Found: 713  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะจากการประชุม พศช.ครั้งที่ 5 พ.ศ.2529-253 / คณะกรรมการดำเนินการ ชุดที...
พิมพลักษณ์[ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2536.
เลขเรียกW18 ร4513 2536
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเอกสารการแนะแนวการศึกษา การศึกษาวิชาแพทยศาสตร์ในสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ / โดย ประจักษ์ บุญที
ชื่อผู้แต่งประจักษ์ บุญที
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : กองการศึกษาต่างประเทศ สำนักงาน ก.พ., 2532.
เลขเรียกR821.P6 ป222,W18 ป222ก 2532
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการปรับเปลี่ยนการศึกษาแพทยศาสตร์เพื่อผลิตแพทย์สู่สังคมในอนาคต : การประชุมแพทยศาสตรศึกษาแห่งชาติครั้ง...
ชื่อผู้แต่งการประชุมแพทยศาสตรศึกษาแห่งชาติ (ครั้งที่ 9 : 2558 : กรุงเทพฯ).
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คณะแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2558.
เลขเรียก610.711 ก479ก 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิเคราะห์ข้อสอบไล่เพื่อปริญญาแพทยศาสตร์บัณฑิตของนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 6 ปีการศึกษา 2525-2526 / ...
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่. คณะแพทยศาสตร์. หน่วยบริการการศึกษา
พิมพลักษณ์[เชียงใหม่] : คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2526.
เลขเรียกW18 ก518 2526
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแพทยศาสตร์ศึกษานานาชาติ / อดุลย์ วิริยเวชกุล
ชื่อผู้แต่งอดุลย์ วิริยเวชกุล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์เรือนแก้ว, 2534.
เลขเรียกR735 อ134,W18 อ134พ 2534,610.711 อ134พ 21
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการวิจัยเรื่องปัจจัยที่สัมพันธ์กับผลสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นปีกา...
พิมพลักษณ์[ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2544.
เลขเรียกW20 ร451 2544
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาวิเคราะห์หลักสูตรแพทยศาสตร์ในประเทศไทย / งานมาตรฐานการศึกษาและหลักสูตร กองวิชาการ ทบวงมหาวิ...
ชื่อผู้แต่งทบวงมหาวิทยาลัย. กองวิชาการ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : [ทบวงฯ], 2527.
เลขเรียกR834 ท38,W19.5.JT3 ม246ก 2527
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประชุมอบรมศึกษาแพทยศาสตร์ของชาติ ครั้งที่ 4 การศึกษาแพทย์เพื่อสุขภาพของทุกคนใน 20 ปี ข้างหน้า
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ ร.ส.พ., 2522.
เลขเรียกR106 ก488 ล.4,W3 ก488 ค4
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดหลักสูตรการเรียนการสอนของการศึกษาแพทย์สำหรับชาวชนบทในประเทศไทย : รายงานการสัมมนาระดับชาติ ณ โ...
ชื่อผู้แต่งการสัมมนาระดับชาติเรื่อง การจัดหลักสูตรการเรียนการสอนของการศึกษาแพทย์สำหรับชาวชนบทในประเทศไทย (2525 : ชลบุรี)
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : จุฬาฯ, 2525.
เลขเรียก610.7 ก27ร
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสรุปรายงานการศึกษาดูงานแพทยศาสตรศึกษา : วันที่ 1-8 สิงหาคม 2547 ณ ประเทศออสเตรเลีย / นันทิยา ตัณฑช...
พิมพลักษณ์พิษณุโลก : รัตนสุวรรณการพิมพ์, 2548.
เลขเรียกW18.KA8 ส356 2548
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการสอบรวบยอดปีการศึกษา 2540 / หน่วยส่งเสริมพัฒนาทางวิชาการ (แพทยศาสตร์ศึกษา) คณะแพทยศาสตร มหา...
พิมพลักษณ์ขอนแก่น : หน่วยฯ, [2540]
เลขเรียกW19.5.JT3 ร451 2540
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประชุมอบรมแพทยศาสตรศึกษาของชาติ ครั้งที่ 5 : เพื่อพัฒนาการฝึกอบรมศึกษาแพทยศาสตร์ให้เกิดประโยชน์ส...
ชื่อผู้แต่งการประชุมอบรมแพทยศาสตรศึกษาของชาติ (ครั้งที่ 5 : 2529 : กรุงเทพฯ)
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยมหิดล, 2529.
เลขเรียกW3 ก488 2529
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องปัญหาและความต้องการในการผลิตและการใช้สื่อการสอนของอาจารย์คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น / สาธ...
ชื่อผู้แต่งสาธิต มั่งคั่ง
พิมพลักษณ์[ขอนแก่น] : วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2542.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการศึกษาตนเอง (Self study report) ของคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา ...
พิมพลักษณ์ขอนแก่น : คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2543-
เลขเรียกLG395.T5.ข285ทพ ร451
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา