Found: 4,575  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโคเนื้อ : ชุดที่ 3 พันธุ์และการคัดเลือกโคพันธุ์ ปราถนา พฤกษะศรี [Text]
ชื่อผู้แต่งปราถนา พฤกษะศรี
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ นีออน บุ๊ค มีเดีย 2548
เลขเรียกSF207 ป4ส 2548,636.2 ป445ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการเลี้ยงโคขุน / สุรชัย บุญเอก.
ชื่อผู้แต่งสุรชัย บุญเอก.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โครงการหนังสือเกษตรชุมชน , ม.ป.ป.
เลขเรียก636.213 ส47ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องลักษณะทั่งไปของพ่อโคชนและสภาพการเลี้ยงโคพื้นเมืองในจังหวัดตรัง = Gemerl characteristics of thailand ...
ชื่อผู้แต่งธนจิตร อุ่นตระกูล.
พิมพลักษณ์2546.
เลขเรียกThesis 636.218 ธ15ล
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการเลี้ยงโคขุน / โดย ปรารถนา พฤกษะศรี.
ชื่อผู้แต่งปรารถนา พฤกษะศรี.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ศูนย์ส่งเสริมและฝึกอบรมการเกษตรแห่งชาติ, 2533.
เลขเรียกSF208 ป453,636.2 ป453ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโคเนื้อ : ชุดที่ 2 เรื่องเก่าเล่าใหม่ / ปรารถนา พฤกษะศรี.
ชื่อผู้แต่งปรารถนา พฤกษะศรี.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : นีออน บุ๊ค มีเดีย, 2543.
เลขเรียก636.2 ป453ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรวมเรื่องโคเนื้อ / โดย คณาจารย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
พิมพลักษณ์นครปฐม : โครงการคู่มือประกอบอาชีพสำหรับประชาชน ศูนย์ส่งเสริมและฝึกอบรมการเกษตรแห่งชาติ สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน, 2530.
เลขเรียกSF207 ค127,636.232 ม565ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสาระน่ารู้เกี่ยวกับโคเนื้อ ชุดที่ 4 การคัดเลือก ประกวดและตัดสินโคเนื้อ
ชื่อผู้แต่งปรารถนา พฤกษะศรี
พิมพลักษณ์นนทบุรี : นีออน บุ๊ค มีเดียส์, 2549.
เลขเรียกSF207 ป46 2549,636.213 ป453ส ล.4
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
..more
10
image
ประเภทสื่อ Computer File
ชื่อเรื่องการพัฒนาโคเนื้อ [video cd] /.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์ผลิตและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, [254-?].
เลขเรียก636.213 ก 599
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาการจัดการโคพื้นบ้านเมืองไทยในจังหวัดยโสธร บรรเจิดโสม ขันแข็ง Text
ชื่อผู้แต่งบรรเจิดโสม ขันแข็ง
พิมพลักษณ์อุบลราชธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 2552
เลขเรียก636.2 บ153ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาสัดส่วนร่างกายของพ่อโคชน = A study on body measurement of thai fighing bull / เอกราช เล็กสุ...
ชื่อผู้แต่งเอกราช เล็กสุทธิ์
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้, 253.
เลขเรียกคน 58/2534
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการเลี้ยงโคเนื้อ / ยอดชาย ทองไทยนันท์และไพโรจน์ ศิริสม
ชื่อผู้แต่งยอดชาย ทองไทยนันท์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย, ม.ป.ป.
เลขเรียกSF203 ย172ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องผลของสายพันธุ์โคต่อลักษณะเส้นใยกล้ามเนื้อ : ปัญหาพิเศษปริญญาโท = Effect of cattle lines on muscle f...
ชื่อผู้แต่งอมรินทร์ เดชานุวัติ
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2555
เลขเรียกส.ร. 636.2 อ167ผ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเอกสารคำสอนรายวิชาการผลิตโคนม / สิทธิ์ศักดิ์ คำผา
ชื่อผู้แต่งสิทธิ์ศักดิ์ คำผา
พิมพลักษณ์มหาสารคาม : คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, 2555
เลขเรียก636.08 ส723อ 2555
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา