Found: 437  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการสำรวจแหล่งโบราณคดีและสิ่งแวดล้อมลุ่มน้ำแควใหญ่ตอนบน (น้ำโจน) อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก = Rep...
ชื่อผู้แต่งปรีชา กาญจนาคม.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ : ภาควิชาโบราณคดี คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร], 2531.
เลขเรียก930.1 ป467ร 19
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโบราณคดีสมัยก่อนประวัติศาสตร์ในประเทศไทย : เอกสารประกอบการสอน รายวิชา / ดวงกมล อัศวมาศ
ชื่อผู้แต่งดวงกมล อัศวมาศ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต, 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องมหัศจรรย์แห่งโลก = World wonders / ผู้เขียน ปองพล อดิเรกสาร ; บรรณาธิการ สาวิตรี สุวรรณสถิตย์. [t...
ชื่อผู้แต่งปองพล อดิเรกสาร
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : พงษ์วรินทร์การพิมพ์, 2551.
เลขเรียกG465 ป513 2551,930.1 ป19ม
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานเบื้องต้นการสำรวจและการขุดค้นแหล่งโบราณคดีในพื้นที่โครงการเขื่อนแควน้อยอันเนื่องมาจากพระราชดำร...
พิมพลักษณ์สุโขทัย : บริษัท, [2546]
เลขเรียกDS589.พ765 ร451บ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแหล่งโบราณคดีที่เกี่ยวกับเส้นทางเดินทัพและเส้นทางติดต่อ ค้าขายแลกเปลี่ยนในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ...
ชื่อผู้แต่งจารึก วิไลแก้ว.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กองโบราณคดี, 2538.
เลขเรียกGN776.32.ท9 จ65
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องศิลปะบนแผ่นหิน การศึกษาวัฒนธรรมสมัยก่อนประวัติศาสตร์ลุ่มแม่น้ำแม่ทา อนุสรณ์สถานการแกะสลักหินของฤาษีต...
ชื่อผู้แต่งสมควร ทิพย์จันทร์.
พิมพลักษณ์ลำพูน : [ม.ป.พ.], 2560.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องศิลปะบนแผ่นหิน อนุสรณ์สถานศักดิ์สิทธิ์ที่เหลืออยู่เพียงแห่งเดียวในยุคฤาษี ศิลปะบนแผ่นหิน การศึกษาวัฒ...
ชื่อผู้แต่งสมควร ทิพย์จันทร์
พิมพลักษณ์ลำพูน : [ม.ป.พ.], 2554
เลขเรียกภน 930.1 ส161ศ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพัฒนาการของชุมชนโบราณในจังหวัดพัทลุงก่อนพุทธศตวรรษที่ 24 จากหลักฐานโบราณคดี = Development of ancien...
ชื่อผู้แต่งอมรรัตน์ พิยะกูล.
พิมพลักษณ์2551.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานสรุปผลการศึกษาการสำรวจและขุดค้นแหล่งโบราณคดีในพื้นที่โครงการเขื่อนแควน้อยอันเนื่องมาจากพระราชด...
ชื่อผู้แต่งสุนิสา มั่นคง.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักโบราณคดี กรมศิลปกร, 2549.
เลขเรียก959.31 ส45ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องก่อนประวัติศาสตร์ / ผู้เขียน สุภาพร นาคบัลลังก์.
ชื่อผู้แต่งสุภาพร นาคบัลลังก์.
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : ศูนย์โบราณคดีภาคเหนือ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2551.
เลขเรียกGN740 ส74,930.1 ส74ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการขุดค้นแหล่งโบราณคดียุคโลหะตอนปลายในจังหวัดนครราชสีมา = Archaeological excavation at the late me...
ชื่อผู้แต่งปรีชา กาญจนาคม.
พิมพลักษณ์นครราชสีมา : ภาควิชาโบราณคดี คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2539.
เลขเรียกCC 97.N37 ป467ก 2539
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพัฒนาการของความซับซ้อนทางเศรษฐกิจและสังคมจากสมัยก่อนประวัติศาสตร์ตอนปลายถึงยุคแรกเริ่มประวัติศาสตร์ใ...
ชื่อผู้แต่งสว่าง เลิศฤทธิ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2547.
เลขเรียก930.1 ส419พ
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเปิดขุมทรัพย์อดีตกาล / ไบรอัน ฮอห์ตัน, เขียน ; ประสิทธิ์ ตั้งมหาสถิตกุล, แปล
ชื่อผู้แต่งฮอห์ตัน, ไบรอัน
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มูลนิธิเด็ก, 2557.
เลขเรียกD 20 ฮ199ป 2557,909 ฮ181ป
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
..more
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดการทรัพยากรทางวัฒนธรรม ณ แหล่งโบราณคดีบ้านเชียง ตำบลบ้านเชียง อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี / ...
ชื่อผู้แต่งศุภากร จินดาหลวง.
พิมพลักษณ์อุบลราชธานี : คณะศิลปศาสตร์, 2552.
เลขเรียกDS589.อ811 ศ663ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความตาย / ความเชื่อ / พิธีกรรม ในสมัยก่อนประวัติศาสตร์ตอนปลายวัฒนธรรมทุ่งกุลาร้องไห้ จากหลักฐานทางโบ...
ชื่อผู้แต่งสุกัญญา เบาเนิด.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานโบราณคดีและพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติที่ 8 อุบลราชธานี, [2543?]
เลขเรียกGN855.ท9 ส725
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา