Found: 4,852  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการเลี้ยงโคขุน / สุรชัย บุญเอก.
ชื่อผู้แต่งสุรชัย บุญเอก.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โครงการหนังสือเกษตรชุมชน , ม.ป.ป.
เลขเรียก636.213 ส47ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องลักษณะทั่งไปของพ่อโคชนและสภาพการเลี้ยงโคพื้นเมืองในจังหวัดตรัง = Gemerl characteristics of thailand ...
ชื่อผู้แต่งธนจิตร อุ่นตระกูล.
พิมพลักษณ์2546.
เลขเรียกThesis 636.218 ธ15ล
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการเลี้ยงโคขุน / โดย ปรารถนา พฤกษะศรี.
ชื่อผู้แต่งปรารถนา พฤกษะศรี.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ศูนย์ส่งเสริมและฝึกอบรมการเกษตรแห่งชาติ, 2533.
เลขเรียกSF208 ป453,636.2 ป453ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสาระน่ารู้เกี่ยวกับโคเนื้อ ชุดที่ 4 การคัดเลือก ประกวดและตัดสินโคเนื้อ
ชื่อผู้แต่งปรารถนา พฤกษะศรี
พิมพลักษณ์นนทบุรี : นีออน บุ๊ค มีเดียส์, 2549.
เลขเรียกSF207 ป46 2549,636.213 ป453ส ล.4
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
..more
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการเลี้ยงโคขุน / ปรารถนา พฤกษะศรี.
ชื่อผู้แต่งปรารถนา พฤกษะศรี
พิมพลักษณ์นครปฐม : โรงพิมพ์ศูนย์ส่งเสริมและฝึกอบรมการเกษตรแห่งชาติ, 2533.
เลขเรียกSF203 ป447,636.2 ป453ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
..more
7
image
ประเภทสื่อ Computer File
ชื่อเรื่องการพัฒนาโคเนื้อ [video cd] /.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์ผลิตและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, [254-?].
เลขเรียก636.213 ก 599
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาการจัดการโคพื้นบ้านเมืองไทยในจังหวัดยโสธร บรรเจิดโสม ขันแข็ง Text
ชื่อผู้แต่งบรรเจิดโสม ขันแข็ง
พิมพลักษณ์อุบลราชธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 2552
เลขเรียก636.2 บ153ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาสัดส่วนร่างกายของพ่อโคชน = A study on body measurement of thai fighing bull / เอกราช เล็กสุ...
ชื่อผู้แต่งเอกราช เล็กสุทธิ์
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้, 253.
เลขเรียกคน 58/2534
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการเลี้ยงโคเนื้อ / ยอดชาย ทองไทยนันท์และไพโรจน์ ศิริสม
ชื่อผู้แต่งยอดชาย ทองไทยนันท์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย, ม.ป.ป.
เลขเรียกSF203 ย172ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องผลของสายพันธุ์โคต่อลักษณะเส้นใยกล้ามเนื้อ : ปัญหาพิเศษปริญญาโท = Effect of cattle lines on muscle f...
ชื่อผู้แต่งอมรินทร์ เดชานุวัติ
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2555
เลขเรียกส.ร. 636.2 อ167ผ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเอกสารคำสอนรายวิชาการผลิตโคนม / สิทธิ์ศักดิ์ คำผา
ชื่อผู้แต่งสิทธิ์ศักดิ์ คำผา
พิมพลักษณ์มหาสารคาม : คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, 2555
เลขเรียก636.08 ส723อ 2555
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโคขุนมุกดาหาร โคบาลลุ่มน้ำโขง / กระทรวงเกษตรและสหกรณ์.
พิมพลักษณ์ขอนแก่น : โรงพิมพ์พระธรรมขันต์, 2554.
เลขเรียก636.2 ค814 2554
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโคนมและโคเนื้อ / รวบรวมโดย ขุนเกษตรสันทัด
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : หอสมุดกลาง 09, 2531.
เลขเรียกSF197 ค949
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโรโกโก / กำจร สุนพงษ์ศรี
ชื่อผู้แต่งกำจร สุนพงษ์ศรี
พิมพลักษณ์[252-]
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา