Found: 213  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโครงสร้างทางเศรษฐกิจของประเทศไทย = Economic Structure of Thailand / สุนิตย์ แป้นนาบอน
ชื่อผู้แต่งสุนิตย์ แป้นนาบอน.
พิมพลักษณ์สงขลา : คณะวิทยาการจัดการ สถาบันราชภัฏสงขลา, 2542
เลขเรียก330.9593 ส818ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน : กิจกรรมจัดหาเงิน / จัดทำโดย ปริมา ธีระรัตน์.
ชื่อผู้แต่งปริมา ธีระรัตน์.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2547.
ห้องสมุดสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาแนวทางปฏิบัติในการพัฒนาความสามารถด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้เกิดคุณประโยชน์ต่อโครงการขนาด...
ชื่อผู้แต่งมนตรี จุฬาวัฒนทล
เลขเรียก338.926 ม151ก 2542
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานสถานะโครงสร้างพื้นฐานของประเทศไทย 2551- / สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงาน, [2552?]-.
เลขเรียกHC 445 .Z9C3 ร26
ห้องสมุดสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโครงการจัดทำแผนปฏิบัติการระบบโครงข่ายโครงสร้างพื้นฐานเพื่อสนับสนุนการกระจายอุตสาหกรรมไปสู่ภูมิภาค (ภ...
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : โซเชียลแอนด์เอนไวรอนเมนทัลดีเวลลอปเม้นท์, 2541.
เลขเรียกHC79.C3 ค961
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโครงการจัดทำแผนปฏิบัติการระบบโครงข่ายโครงสร้างพื้นฐานเพื่อสนับสนุนการกระจายอุตสาหกรรมไปสู่ภูมิภาค (ภ...
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : โซเชียลแอนด์เอนไวรอนเมนทัล ดีเวลลอปเม้นท์, 2541.
เลขเรียกHC79.C3 ค961 ล.1-3 2541
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานผลสำมะโนหมู่บ้าน พ.ศ. 2542 : จังหวัดเชียงใหม่ / สำนักงานสถิติจังหวัดเชียงใหม่.
ชื่อผู้แต่งสำนักงานสถิติจังหวัดเชียงใหม่.
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : สำนักงานสถิติจังหวัดเชียงใหม่, 2543.
เลขเรียก306.3 ส184ร 2542
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานผลสำมะโนหมู่บ้าน พ.ศ. 2542 จังหวัดน่าน / สำนักงานสถิติจังหวัดน่าน.
ชื่อผู้แต่งสำนักงานสถิติจังหวัดน่าน.
พิมพลักษณ์น่าน : สำนักงานสถิติจังหวัดน่าน, 2543.
เลขเรียก306.3 ส184รนน 2542
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
11
image
ประเภทสื่อ Computer File
ชื่อเรื่องการประเมินผลโครงการทางด้านโครงสร้างพื้นฐานจากผลิตภาพและความสามารถในการแข่งขันของประเทศเพื่อการบริหาร...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ, 2559.
เลขเรียกHJ8033.T5 ก64 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวางแผนโครงสร้างพื้นฐานและการขนส่งชุมชนเมือง / ประพัทธ์พงษ์ อุปลา
ชื่อผู้แต่งประพัทธ์พงษ์ อุปลา
เลขเรียก711.4 ป318ก 2558
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโครงการจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมเมืองชายแดนตามแนวทางการสร้างมูลค่าเพิ่มจากการพัฒนาโครงสร้างพ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2558.
เลขเรียก338.9593 ค872 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโครงการจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมเมืองชายแดนตามแนวทางการสร้างมูลค่าเพิ่มจากการพัฒนาโครงสร้างพ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม, 2558
เลขเรียกวจ 338.9 ค961 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสรุปสำหรับผู้บริหาร โครงการจัดทำแผนปฏิบัติการระบบโครงข่ายโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อสนับสนุนการกระจ่ยอุตส...
ชื่อผู้แต่งสำนักนายกรัฐมนตรี. สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี, 2541.
เลขเรียก338.9 น473ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา