Found: 8,946  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการเดินทางไปศึกษาดูงานของคณะกรรมาธิการการแรงงาน สภาผู้แทนราษฎร ณ ประเทศนิวซีแลนด์ สาธารณรัฐสิงคโปร์ ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 2546.
เลขเรียกHD5822.55 ก451 2546
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องภาพรวมความเคลื่อนไหวตลาดแรงงานครึ่งแรกของปี 2538 (มกราคม - มิถุนายน) / ฝ่ายวิเคราะห์ตลาดแรงงาน กองบ...
ชื่อผู้แต่งกรมการจัดหางาน. กองบริหารตลาดแรงงาน. ฝ่ายวิเคราะห์ตลาดแรงงาน.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมการจัดหางาน, 2538.
เลขเรียก331 ก344ภ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยบูรพา
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดกาญจนบุรี ไตรมาส 3 (กรกฎาคม - กันยายน) ปี 2562 สำนักงานแรงงานจังหวัดกาญจ...
ชื่อผู้แต่งสำนักงานแรงงานจังหวัดกาญจนบุรี
พิมพลักษณ์กาญ๗นบุรี: สำนักงานแรงงานจังหวัดกาญจนบุรี, 2562
เลขเรียก331.11 ส691ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโครงการศึกษาวิจัยความต้องการแรงงานในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดเชียงราย กาญจนบุรี หนองคาย นค...
ชื่อผู้แต่งมูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มูลนิธิ, 2560.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโครงการศึกษาวิจัยความต้องการแรงงานในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดเชียงราย กาญจนบุรี หนองคาย นค...
ชื่อผู้แต่งมูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มูลนิธิ, 2560.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโครงการศึกษาวิจัยความต้องการแรงงานในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดเชียงราย กาญจนบุรี หนองคาย นค...
ชื่อผู้แต่งมูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มูลนิธิ, 2560.
เลขเรียก331.123 ม417ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกฎหมายคุ้มครองแรงงาน / ตรีเนตร สาระพงษ์.
ชื่อผู้แต่งตรีเนตร สาระพงษ์.
พิมพลักษณ์อุบลราชธานี : โรงพิมพ์พี.เค.ซี.พริ้น, 2562.
เลขเรียกKPT1362 ต3ก 2562
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องบทบาทของกรมแรงงานในการบริหารแรงงานไทยในต่างประเทศ / วลัยพร อาสาฬห์ประกิต = The role of Department o...
ชื่อผู้แต่งวลัยพร อาสาฬห์ประกิต
พิมพลักษณ์2532.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องข้อมูลพื้นฐานด้านแรงงานภาคตะวันตก / ศูนย์ข่าวสารตลาดแรงงานจังหวัดราชบุรี.
ชื่อผู้แต่งศูนย์ข่าวสารตลาดแรงงานจังหวัดราชบุรี.
พิมพลักษณ์ราชบุรี : ศูนย์ฯ, 2546- .
เลขเรียกHD5822.55.ต1 ศ73,อ 331.12 ศ815ข
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง6 เดือน กระทรวงแรงงาน (ตุลาคม 2546 - มีนาคม 2547) [text] / กระทรวงแรงงาน
ชื่อผู้แต่งกระทรวงแรงงาน
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กระทรวง, 2547
เลขเรียกHD 8700.55 ก17ด 2547,สร 354.909593 ก218ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสถิติการพัฒนาฝีมือแรงงาน ประจำปี 2550 / กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
ชื่อผู้แต่งกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน, 2551
เลขเรียกสร 331.11 พ534ส 2551
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเศรษฐศาสตร์ทรัพยากรมนุษย์ 1 = Human Resource Economis 1 /จินตนา พรพิไลพรรณ.
ชื่อผู้แต่งจินตนา พรพิไลพรรณ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2548.
เลขเรียก331.11 จ35ศ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโครงการพัฒนาแบบจำลองกำลังแรงงานและการมีงานทำเพื่อการวางแผนผลิตกำลังคนที่สอดคล้องกับความต้องการของประ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2556.
เลขเรียก331.12 ค962 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องดัชนีชี้วัดภาวะแรงแรง พ.ศ. ... / กระทรวงแรงงาน text
ชื่อผู้แต่งกระทรวงแรงงาน
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน, 2561
เลขเรียกHD8700.57 ก218 2561,331.11 ก218ด
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
..more
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการสำรวจแรงงานนอกระบบ พ.ศ.... / สำนักงานสถิติแห่งชาติ Text
ชื่อผู้แต่งสำนักงานสถิติแห่งชาติ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานสถิติแห่งชาติ, [2556?]
เลขเรียก331.117 ส691ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา