Found: 90  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องMedical english for professionals = ภาษาอังกฤษเพื่อการแพทย์ / ไลฟ์เอบีซี ; ธันยาภรณ์ ศิริทรัพย์, แปล...
ชื่อผู้แต่งไลฟ์เอบีซี.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : นานมีบุ๊คส์ , 2562.
เลขเรียก428.24 ล296ม
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพจนานุกรมศัพท์แพทย์ / โดยฝ่ายวิชาการแพร่พิทยา และคณะแพทย์แห่งวชิรสาร
ชื่อผู้แต่งแพร่พิทยา, ฝ่ายวิชาการ.
เลขเรียก610.3 พ77พ 2514
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพจนานุกรมศัพท์แพทย์ : อังกฤษเป็นไทย พร้อมด้วยคำอ่าน = Medical dictionary / ฝ่ายวิชาการแพร่พิทยา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แพร่พิทยา, 2529.
เลขเรียกW13 พ174 2529
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพจนานุกรมศัพท์แพทย์ : อังกฤษเป็นไทย พร้อมด้วยคำอ่าน = Medical dictionary / ฝ่ายวิชาการแพร่พิทยา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แพร่พิทยา, 2547.
เลขเรียกW13 พ174 2547
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพจนานุกรมศัพท์แพทย์ ญี่ปุ่น-อังกฤษ-ไทย = Medical terms dictionary Japanese-English-Thai / อะราอิ อ้อ...
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : กลุ่มอาสาสมัครล่ามการแพทย์ภาษาไทยมิกคานากาว่า, 2550.
เลขเรียกW13 พ174 2550
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแพทย์ศาสตร์สงเคราะห์:ภูมิปัญญาทางการแพทย์และมรดกทางวรรณกรรมของชาติ / กระทรวงศึกษาธิการ.
ชื่อผู้แต่งกระทรวงศึกษาธิการ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันภาษาไทยกรมวิชาการกระทรวงศึกษาธิการ , 2542.
เลขเรียก610.28 ก - พ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องทำเนียบบทคัดย่อการวิจัย : ปีที่ 3 พ.ศ. 2548 / สถาบันบำราศนราดูร.
ชื่อผู้แต่งสถาบันบำราศนราดูร.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันบำราศนราดูร, 2549.
เลขเรียก011.7 บ313ท 2548
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องทำเนียบบทคัดย่อการวิจัย : ปีที่ 4 พ.ศ. 2549 / สถาบันบำราศนราดูร.
ชื่อผู้แต่งสถาบันบำราศนราดูร.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันบำราศนราดูร, 2550.
เลขเรียก011.7 บ313ท 2549
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประชุมวิชาการรามาธิบดีเรื่องเพื่อสิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิตที่ดีกว่า วันที่ 30 เมษายน-1 พฤษภาคม 2...
ชื่อผู้แต่งการประชุมวิชาการรามาธิบดี (2535 : กรุงเทพฯ)
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล, 2535.
เลขเรียกW3 ก482รม 2535
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการใช้ยาต้านจุลชีพในสัตว์ / กมลชัย ตรงวานิชนาม.
ชื่อผู้แต่งกมลชัย ตรงวานิชนาม.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ม. เกษตรศาสตร์ , 2544.
เลขเรียก636.08095329 ก137ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพจนานุกรมศัพท์แพทย์ อังกฤษ-ไทย ฉบับราชบัณฑิตยสถาน / ราชบัณฑิตยสถาน
ชื่อผู้แต่งราชบัณฑิตยสถาน
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ราชบัณฑิตยสถาน, 2527
เลขเรียก610.3 พ12พ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพจนานุกรมศัพท์ แพทย์ อังกฤษ - ไทย / ราชบัณฑิตยสถาน.
ชื่อผู้แต่งราชบัณฑิตยสถาน.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ราชบัณฑิตยสถาน, [25...?]
เลขเรียกอ 610.3 ร221พ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือสอบติดหมอ (ไม่ง้อกวดวิชา) / อิทธิฤทธิ์ จุฬาลักษณ์ศิริบุญ และสาริณี จุฬาลักษณ์ศิริบุญ.
ชื่อผู้แต่งอิทธิฤทธิ์ จุฬาลักษณ์ศิริบุญ
พิมพลักษณ์นนทบุรี : ธิงค์ บียอนด์, 2558.
เลขเรียกR727 อ728 2558,610.76 อ728ค 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องติวเข้มสอบ กสพท พิชิตข้อสอบเต็ม 100% ภายใน 5 วัน / ทีมงานวิชาการ ครูอาตร์ติวเตอร์ (สถาบันกวดวิชาบ้าน...
พิมพลักษณ์นนทบุรี : ธิงค์ บียอนด์ บุ๊คส์, 2560
เลขเรียก610.76 ต397ต
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องที่ระลึกในวันเสด็จพระราชดำเนินทรงประกอบพิธี เปิดคณะแพทย์ศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล 3...
พิมพลักษณ์พระนคร : โรงพิมพ์ร.ส.พ., 2512.
เลขเรียกWZ23 ท535 2512
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา