Found: 724  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเอกสารการสอนชุดวิชาการพนักงานสัมพันธ์ หน่วยที่ 1-15 / สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรม...
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาการจัดการ.
พิมพลักษณ์นนทบุรี : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2538 (พิมพ์ซ้ำ 2539)
เลขเรียกHD6483 ม56 2538,331 ม246อ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแรงงานสัมพันธ์ไทย : การสร้าง-พัฒนาทฤษฎี และการปฏิรูป / โชคชัย สุทธาเวศ.
ชื่อผู้แต่งโชคชัย สุทธาเวศ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2539.
เลขเรียกHD6960.5.ท9 ช92,331 ช813ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาระบบการส่งเสริมแรงงานสัมพันธ์ที่เหมาะสม : รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ = The development of a ...
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน, 2549.
เลขเรียกHD6483 ก494 2549,331 ก494 21
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการวิจัยเรื่องตัวแบบทางสายกลางของการแรงงานสัมพันธ์ไทย = The middle way mod...
พิมพลักษณ์นครปฐม : ศูนย์, 2552.
เลขเรียกวจ HD6960.5.T5 ร451
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแรงงานสัมพันธ์ / โดย เกษมสันต์ วิลาวรรณ
ชื่อผู้แต่งเกษมสันต์ วิลาวรรณ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์สัมมนาสวนผึ้ง, 2541.
เลขเรียกHD6972 ก813 2541,331 ก58ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการบริหารมุ่งผลสัมฤทธิ์ : ความรู้ ทัศนคติและการปฎิบัติงานของเจ้าหน้าที่ผู้ปฎิบัติงานด้านแรงงานสัมพัน...
ชื่อผู้แต่งเยาวลักษณ์ ฉันทอมรเลิศกุล.
พิมพลักษณ์2546.
เลขเรียก331 ย5177ก 2546
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแรงงานสัมพันธ์ = Labour Relation / ระวัง เนตรโพธิ์แก้ว.
ชื่อผู้แต่งระวัง เนตรโพธิ์แก้ว.
พิมพลักษณ์นครปฐม : ภาควิชาบริหารธุรกิจและสหกรณ์ คณะวิทยาการจัดการ สถาบันราชภัฏนครปฐม, 2542.
เลขเรียก331.8 ร261ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแรงงานสัมพันธ์เชิงบริหาร : เส้นทางการอยู่ร่วมกันของนายจ้างลูกจ้าง / ยุทธการ โกษากุล
ชื่อผู้แต่งยุทธการ โกษากุล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บพิธการพิมพ์, 2554
เลขเรียกHD 6971 ย44 2554,658.315 ย352ร 22
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแรงงานสัมพันธ์ = Labour relations / กวี วงศ์พุฒ
ชื่อผู้แต่งกวี วงศ์พุฒ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : พี.เอ.ลีฟวิ่ง, 2538
เลขเรียกHD6971 ก56 2538,331 ก325ร 20
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการบริหารแรงงานสัมพันธ์ / เกษมสันต์ วิลาวรรณ
ชื่อผู้แต่งเกษมสันต์ วิลาวรรณ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2540
เลขเรียก331 ก58ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการบริหารแรงงานสัมพันธ์.
ชื่อผู้แต่งวิชัย โถสุวรรณจินดา
พิมพลักษณ์2537.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพนักงานสัมพันธ์ : เอกสารการสอนชุดวิชา = Employee relations / สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัย...
พิมพลักษณ์นนทบุรี : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2553.
เลขเรียก331 ก492 2553 22
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพนักงานสัมพันธ์ = Employee relations หน่วยที่ 1-7/ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
พิมพลักษณ์นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2547.
เลขเรียกHD 6971 ส747ก 2547,331 ส72อ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคำบรรยายวิชาแรงงานสัมพันธ์ / โดย จุฑา มนัสไพบูลย์, บรรณาธิการ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2524.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคำบรรยายวิชาแรงงานสัมพันธ์/ จุฑา มนัสไพบูลย์.
ชื่อผู้แต่งจุฑา มนัสไพบูลย์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์พัฒนาแรงงานและการจัดการคณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2540.
เลขเรียกHD 6971 จ621ค 2540
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา