Found: 559  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานสถิติแผ่นดินไหวทั่วโลกขนาดท่ากับหรือมากกว่า 5 ริคเตอร์ มกราคม-ธันวาคม พ.ศ.2538 / กองพยากรณ์อา...
ชื่อผู้แต่งกรมอุตุนิยมวิทยา. กองพยากรณ์อากาศ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมอุตุนิยมวิทยา, 2545.
เลขเรียก551.22021 อ815ร 2538
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานสถิติแผ่นดินไหวทั่วโลกขนาดเท่ากับหรือมากกว่า 5 ริคเตอร์ มกราคม-ธันวาคม พ.ศ. 2534 / กองพยากรณ์...
ชื่อผู้แต่งกรมอุตุนิยมวิทยา. กองพยากรณ์อากาศ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมอุตุนิยมวิทยา, 2545.
เลขเรียก551.22021 อ815ร 2534
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานสถิติแผ่นดินไหวทั่วโลกขนาดเท่ากับหรือมากกว่า 5 ริคเตอร์ มกราคม-ธันวาคม พ.ศ. 2535 /
ชื่อผู้แต่งกรมอุตุนิยมวิทยา. กองพยากรณ์อากาศ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมอุตุนิยมวิทยา, 2545.
เลขเรียก551.22021 อ815ร 2535
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานสถิติแผ่นดินไหวทั่วโลกขนาดเท่ากับหรือมากกว่า 5 ริคเตอร์ มกราคม-ธันวาคม พ.ศ. 2536 / ศูนย์ตรวจ...
ชื่อผู้แต่งกองพยากรณ์อากาศ ศูนย์ตรวจวัดและสถิติแผ่นดินไหว
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์, 2545
เลขเรียกQE534.2 ก523 2545,551.22021 อ815ร 2537
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานสถิติแผ่นดินไหวทั่วโลกขนาดเท่ากับหรือมากกว่า 5 ริคเตอร์ มกราคม-ธันวาคม พ.ศ. 2536 / กองพยากรณ์...
ชื่อผู้แต่งกรมอุตุนิยมวิทยา. กองพยากรณ์อากาศ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมอุตุนิยมวิทยา, 2545.
เลขเรียก551.22021 อ815ร 2536
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานสถิติแผ่นดินไหวทั่วโลกขนาดเท่ากับหรือมากกว่า 5 ริคเตอร์ มกราคม-ธันวาคม พ.ศ. 2541 / ศูนย์ตรวจ...
ชื่อผู้แต่งกองพยากรณ์อากาศ ศูนย์ตรวจวัดและสถิติแผ่นดินไหว
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์, 2545
เลขเรียกQE534.2 ก528 2545,551.22021 อ815ร 2541
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานสถิติแผ่นดินไหวทั่วโลกขนาดเท่ากับหรือมากกว่า 5 ริคเตอร์ มกราคม-ธันวาคม พ.ศ. 2542 / ศูนย์ตรวจ...
ชื่อผู้แต่งกองพยากรณ์อากาศ ศูนย์ตรวจวัดและสถิติแผ่นดินไหว
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์, 2545
เลขเรียกQE534.2 ก529 2545,551.22021 อ815ร 2542
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานสถิติแผ่นดินไหวทั่วโลกขนาดเท่ากับหรือมากกว่า 5 ริคเตอร์ มกราคม-ธันวาคม พ.ศ. 2543 / ศูนย์ตรวจ...
ชื่อผู้แต่งกองพยากรณ์อากาศ ศูนย์ตรวจวัดและสถิติแผ่นดินไหว
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์, 2545
เลขเรียกQE534.2 ก531 2545,551.22021 อ815จ 2544
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานสถิติแผ่นดินไหวทั่วโลกขนาดเท่ากับหรือมากกว่า 5 ริคเตอร์ มกราคม-ธันวาคม พ.ศ. 2544 / ศูนย์ตรวจ...
ชื่อผู้แต่งกองพยากรณ์อากาศ ศูนย์ตรวจวัดและสถิติแผ่นดินไหว
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์, 2545
เลขเรียกQE534.2 ก530 2545,551.22021 อ815ร 2543
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานสถิติแผ่นดินไหวทั่วโลกขนาดเท่ากับหรือมากกว่า 5 ริคเตอร์ มกราคม-ธันวาคม พ.ศ.2539 / กองพยากรณ์อ...
ชื่อผู้แต่งกรมอุตุนิยมวิทยา. กองพยากรณ์อากาศ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมอุตุนิยมวิทยา, 2545.
เลขเรียก551.22021 อ815ร 2539
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานสถิตแผ่นดินไหวทั่วโลกขนาดเท่ากับหรือมากกว่า 5 ริคเตอร์ มกราคม-ธันวาคม พ.ศ.2540 / กองพยากรณ์อา...
ชื่อผู้แต่งกรมอุตุนิยมวิทยา. กองพยากรณ์อากาศ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมอุตุนิยมวิทยา, 2545.
เลขเรียก551.22021 อ815ร 2540
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องวิทยาคลื่นไหวสะเทือนเชิงสถิติ : กรณีศึกษาภูมิภาคอาเซียน = Statistical seismology / สันติ ภัยหลบลี้.
ชื่อผู้แต่งสันติ ภัยหลบลี้.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2561.
เลขเรียกQE534.3 ส581ว,551.22 ส579ว 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
..more
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการเตรียมความพร้อมรับภัยพิบัติจากแผ่นดินไหวของประชาชนในพื้นที่เทศบาลตำบลสันกำแพง อำเภอสันกำแพง จังหว...
ชื่อผู้แต่งบุรฉัตร กันตะกะนิษฐ์
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2555
เลขเรียกว/ภน 363.3495 บ472ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสถิติแผ่นดินไหวในประเทศไทยระหว่างปี พ.ศ. 2518-2530 / โดย อดิศร ฟุ้งขจร.
ชื่อผู้แต่งอดิศร ฟุ้งขจร.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กองการศึกษาและวิจัย กรมอุตุนิยมวิทยา, 2530.
เลขเรียกQE537.2.ท9 อ25 2530,551.22 อ128ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยบูรพา
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเอกสารการวิจัยเรื่องแผ่นดินไหวที่กาญจนบุรี / โดย สุมาลี สมุทรสาคร.
ชื่อผู้แต่งสุมาลี สมุทรสาคร.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กองการศึกษาและวิจัย กรมอุตุนิยมวิทยา, 2526.
เลขเรียกQE537.2.ท9 ส75,551.22 ส842อ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยบูรพา

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา