Found: 2,265  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกฎ 431 สัณฐานวิทยาของแมลง : เอกสารประกอบการสอน = Insect morphology / วารุณี ศิริขจรจารุ.
ชื่อผู้แต่งวารุณี ศิริขจรจารุ
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้, 2548.
เลขเรียก595.7 ว486ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรูปร่างและสรีรวิทยาเบื้องต้นของแมลง / ไพฑูรย์ สุขศรีงาม
ชื่อผู้แต่งไพฑูรย์ สุขศรีงาม
พิมพลักษณ์มหาสารคาม : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2527
เลขเรียก595.7 พ937ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแมลงของไทย / สุรินทร์ มัจฉาชีพ
ชื่อผู้แต่งสุรินทร์ มัจฉาชีพ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แพร่พิทยา, ม.ป.ป.
เลขเรียก595.7 ส47ม
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือแมลง / เกรียงไกร สุวรรณภักดิ์, จารุจินต์ นภีตะภัฏ.
ชื่อผู้แต่งเกรียงไกร สุวรรณภักดิ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สารคดี, 2551.
เลขเรียกQL467 ก84,959.7 ก768ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
..more
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องThailand insect guide : คู่มือจำแนกชนิดแมลงและแมงด้วยภาพถ่ายที่สมบูรณ์ / เกรียงไกร สุวรรณภักดิ์
ชื่อผู้แต่งเกรียงไกร สุวรรณภักดิ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สารคดี, 2560
เลขเรียกQL463 ก74 2559,595.7 ก767ท 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแมลงที่มีประโยชน์เชิงอุตสาหกรรม / ทิพย์วดี อรรถธรรม.
ชื่อผู้แต่งทิพย์วดี อรรถธรรม
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2550.
เลขเรียก595.7 ท463ม
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการเก็บตัวอย่างแมลงเพื่อการศึกษาวิจัย / ศิริณี พูนไชยศรี.
ชื่อผู้แต่งศิริณี พูนไชยศรี
พิมพลักษณ์กรุงเืทพฯ : โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย, 2547.
เลขเรียก595.7 ศ453ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องลักษณะสำคัญของแมลงในวงศ์ต่าง ๆ / ทรงยศ พิสิษฐ์กุล
ชื่อผู้แต่งทรงยศ พิสิษฐ์กุล
พิมพลักษณ์ขอนแก่น : คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2524.
เลขเรียกQL463 ท143,595.7 ท17ล
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกีฏวิทยาเบื้องต้น (กฎ 300) : เอกสารคำสอน = Introduction to entomology / โดย ดำริห์ รุ่งสุข.
ชื่อผู้แต่งดำริห์ รุ่งสุข
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : ภาควิชาอารักขาพืช มหาวิทยาลัยแม่โจ้, 2547.
เลขเรียก595.7 ด516ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องลักษณะสัณฐานที่สำคัญของอันดับแมลงในป่าเขตร้อน = Key morphological chatacters of insect orders: in tr...
ชื่อผู้แต่งวัฒนชัย ตาเสน.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ภาควิชาชีววิทยาป่าไม้ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2562.
เลขเรียกSB 764.T35 ว393ล,595.7 ว393ล 2562 22
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการเชื่อมโยงตัวอ่อนแมลงชีปะขาว อันดับย่อย Bactioidea Caenoidea และ Ephemeroidea ในลำธารห้วยหญ้าเครือ...
ชื่อผู้แต่งศุภลักษณ์ สาวิภาค
พิมพลักษณ์[ขอนแก่น] : วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2549.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกีฏวิทยาทางสัตวแพทย์ 2548 = Veterinary entomology / โดย มานพ ม่วงใหญ่, สุดจิตต์ จุ่งพิวัฒน์
ชื่อผู้แต่งมานพ ม่วงใหญ่
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : หน่วยวิชาปรสิตวิทยา ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2548.
เลขเรียกSF810.A3 ม443ก 2548
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความหลากชนิดของแมลงชีปะขาว (INSECTA : EPHEMEROPTERA) ในลำธารสามสายของอุทยานแห่งชาติภูพาน จังหวัดสกลน...
ชื่อผู้แต่งไพบูรณ์ เกตวงษา
พิมพลักษณ์[ขอนแก่น] : วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2544.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความหลากชนิดของแมลงชีปะขาววงศ์ Heptageniidae ในลำธารห้วยหญ้าเครือและห้วยพรมแล้ง อุทยานแห่งชาติน้ำหนา...
ชื่อผู้แต่งบุญเสฐียร บุญสูง
พิมพลักษณ์[ขอนแก่น] : วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2544.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา