.1 ก97ภ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง333 สูตรอาหารรักลูก / สุภาวดี หาญเมธี, บรรณาธิการ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แปลนพับลิชชิ่ง, 2535.
เลขเรียก641.562 ส647
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับภาวะโภชนาการของเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สังกัดโรงเรียนเทศ...
ชื่อผู้แต่งนิรมล สมประสงค์.
พิมพลักษณ์[นครปฐม] : สาขาวิชาสถิติ ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2528.
เลขเรียกRJ206 น64
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาวิถีชีวิต ลักษณะอาหาร ภาวะโภชนาการ ของพระสงฆ์ สามเณร และฆราวาส : ในบริบท 4 ภูมิภาคประเทศไทย ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ภาควิชาโภชนาการและการกำหนดอาหาร คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ; 2557.
เลขเรียก613 ก635 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาวิถีชีวิต ลักษณะอาหาร ภาวะโภชนาการของพระสงฆ์ สามเณร และฆราวาส : รายงานฉบับสมบูรณ์ : ในบริบท ...
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : ภาควิชาโภชนาการและการกำหนดอาหาร คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2557.
เลขเรียก613.2 ก522(4) 2557 22
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาวิถีชีวิต ลักษณะอาหาร ภาวะโภชนาการของพระสงฆ์ สามเณร และฆราวาส : ในบริบท 4 ภูมิภาคประเทศไทย :...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ภาควิชาโภชนาการและการกำหนดอาหาร คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2557.
เลขเรียก641.3088294 ก278 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการสำรวจความรู้และพฤติกรรมของเด็กนักเรียนที่มีภาวะโภชนาการเกิน = The survey of knowledge and behavio...
ชื่อผู้แต่งวาเชนทร์ นาคบาตร
พิมพลักษณ์2553.
เลขเรียกRA784 ว455ก 2553
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือการส่งเสริมโภชนาการในศูนย์พัฒนาเด็กอายุ 3-6 ปี / บรรณาธิการ, กอบแก้ว สุวรรณศร
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กองโภชนาการ กรมอนามัย, 2541.
เลขเรียกQU145 ค695 2541
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องชวนลูกกินผักและผลไม้ = Kid's kitchen / บก. เรียบเรียง : ฤทธิธรรม พิสุทธิ์ภาคภูมิ.
ชื่อผู้แต่งฤทธิธรรม พิสุทธิ์ภาคภูมิ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มายิก, [2549].
เลขเรียก613.2083 ฤ173ช 21
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสรุปผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่โครงการพัฒนาโภชนาการ โดยเน้นการเผยแพร่สื่อสารและการพัฒนาพฤติ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบัน, [253-]
เลขเรียกQU146.1 ผ191
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา