Found: 1,820  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาแหล่งน้ำในภาคอีสาน ระหว่างปี พ.ศ.2482-2508/ ประภาพร แพงพะเนาว์.
ชื่อผู้แต่งประภาพร แพงพะเนาว์.
พิมพลักษณ์มหาสารคาม.: มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2535.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือเสริมสำหรับการฝึกอบรมการพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็ก / มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
พิมพลักษณ์มหาวิทยาลัย, 2524.
เลขเรียกTC558.T4 ข5
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องนิเวศวิทยาแหล่งน้ำ / พิสมัย ชัยรัตน์อุทัย.
ชื่อผู้แต่งพิสมัย ชัยรัตน์อุทัย.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, 2548.
เลขเรียก577.6 พ773น
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องน้ำนั้นสำคัญไฉน / โดย ภาสจุฑา รัตนศุกล, ณัฏฐวีร์ ทวีวิเสสานนท์
ชื่อผู้แต่งภาสจุฑา รัตนศุกล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ดอกหญ้าวิชาการ, 2550.
เลขเรียก333.91 ภ494น
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาศักยภาพของแหล่งน้ำคุณภาพน้ำและการจัดสรรการใช้น้ำของจังหวัดระยอง (ในฤดูแล้ง) : รายงานผลการวิ...
ชื่อผู้แต่งธเรศ ศรีสถิตย์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2526.
เลขเรียก333.91 ธ384ร
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาหนองน้ำและบึงริมแม่น้ำ เพื่อบรรเทาอุทกภัยและกักเก็บน้ำ กรณีศึกษาลุ่มแม่น้ำชีส่วนที่ 2 / โดย...
ชื่อผู้แต่งเทอด ธีระกุล
พิมพลักษณ์[ขอนแก่น] : ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2544.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็กในชนบท / คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
พิมพลักษณ์[ขอนแก่น] : คณะ, 2530.
เลขเรียกTC513.T5 ก494ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็กในชนบท : คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะวิศวกรรมศาสตร์.
พิมพลักษณ์ขอนแก่น : คณะ, 2530.
เลขเรียกTD295 ข285ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือการจัดทำโครงการแหล่งน้ำขนาดเล็ก / จัดทำโดย โครงการร่วมไทย-ออสเตรเลีย, มหาวิทยาลัยขอนแก่น, กรม...
พิมพลักษณ์[ม.ป.ท. : ม.ป.พ., 253-]
เลขเรียกTD395 ค695
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องทิศทางพัฒนาแหล่งน้ำในทศวรรษหน้า : การอภิปรายทางวิชาการ / จัดโดย สมาคมศิษย์เก่าวิศวกรรมชลประทานในพร...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สมาคม, 2534.
เลขเรียกHD1690.5 .ท38
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องผลงานทางวิชาการที่ผ่านมากับการพัฒนาต้นน้ำที่ยั่งยืน / ส่วนวิจัยต้นน้ำ สำนักอนุรักษ์และจัดการต้นน้ำ ก...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ส่วนวิจัยต้นน้ำ สำนักอนุรักษ์และจัดการต้นน้ำ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช, 2555.
เลขเรียกTD390 ผ4 2555
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการประเมินผลโครงการแหล่งน้ำในไร่นา: ฉบับภาพรวม / จัดทำโดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแ...
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. วิทยาเขตกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม
พิมพลักษณ์นครปฐม : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน, 2539.
เลขเรียกS494.5.W3 ก782ร 2539
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องหลักปฏิบัติในการจัดการลุ่มน้ำ / เกษม จันทร์แก้ว แลันิพนธ์ ตั้งธรรม.
ชื่อผู้แต่งเกษม จันทร์แก้ว
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ: ภาควิชาอนุรักษ์วิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศาสตร์, 2517.
เลขเรียก628.1 ก258ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องอุทกวิทยาและการพัฒนาแหล่งน้ำ / มนู ศรีขจร
ชื่อผู้แต่งมนู ศรีขจร
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมพัฒนาที่ดิน, 2529.
เลขเรียกGB992 ม35อ 2529
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเอกสารประกอบการฝึกอบรมการพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็ก (สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหาร) / สถาบันเทคโนโลยีแห่งเ...
พิมพลักษณ์[ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2524.
เลขเรียกTD395 อ885จห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา