Found: 948  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเอกสารประกอบการสอนรายวิชา 020213006 การใช้ซอฟต์แวร์เพื่อการศึกษา = Software application for educatio...
ชื่อผู้แต่งกิตติ เสือแพร
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2555.
เลขเรียกQA76.76.A65 ก671
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโปรแกรมควบคุมเวอร์ชั่นสำหรับโครงงานเว็บแอพพลิเคชัน [electronic resource] = CVS Version control for w...
ชื่อผู้แต่งสิทลี เลี้ยงตระกูลงาม
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2548.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์เรื่องการพัฒนาเว็บสื่อการเรียนรู้การใช้งานโปรแกรม EndNote X4 / วิฑิตา สนศิร...
ชื่อผู้แต่งวิฑิตา สนศิริ
พิมพลักษณ์[ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2557.
เลขเรียกQA76.76.A65 ว571ร 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการควบคุมระยะไกลผ่านช่องสัญญาณโทรศัพท์ = Remote Controller Telephone System / ดิตถานนท์ ครุฑเมือง
ชื่อผู้แต่งดิตถานนท์ ครุฑเมือง
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการออกแบบระบบคลัสเตอร์สำหรับกลุ่มเครื่องแม่ข่ายโปรแกรมประยุกต์ = Design of Application Server Clust...
ชื่อผู้แต่งชาญวิทย์ แก้วกสิ
พิมพลักษณ์นครราชสีมา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, 2548
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการใช้โปรแกรมนำเสนอข้อมูล / บุญสืบ โพธิ์ศรี และคณะ.
ชื่อผู้แต่งบุญสืบ โพธิ์ศรี.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์ส่งเสริมอาชีวะ, 2547.
เลขเรียกQA76.76.A65 บ591
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเอกสารประกอบการสอน โปรแกรมประยุกต์ด้านงานทะเบียนบุคคลและการจ่ายเงินเดือน รหัสวิชา 4123605 = Programm...
ชื่อผู้แต่งวีระชัย คอนจอหอ.
พิมพลักษณ์เพชรบุรี : สถาบันราชภัฏเพชรบุรี, 2542.
เลขเรียก005.3 ว37ป
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโปรแกรมช่วยในการพัฒนาโมดูลเป็นกลุ่ม [electronic resource] = Integrating module plus (IMP) / โสภณ ภาค...
ชื่อผู้แต่งโสภณ ภาคพิเศษ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2546.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโปรแกรมสำเร็จรูปในงานอาชีพ / บุญสืบ โพธิ์ศรี, จักรพันธ์ จันทน์โรจน์, ปริญญา อินทรกวี.
ชื่อผู้แต่งบุญสืบ โพธิ์ศรี.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์ส่งเสริมอาชีวะ, 2547.
เลขเรียกQA76.76.A65 บ591
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโปรแกรมสำเร็จรูปและการประยุกต์ใช้งาน = Software package and application / อำนาจ ทองขาว.
ชื่อผู้แต่งอำนาจ ทองขาว.
พิมพลักษณ์[สงขลา] : มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา, 2549.
เลขเรียกQA 76.754 อ215 2549,005.3 อ215ป 2549
ห้องสมุดสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพัฒนาเว็บแอพพลิเคชันด้วย Vue.js Vuex + Bootstrap / จีราวุธ วารินทร์.
ชื่อผู้แต่งจีราวุธ วารินทร์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : รีไวว่า, 2563.
เลขเรียกQA76.76.A65 จ575พ 2563,006.76 จ575พ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
มหาวิทยาลัยมหิดล
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องระบบบริหารจัดการโปรแกรมการแข่งขันโบว์ลิง = The Management system of bowling Competition's Program / ...
ชื่อผู้แต่งวรธันย์ สิงห์คำฟู
พิมพลักษณ์วิทยาศาสตรมหาบัณฑิตเชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 2557
เลขเรียกว 005.3 ว174ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเว็บแอพพลิเคชันสำหรับงานประเมินมูลค่ำอสังหำริมทรัพย์ = Web application for real estate estimation / ...
ชื่อผู้แต่งพิสุทธิ์ ตั้งพิษฐานสกุล
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2557
เลขเรียกว 005.3 พ384ว
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเอกสารประกอบการสอนรายวิชาโปรแกรมประยุกต์ด้านการเงินและบัญชี/ สหัสา พลนิล.
ชื่อผู้แต่งสหัสา พลนิล.
พิมพลักษณ์[ศรีสะเกษ]: คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ, [2549].
เลขเรียก001.64 ส468อ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเอกสารประกอบการสอนวิชา 070315218 เทคโนโลยีเว็บและอุปกรณ์เคลื่อนที่ / จัดทำโดย พงศ์ศรัณย์ บุญโญปกรณ์
ชื่อผู้แต่งพงศ์ศรัณย์ บุญโญปกรณ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ภาควิชาการสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2562.
เลขเรียกQA76.76.A65 พ135
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา