Found: 2,917  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสรุปข้อมูลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ พ.ศ. 2495-2554 / สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโคร...
ชื่อผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราดำริ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานฯ, 2554
เลขเรียกอ 307.72 ส691ส 2554
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสรุปผลการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของกรมการข้าว ประจำปี 2558-2559 / กองประสานงานโครงก...
พิมพลักษณ์กรุงเพทฯ : กองประสานงานโครงการพระราชดำริ กรมการข้าว กระทรวงเกษตรและสหกร, ม.ป.ป.
เลขเรียก354.5 ส174
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติ : จัดการน้ำชุมชน ตามแนวพระราชดำริ / มูลนิธิอุทกกพัฒน์ในพระบรมราชูปถัมภ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มูลนิธิอุทกกพัฒน์ในพระบรมราชูปถัมภ์, 2561.
เลขเรียกHD 1698 .T5 พ36 2561
ห้องสมุดสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
4
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่องโครงการหลวง [CD-ROM] / บริษัท เจเนซิส เอ็ดดูเคชั่น จำกัด
ชื่อผู้แต่งบริษัท เจเนซิส เอ็ดดูเคชั่น จำกัด
พิมพลักษณ์เจเนซิส เอ็ดดูเคชั่น : กรุงเทพฯ, 2552
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อประโยชน์สุขของปวงประชา / มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่.
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่.
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ , 2555.
เลขเรียก923.1593ม246
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
6
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องวารสารอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ชื่อผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ, 2559-
เลขเรียก070.175 ส691ว
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง60 ปี ครองราชย์ประโยชน์สุข ประชาราฎร์.
ชื่อผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงาน, [2549]
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกษัตริย์เกษตร
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ภาษิต, 2520
เลขเรียก923.1593 ก332
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดการด้านระบบชลประทานในลุ่มน้ำปากพนัง : [จุลสาร] โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง อันเนื่องมาจ...
พิมพลักษณ์นครศรีธรรมราช : สำนักพัฒนาแหล่งน้ำ 5 กรมชลประทาน, 2542.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประชุมสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง "บทบาทของภาครัฐบาลและเอกชนไทยและสหรัฐฯ ที่จะรองรับสนับสนุนโครงการอั...
ชื่อผู้แต่งการประชุมสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง "บทบาทของภาครัฐบาลและเอกชนไทยและสหรัฐฯ ที่จะรองรับสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ". (2531 : ลำปาง).
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : หอรัตนชัยการพิมพ์, 2531.
เลขเรียก658.404 ก485ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องจุลสาร กปร. [จุลสาร] / สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักง...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงาน กปร., 2540.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องตามรอยโครงการพระราชดำริกับการพัฒนาชุมชน / สมชาย ลักขณานุรักษ์
ชื่อผู้แต่งสมชาย ลักขณานุรักษ์.
พิมพลักษณ์นครปฐม : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม, 2554
เลขเรียก307.14 ส241ต
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
13
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่องทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดำริ [CD-ROM] / บริษัท เจเนซิส เอ็ดดูเคชั่น จำกัด
ชื่อผู้แต่งบริษัท เจเนซิส เอ็ดดูเคชั่น จำกัด
พิมพลักษณ์เจเนซิส เอ็ดดูเคชั่น : กรุงเทพฯ, 2552
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องทีฆายุโก โหตุ มหาราชา 5 ธันวาคม [จุลสาร] / บริษัท เอ็กเซกคิวทีฟ มีเดีย จำกัด
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เอ็กเวกคิวทีฟ มีเดีย, 2542.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องผลการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ / จังหวัดนราธิวาส.
พิมพลักษณ์นราธิวาส : จังหวัดนราธิวาส, 2537.
เลขเรียก307.7 ผ191 20
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา