Found: 2,903  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพจนานุกรมศัพท์แพทย์ : อังกฤษเป็นไทยพร้อมด้วยคำอ่าน / โดย ฝ่ายวิชาการแพร่พิทยา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แพร่พิทยา, 2521.
เลขเรียกR121 พ174 2521,W13 พ174 2521
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพจนานุกรมแพทย์ศาสตร์ เล่ม 1 / วิทย์ เที่ยงบูรณธรรม.
ชื่อผู้แต่งวิทย์ เที่ยงบูรณธรรม.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บริษัทรวมสาส์น(1977)จำกัด, 2533.
เลขเรียก610.3 ว436พ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาวิเคราะห์หลักสูตรแพทยศาสตร์ในประเทศไทย / งานมาตรฐานการศึกษาและหลักสูตร กองวิชาการ ทบวงมหาวิ...
ชื่อผู้แต่งทบวงมหาวิทยาลัย. กองวิชาการ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : [ทบวงฯ], 2527.
เลขเรียกR834 ท38,W19.5.JT3 ม246ก 2527
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องประวัติทันตแพทยศาสตร์ / เรียบเรียงโดย นิภัสร ลดาวัลย์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กองทันตสาธารณสุข กรมอนามัย, [2525?]
เลขเรียกWU11.1 ป372 [2525?]
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแพทยศาสตร์ศึกษานานาชาติ / อดุลย์ วิริยเวชกุล
ชื่อผู้แต่งอดุลย์ วิริยเวชกุล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์เรือนแก้ว, 2534.
เลขเรียกR735 อ134,W18 อ134พ 2534,610.711 อ134พ 21
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องทำเนียบงานวิจัยและบทความทางวิชาการ คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย / เปล่งศรี อิงคนินันท์
ชื่อผู้แต่งเปล่งศรี อิงคนินันท์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ] : ห้องสมุดและศูนย์เอกสารการสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2529.
เลขเรียกZ6674 ป741
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแพทยศาสตร์ศึกษา / บรรณาธิการ เฉลิม วราวิทย์, เสรี ร่วมสุข.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : หน่วยแพทยศาสตร์ศึกษา และโครงการส่งเสริมการศึกษาสำหรับชาวชนบท คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2526.
เลขเรียกR735 ฉ411,W18 พ958 2526,610 พ195
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประชุมการอบรมศึกษาแพทย์ศาสตร์ของไทย ครั้งที่ 3 เรื่อง การผลิตแพทย์ให้เหมาะสมกับความต้องการของสังค...
พิมพลักษณ์พระนคร : คณะแพทย์ศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี, 2515.
เลขเรียก610 ก27
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการแพทย์ภาคสนาม : คู่มือ
ชื่อผู้แต่งเสน่ห์ ศิริสาคร.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มิตรสนาม, 2513
เลขเรียก610 ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการวิจัย การประเมินคุณภาพบัณฑิตแพทย์ธรรมศาสตร์ รุ่นที่ 6-10 / ณิชารัตน์ สวาสดิพันธ์ และคนอื...
ชื่อผู้แต่งณิชารัตน์ สวาสดิพันธ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2551
เลขเรียกวจ 378.16 พ798ร 2551
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องลัทธิธรรมเนียมต่าง ๆ ภาคที่ 4 เรื่อง วิชาแพทย์ไทย / [พระองค์เจ้าศรีเสาวภางค์ และกรมหมื่นจรัสพรปฏิภา...
ชื่อผู้แต่งศรีเสาวภางค์, พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้า.
พิมพลักษณ์พระนคร : กรมศิลปากร, 2501.
เลขเรียกR644.ท9 ศ46
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องหมอประจำบ้าน
ชื่อผู้แต่งพงศาวิสุทธาธิบดี, พระยา.
พิมพลักษณ์พระนคร : รวมสาส์น, 2506.
เลขเรียก610 พ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแพทยศาสตร์สงเคราะห์ เป็นล่วมทองของผู้ที่เป็นหมอ และพ่อบ้านแม่เรือนที่จะรักษาครอบครัว เล่ม 1 ภาคที่ 1...
พิมพลักษณ์พระนคร : กรมพยาบาล, 2438.
เลขเรียก610 พ162พ
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแพทย์ประจำครอบครัว
ชื่อผู้แต่งสุริยพงษ์ พิสุทธิแพทย์, หลวง. , หลวง
พิมพลักษณ์พระนคร : อักษรเจริญทัศน์, 2495
เลขเรียก610 ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา