Found: 739  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการของโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ : กรณีศึกษาผลิตภัณฑ์อัจฉราไข่วิจิตร / ...
ชื่อผู้แต่งศุภวรรณ โสภณเสถียร
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต, 2550
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องศักยภาพของผลิตภัณฑ์ในโครงการ หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์
พิมพลักษณ์สงขลา : ภาควิชาบริหารธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2547
เลขเรียก338.634 ศ111 2547
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแนวทางและหลักเกณฑ์การคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย ปี 2549 (OTOP product champion OPC) / ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมการพัฒนาชุมชน, 2549.
เลขเรียกHN700.55.Z9C6 น927
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสุดยอดผลิตภัณฑ์ หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ 2009 จังหวัดพัทลุง = Product of the wisdom TOP Phatthalun...
พิมพลักษณ์พัทลุง : สำนักงานพัฒนาชุมชน, 2552.
เลขเรียก338.642 ส739 2552
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือฝึกอบรมผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน โครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (Otop) / เสาวณี จุลิรัชนีกร.....
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ภาควิชาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2547.
เลขเรียก307.33 ค416 2547
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแนวทางและหลักเกณฑ์การคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย ปี 2549 = OTOP product champion (OPC) /...
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : คณะกรรมการอำนวยการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์แห่งชาติ กรมการพัฒนาชุมชน, 2549.
เลขเรียกHC445.Z9C58 น927 2549
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องผลิตภัณฑ์เด่นภาคใต้ [จุลสาร]
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโครงการติดตามประเมินผลการพัฒนาโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ภายใต้โครงการติดตามประเมินผลนโยบายของรั...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักวิจัยเศรษฐกิจและประเมินผล, 2558
เลขเรียกส.ร. 381 ค872
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการวิจัยเรื่องการประเมินโครงการ"หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์" = The evaluation on "One Tambon One P...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, [2548?]
เลขเรียกHC445 Z7 ร64 2548
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวัดความสำเร็จของผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ของจังหวัดอุดรธานี โดยแนวคิดการวัดและประเมินผลกา...
ชื่อผู้แต่งเกียรติศักดิ์ เค้าสิม
พิมพลักษณ์2548.
เลขเรียกวจ 338.634 ก84ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องหนึ่งปี หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ / คณะกรรมการอำนวยการ หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ แห่งชาติ (กอ.นตผ).
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : คณะกรรมการอำนวยการอำนวยการ, [2545?].
เลขเรียกHC445.Z9 ห159,381.3 ห159 20
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประเมินโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ของตำบลหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ / นิตยา เจ...
ชื่อผู้แต่งนิตยา เจริญเร็ว
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต, 2550
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโครงการเพิ่มประสิทธิภาพคณะอนุกรรมการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ระดับอำเภอ/กิ่งอำเภอ / คณะอนุกรรมการหนึ...
ชื่อผู้แต่งคณะอนุกรรมการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ระดับภูมิภาค.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน, 2548.
เลขเรียก338.642 ค14ค 2548
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่น พ.ศ. 2550 / สำนักงานสถิติแห่งชาติ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานสถิติแห่งชาติ, 2550.
เลขเรียก380.1 ส695 2550
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดตั้งเครือข่ายองค์ความรู้ชุมชนมุ่งสู่การเป็น Knowledge-based OTOP / คณะกรรมการอำนวยการ หนึ่งตำ...
ชื่อผู้แต่งคณะกรรมการอำนวยการ หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์แห่งชาติ.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ : กรมการพัฒนาชุมชน, 2549].
เลขเรียกHN700.55.Z9C6 ค35
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา