Found: 4,175  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องวิจัยพัฒนาโครงการ = Research for project development / ไพศาล วรคำ.
ชื่อผู้แต่งไพศาล วรคำ.
พิมพลักษณ์มหาสารคาม : ตักสิลาการพิมพ์, 2561.
เลขเรียก001.4 พ982ว
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประเมินผลโครงการสัมมนาเชิงปฎิบัติการบริหารจัดการเชิงบูรณาการของสำนักงานยุติธรรมจังหวัด / สำนักนโย...
ชื่อผู้แต่งสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม, 2551
เลขเรียกวจ 658.404 ส636ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องชุดโครงการวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพ กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฎ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลและสถาบันเทคโ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักบริหารโครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา และพัฒนามหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2557
เลขเรียก001.4 ช613ช
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกิจการวิจัย 2535-2537 / ฝ่ายวิจัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, [2538]
เลขเรียกZ5816.จ682 ก363 2535-37
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องProceedings of researches and projects, Thammasat University Research and Consultancy Institute, Jan...
ชื่อผู้แต่งสถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2557
เลขเรียกสร 370.7 ว516ป 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องทำเนียบโครงการวิจัยสาขาเกษตรศาสตร์
ชื่อผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, 2528
เลขเรียก001.44 ค14ท
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเทคนิคการเขียนเค้าโครงการวิจัย : แนวทางสู่ความสำเร็จ / ชูศรี วงศ์รัตนะ.
ชื่อผู้แต่งชูศรี วงศ์รัตนะ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2549.
เลขเรียก001.4 ช418ท 2549
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโครงการประเมินผลการดำเนินงานโครงการวิจัยแม่บท : รวิจัยและพัฒนาระบบพฤติกรรมไทยระยะที่ 3 (พ.ศ.2547 - 2...
ชื่อผู้แต่งดุษฏี โยเหลา.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, 2552.
เลขเรียกว658.404072 ด483ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการดำเนินโครงการ TO BE NUMBER ONE อำเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ นิศารัตน์ ...
ชื่อผู้แต่งนิศารัตน์ บุญธรรม
พิมพลักษณ์2551.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประเมินโครงการกองทุนหมู่บ้านและชุมชน : กรณีศึกษาหมู่บ้านใสเขือ หมู่ที่ 8 ตำบลเขาพระ อำเภอพิปูน จั...
ชื่อผู้แต่งอรอุมา เพชรประพันธ์.
พิมพลักษณ์นครศรีธรรมราช : สถาบันราชภัฎนครศรีธรรมราช, 2545.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประเมินโครงการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง : กรณีศึกษา บ้านห้วยไทร หมู่ที่ 4 ตำบลปากพูน อำเภอเมือง...
ชื่อผู้แต่งอรพิน ขวดทอง.
พิมพลักษณ์นครศรีธรรมราช : สถาบันราชภัฎนครศรีธรรมราช , 2545
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประเมินโครงการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง : กรณีศึกษา หมู่บ้านควนยูง หมู่ที่ 9 ตำบลนาแว อำเภอฉวาง...
ชื่อผู้แต่งอุเทน เจริญชนม์.
พิมพลักษณ์นครศรีธรรมราช : สถาบันราชภัฎนครศรีธรรมราช, 2545
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประเมินโครงการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง : กรณีศึกษา หมู่บ้านยวนแหล ตำบลโพธิ์เสด็จ อำเภอเมือง จั...
ชื่อผู้แต่งอังคณา การะกรณ์.
พิมพลักษณ์นครศรีธรรมราช : สถาบันราชภัฎนครศรีธรรมราช , 2545
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประเมินโครงการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง : กรณีศึกษา หมู่บ้านเบิก ตำบลถำใหญ่ อำเภอทุ่งสง จังหวัด...
ชื่อผู้แต่งอารีย์ สังข์ชุม.
พิมพลักษณ์นครศรีธรรมราช : สถาบันราชภัฎนครศรีธรรมราช , 2545
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประเมินโครงการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง : กรณีศึกษากองทุนหมู่บ้าน ทุ่งไม้เรียง หมู่ที่ 11 ตำบลท...
ชื่อผู้แต่งปรีชา เฉิดฉิ้ม.
พิมพลักษณ์นครศรีธรรมราช : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, 2545.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา