Found: 6,080  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องอยุธยามรดกโลก 2537.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์เทียนวัฒนา, 2537.
เลขเรียก915.93023 อ321
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการสำรวคจสิ่งแวดล้อมศิลปกรรมจังหวัดลพบุรี / ภูธร ภูมะธน,เรียบเรียง
พิมพลักษณ์ลพบุรี : หน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมศิลปกรรมท้องถิ่น, 2540
เลขเรียก930.1 ร26
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องทะเบียนตำแหน่งที่ตั้งชุมชนโบราณในประเทศไทย จังหวัดร้อยเอ็ด / ทิวา ศุภจรรยา และผ่องศรี วนาสิน
ชื่อผู้แต่งทิวา ศุภจรรยา.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2525.
เลขเรียก915.9303 ท37ท
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องประติมาณวิทยาบนทับหลัง / เจริญ ไวรวัจนกุล.
ชื่อผู้แต่งเจริญ ไวรวัจนกุล.
พิมพลักษณ์สุรินทร์ : วิทยาลัยครูสุรินทร์, 2537.
เลขเรียก959.3 จ57ป
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโครงการวิจัย การศึกษาระบบโครงสร้างและพฤติกรรมของโบราณสถานประเภทเจดีย์ = Structural System and Behavi...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กองโบราณคดี กรมศิลปากร, 2561?.
เลขเรียก726.1 ค961
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโบราณสถาน เล่ม 1 / วิชิต สุวรรณปรีชา.
ชื่อผู้แต่งวิชิต สุวรรณปรีชา.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อักษรพิพัฒน์ , ม.ป.ป.
เลขเรียก959.3 ว549ป
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแหล่งโบราณคดีริมอันดามัน / ปรีชา นุ่นสุข.
ชื่อผู้แต่งปรีชา นุ่นสุข.
พิมพลักษณ์นครศรีธรรมราช : วิทยาลัยครูนครศรีธรรมราช, 2533.
เลขเรียกDS588.ต9 ป495
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องทำเนียบนาม แหล่งมรดกทางศิลปวัฒนธรรม ในเขตพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (โบราณสถานจังหวัดลงขลา ปัตตาน...
ชื่อผู้แต่งพรทิพย์ พันธุโกวิท.
พิมพลักษณ์กรุงเทพ ฯ : บางกอกอินเฮ้าส์, [2550].
เลขเรียกDS 567 พ239ท[2550],959.3029 พ239ท 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องหนังสือนำชมโบราณสถานที่สำคัญในเขตพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (สงขลา ปัตตานี ยะลา นราธิวาส และสตูล)...
พิมพลักษณ์สงขลา : สำนักศิลปากรที่ 10 สงขลา กรมศิลปากร, 2557.
เลขเรียกDS589 ห144,915.93 พ17ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
..more
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องทะเบียนโบราณสถานทั่วราชอาณาจักร / กรมศิลปากร
ชื่อผู้แต่งกรมศิลปากร
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรม, 2540.
เลขเรียกDS567 ท215 2540,959.31025 ศ74ท
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเที่ยวเมืองพระร่วง : พระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวและเรื่องสืบเนื่อง / พระบาท...
ชื่อผู้แต่งมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบาทสมเด็จพระ 2423-2468.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มูลนิธิเพชรรัตน-สุวัทนา, 2559.
เลขเรียกDS567 ม24
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแนวทางเพื่ออนุรักษ์โบราณสถานในเขตพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง กำแพงเพชร สุโขทัย พิจิตร และพิษณุโลก / รัชว...
ชื่อผู้แต่งรัชวดี สังขดุลย์
พิมพลักษณ์2527.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องทะเบียนโบราณสถานในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล / กองโบราณคดี กรมศิลปากร.
ชื่อผู้แต่งกรมศิลปากร. กองโบราณคดี.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, 2535.
เลขเรียกDS567.85.ก4 ศ66 2535,อ 959.31025 บ94ท
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยมหิดล
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องทะเบียนโบราณสถานในเขตหน่วยศิลปากรที่ 1 / กองโบราณคดี กรมศิลปากร ; บรรณาธิการ : ราตรี โตเพ่งพัฒน์.
ชื่อผู้แต่งกองโบราณคดี.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กอง, 2537.
เลขเรียกDS567 .บ944 2537,913.593003 ท335 ข.1
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาระบบโครงสร้างและพฤติกรรมของโบราณสถานประเภทเจดีย์ โครงการวิจัย สุดชาย พานสุวรรณ Text
ชื่อผู้แต่งสุดชาย พานสุวรรณ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กองโบราณคดี กรมศิลปากร,
เลขเรียกวจ 726.1 ส766ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา