Found: 293  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องบรรณนิทัศน์ไทดำ / รวบรวมโดย รัตนา เตชามหาชัย
ชื่อผู้แต่งรัตนา เตชามหาชัย
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์สนเทศเพื่อการวิจัยไทยคดีศึกษา สถาบันไทยคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2540.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องหนังสือวัฒนธรรมประเพณีไทยซงดำ / โดยสุรีย์ ทองคงหาญ.
ชื่อผู้แต่งสุรีย์ ทองคงหาญ.
พิมพลักษณ์[นครปฐม : ชมรมไทยซงดำแห่งประเทศไทย, 2542].
เลขเรียกPL4195.ซ9 ส74
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโครงการ โลกของชาวไทดำ : ความสัมพันธ์ซึ่งกันระหว่างสภาพแวดล้อม ที่อยู่อาศัยของชาวไทดำในไทยกับในเวียด...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2549.
เลขเรียก305.895919 ค961
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
4
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่องคนไท [videorecording] : ไทดำ / บริษัทพาโนราม่า ดอคคิวเมนทารี่ จำกัด ;บรรณาธิการโดย วิวัฒน์ ทองอันตัง...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บริษัท, 2538.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความเชื่อเรื่องผีในพิธีกรรมของชาวไทยโซ่งบ้านไผ่หูช้าง อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม / บุญมี ปาริชาติธนก...
ชื่อผู้แต่งบุญมี ปาริชาติธนกุล.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สาขาวิชาไทยศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2546.
เลขเรียกDS570.ล53 บ72
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการวิจัยระบบไวยากรณ์ภาษาไทยโซ่ง / คณะผู้วิจัย สุพัตรา จิรนันทนาภรณ์, อัญชลี สิงห์น้อย, ศิริพร...
ชื่อผู้แต่งสุพัตรา จิรนันทนาภรณ์.
พิมพลักษณ์[พิษณุโลก : สาขาวิชาภาษาศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2547].
เลขเรียกPL4191 ส73
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องลาวโซ่ง : การแต่งกาย ประเพณีและความเชื่อ / สถาบันวัฒนธรรมภูมิภาคตะวันตก มหาวิทยาลัยศิลปากร.
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยศิลปากร. สถาบันวัฒนธรรมภูมิภาคตะวันตก.
พิมพลักษณ์นครปฐม : มหาวิทยาลัย, [2537]
เลขเรียกDS570.ล53 ศ65
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องชีวิตลาวโซ่งเมื่อวันวาน / ฉวีวรรณ ประจวบเหมาะ, วรานันท์ วรวิศว์.
ชื่อผู้แต่งฉวีวรรณ ประจวบเหมาะ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ, 2543.
เลขเรียกDS570.ล6 ฉ56 2543
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องประวัติศาสตร์ไทดำ : รากเหง้าวัฒนธรรม-สังคมไทยและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ / ยุกติ มุกดาวิจิตร.
ชื่อผู้แต่งยุกติ มุกดาวิจิตร.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย, 2557.
เลขเรียกDS570.ล6 ย72 2557
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสารัตถะแห่งคติความเชื่อและพิธีกรรมลาวโซ่ง : กรณีศึกษาลาวโซ่งในเขตตำบลไผ่รอบ อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จัง...
ชื่อผู้แต่งอภิญวัฒน์ โพธิ์สาน
พิมพลักษณ์มหาสารคาม : สาขาวิชาศาสนาและปรัชญา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2551.
เลขเรียก305.8 อ77ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องมองไทดำผ่านคำเรียกญาติ / อรรถสิทธิ์ บุญสวัสดิ์, สมทรง บุรุษพัฒน์ ; รัชฎาภรณ์ ผลยะฤทธิ์, บรรณาธิการ
ชื่อผู้แต่งอรรถสิทธิ์ บุญสวัสดิ์ ผู้วิจัย
เลขเรียกDS523.4.T35 อ44 2561,495.917 อ366ม 2561
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องงานวิจัยเรื่อง การเปลี่ยนแปลงศิลปกรรมชุมชนไทยโซ่งจังหวัดสุพรรณบุรี / จงลักษณ์ ช่างปลื้ม
ชื่อผู้แต่งจงลักษณ์ ช่างปลื้ม
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต, 2553
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องวิทยานิพนธ์เรื่องการศึกษาโครงสร้างสังคมของลาวโซ่ง / โดย มยุรี วัดแก้ว.
ชื่อผู้แต่งมยุรี วัดแก้ว.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2521.
เลขเรียกDS570.ล53 ม47
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องศูนย์การเรียนรู้และท่องเที่ยวเกษตร วิถีชีวิตไทยทรงดำ บ้านดอนมะเกลือ จังหวัดสุพรรณบุรี = Taidam agro...
ชื่อผู้แต่งพัชรพร คูณตะคุ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร, 2559.
เลขเรียกสพ 180737 พ179ศ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา