Found: 424  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกรรมกร / อารมณ์ พงศ์พงัน.
ชื่อผู้แต่งอารมณ์ พงศ์พงัน 2487-2523.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บพิธการพิมพ์, 2522.
เลขเรียกHD6483 อ63,331 อ27ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานผลการวิเคราะห์ดัชนีผลิตภาพแรงงาน 2543 / ฝ่ายสถิติแรงงาน กองวิชาการและแผนงาน กรมสวัสดิการและคุ้...
ชื่อผู้แต่งกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรม, [2543].
เลขเรียก331.11 ร722ร 2543
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของแรงงานประเภทช่างอุตสาหกรรมที่โรงงานอุตสาหกรรมต้องการ : ศึกษาเฉพาะกรณีนิคมอุ...
ชื่อผู้แต่งณรงค์ สมบัติใหม่
พิมพลักษณ์2537.
เลขเรียกTA158 ณ214ค 2537
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องภาพรวมความเคลื่อนไหวตลาดแรงงาน ปี 2538 และครึ่งหลังของปี 2538 / กองบริหารตลาดแรงงาน ฝ่ายวิเคราะห์ตลา...
ชื่อผู้แต่งกรมการจัดหางาน. ฝ่ายวิเคราะห์ตลาดแรงงาน กองบริหารตลาดแรงงาน
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์การศาสนา, 2539.
เลขเรียกHD5710.8 ก446ภ 2539
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแรงงานไทย : การเดินทางที่ยาวนาน / นิคม จันทรวิทุร.
ชื่อผู้แต่งนิคม จันทรวิทุร.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช, 2524.
เลขเรียกHD4865.ท9 น6,331 น31ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
..more
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานผลการสำรวจการเข้า-ออกงานและความต้องการแรงงานปี 2536 / กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแร...
ชื่อผู้แต่งกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม. กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรม, 2537.
เลขเรียกHD4842.5.T5 ร914ร 2536,337.11 ส414ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยนเรศวร
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องขบวนการกรรมกรในประเทศไทยกับการเคลื่อนไหวต่อสู้และพัฒนาการ ของแรงงาน / โดย ดำริห์ เรืองส...
ชื่อผู้แต่งดำริห์ เรืองสุธรรม.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สันติธรรม, 2529.
เลขเรียกHD8750.7 .ด64,331.09593 ด516ข 19
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแรงงานไทย / นิคม จันทรวิทุร.
ชื่อผู้แต่งนิคม จันทรวิทุร.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : การเวก, 2521.
เลขเรียกHD8700.55 .น64
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเอกสารการสอนชุดวิชา เศรษฐศาสตร์แรงงาน และแรงงานสัมพันธ์ = Labor Economics and Relations / สาขาวิชา...
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์.
พิมพลักษณ์นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2538.
เลขเรียก331 ม246อ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
..more
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเศรษฐศาสตร์แรงงาน / อัมพร วิจิตรพันธ์.
ชื่อผู้แต่งอัมพร วิจิตรพันธ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2519.
เลขเรียกHD4901 .อ64 2519,331 อ555ศ2
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเศรษฐศาสตร์แรงงานสัมพันธ์ / โดย จำนงค์ สมประสงค์
ชื่อผู้แต่งจำนงค์ สมประสงค์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย, 2531.
เลขเรียกHD6451 จ225ศ 2531,331 จ215ศ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเส้นทางแรงงานไทย / กมลลักษณ์ โตสกุล
ชื่อผู้แต่งกมลลักษณ์ โตสกุล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ส่วนวารสารเศรษฐกิจ ศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและการตลาด ธนาคารกรุงเทพ, 2526
เลขเรียก331.1 ก16ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเศรษฐศาสตร์แรงงาน / เรียบเรียงโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์จำนงค์ สมประสงค์, ประดิษฐ์ ชาสมบัติ.
ชื่อผู้แต่งจำนงค์ สมประสงค์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช : คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยลัยเกษตรศาสตร์, 2519.
เลขเรียกHD4901 .จ63,331 จ345ศ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
..more
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแรงงานไทยในสิงคโปร์ = Thai labour in Singapore / ศรัณยา บุนนาค, เสาวภา ชัยมุสิก
ชื่อผู้แต่งศรัณยา บุนนาค
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สมาคมสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย, 2528.
เลขเรียกHD5706 ศ162,331.12791 ศ 113 ร 2528
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา