Found: 89  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการตรวจหาเชื้อราที่ติดมากับเมล็ดพันธุ์แตงด้วยวิธีการบ่มบนกระดาษซับชื้นและวิธีวางบนอาหาร = Detection ...
ชื่อผู้แต่งเกียรติชัย แสงรัตน์
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้, 2543.
เลขเรียกมผ 36/2543
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการเปรียบเทียบพันธุ์แตงเทศชนิดผิวเรียบเนื้อสีส้ม = Vartety performance trial of sunlady-type melon /...
ชื่อผู้แต่งทนงศักดิ์ บุญวงศ์
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้, 2541.
เลขเรียกพผ 07/2541
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการเจริญเติบโตของแตงเทศในเรือนตาข่าย = Some plant growth charactertics of muskmelon in net house / ...
ชื่อผู้แต่งสิทธิพันธ์ พุ่มจันทร์
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : สถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแม่โจ้. 2535.
เลขเรียกพผ 42/2535
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการเปรียบเทียบต้นตอชนิดต่าง ๆ ต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของแตงเทศในฤดูฝน = Effects of root stocks on...
ชื่อผู้แต่งสนั่น ทองแจ้ง
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : สถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแม่โจ้, 2527.
เลขเรียกพผ 42/2527
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการคัดต้นตอพืชตระกูลแตงที่ต้านทานโรคเหี่ยวฟิวซาเรียม = Screening cucurbitaceae stocks for fusarium w...
ชื่อผู้แต่งพิสมัย สิงห์ทอง
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้, 2542.
เลขเรียกพผ 36/2542
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการตรวจสอบพันธุ์ต้านทานโรคเหี่ยวฟิวซาเรียมของพืชตระกูลแตง = Evaluating the efficiency of cucumber re...
ชื่อผู้แต่งมัชฌิมา ใชยทา
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้, 2542.
เลขเรียกพผ 33/2542
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเรื่องเล่าของชีวิตหนึ่ง : ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์วิเชียร ทองแตง.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ด่านสุทธาการพิมพ์, [ม.ป.ป.].
เลขเรียกCT1548.ว62 ร82
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแคนตาลูป / คำนึง คำอุดม.
ชื่อผู้แต่งคำนึง คำอุดม.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สหมิตร , ม.ป.ป.
เลขเรียก635.61 ค358ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแตงแคนตาลูป / คำนึง คำอุดม.
ชื่อผู้แต่งคำนึง คำอุดม.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ฐานเกษตรกรรม , 2543.
เลขเรียก635.61 ค358ต
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการวิจัย เรื่อง การพัฒนาระบบการตรวจสอบและควบคุมโรคอุบัติใหม่ และโรคอุบัติซ้ำซากในพืชผักตระกูลแ...
ชื่อผู้แต่งรัชนี ฮงประยูร
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, 2555
เลขเรียกSB608.V4 ร333ร 2555
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโรคพืชและการวินิจฉัยโรค การจัดการโรคที่ถูกวิธี และโรคพืชวงศ์แตง / เพชรรัตน์ ธรรมเบญจพล.
ชื่อผู้แต่งเพชรรัตน์ ธรรมเบญจพล
พิมพลักษณ์ขอนแก่น : โรงพิมพ์คลังนานาวิทยา, 2556.
เลขเรียก571.92 พ527ร 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(ปัตตานี)
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจำแนกความหลากหลายทางพันธุกรรมของเชื้อ Acidovorax avenae subsp. citrulli จากแหล่งผลิตแตงในภาคตะวัน...
ชื่อผู้แต่งประภาษ กาวิชา
พิมพลักษณ์[ขอนแก่น] : วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาโรคพืชวิทยา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2546.
เลขเรียกวพ 632 ป345ก 2546
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประเมินโครงการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง : กรณีศึกษาหมู่บ้านดอนแตง ต. นาพันสาม อ. เมือง จ. เพชรบ...
ชื่อผู้แต่งวาสนา เทพรอด.
พิมพลักษณ์เพชรบุรี : สถาบันราชภัฏเพชรบุรี, [2545]
เลขเรียก352.73พบ708 ว491กด
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการวิจัยเรื่องการพัฒนาระบบการตรวจสอบและควบคุมโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ำซากในพืชผักตระกูลแตง ...
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, 2556.
เลขเรียกSB608.C885 ร64 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแตงเทศ : มาตรฐานสินค้าเกษตร = Melon : Thai agricultural standard / สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอ...
ชื่อผู้แต่งสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด, 2560
เลขเรียก635.61 ส691ต
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา