Found: 742  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือฝึกอบรมผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน โครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (Otop) / เสาวณี จุลิรัชนีกร.....
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ภาควิชาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2547.
เลขเรียก307.33 ค416 2547
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโครงการติดตามประเมินผลการพัฒนาโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ภายใต้โครงการติดตามประเมินผลนโยบายของรั...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักวิจัยเศรษฐกิจและประเมินผล, 2558
เลขเรียกส.ร. 381 ค872
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องศักยภาพของผลิตภัณฑ์ในโครงการ หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์
พิมพลักษณ์สงขลา : ภาควิชาบริหารธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2547
เลขเรียก338.634 ศ111 2547
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการของโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ : กรณีศึกษาผลิตภัณฑ์อัจฉราไข่วิจิตร / ...
ชื่อผู้แต่งศุภวรรณ โสภณเสถียร
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต, 2550
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่น พ.ศ. 2550 / สำนักงานสถิติแห่งชาติ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานสถิติแห่งชาติ, 2550.
เลขเรียก380.1 ส695 2550
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสุดยอดผลิตภัณฑ์ หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ 2009 จังหวัดพัทลุง = Product of the wisdom TOP Phatthalun...
พิมพลักษณ์พัทลุง : สำนักงานพัฒนาชุมชน, 2552.
เลขเรียก338.642 ส739 2552
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดตั้งเครือข่ายองค์ความรู้ชุมชนมุ่งสู่การเป็น Knowledge-based OTOP / คณะกรรมการอำนวยการ หนึ่งตำ...
ชื่อผู้แต่งคณะกรรมการอำนวยการ หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์แห่งชาติ.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ : กรมการพัฒนาชุมชน, 2549].
เลขเรียกHN700.55.Z9C6 ค35
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิเคราะห์อัตราการเจริญเติบโตของ OTOP ของประเทศไทยในช่วงปี พ.ศ.2545-2548 / กรรณิกา ทรัพย์มาก.
ชื่อผู้แต่งกรรณิกา ทรัพย์มาก.
พิมพลักษณ์นครปฐม : สาขาวิชาเอกสถิติ ภาควิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2548.
เลขเรียกHC445.Z9P63 ก44
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องผลิตภัณฑ์เด่นภาคใต้ [จุลสาร]
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสุดยอด OTOP ไทย [CD-ROM] : ความภูมิใจของแผ่นดิน / กรมการพัฒนาชุมชน.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรม, 2547.
เลขเรียกHN700.592.C6 ส766
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย จังหวัดสงขลา สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสงขลา [Text].
ชื่อผู้แต่งสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสงขลา.
พิมพลักษณ์สงขลา สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสงขลา 2552.
เลขเรียก745.5 ส691
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแนวทางและหลักเกณฑ์การคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย ปี 2549 (OTOP product champion OPC) / ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมการพัฒนาชุมชน, 2549.
เลขเรียกHN700.55.Z9C6 น927
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแนวทางและหลักเกณฑ์การคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ไทยปี พ.ศ. 2552 (OTOP Product Champion) / ก...
ชื่อผู้แต่งกรมการพัฒนาชุมชน.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ : สำนักส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน, 2552].
เลขเรียกHN700.55.Z9C6 ก4312
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องModel การพัฒนา OTOP สู่มิติใหม่ : รายงานผลการศึกษา / สถาบันการพัฒนาชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันการพัฒนาชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน, 2560.
เลขเรียก380.1 ม919
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประเมินโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ของตำบลหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ / นิตยา เจ...
ชื่อผู้แต่งนิตยา เจริญเร็ว
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต, 2550
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสวนดุสิต

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา