Found: 10,205  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องวันเยาวชนแห่งชาติ : เด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ และผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน พุทธศักราช 2563
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมกิจการเด็กและเยาวชน, 2563
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องวันเยาวชนแห่งชาติ : เด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ และผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน พุทธศักราช 2560
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมกิจการเด็กและเยาวชน, 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องวันเยาวชนแห่งชาติ : เด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ และผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน พุธศักราช 2560 /...
ชื่อผู้แต่งกรมกิจการเด็กและเยาวชน
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรม, 2560.
เลขเรียก305.23 ก176ว
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเจ้าชายบ๊องก้าตะลุยดินแดนภาษาอังกฤษ / โกลเด้น ทาโร่
ชื่อผู้แต่งโกลเด้น ทาโร่
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กู๊ดมอร์นิ่ง, 2554
เลขเรียกย ก87จ 2554
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแนวทางการพัฒนาจิตสำนึกสาธารณะสำหรับเยาวชนไทย : กรณีศึกษากลุ่มและเครือข่ายเยาวชนที่ทำงานด้านจิตสำนึกส...
ชื่อผู้แต่งเกียรติศักดิ์ แสงอรุณ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2551
เลขเรียก305.23 ก855ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโครงการ สานใจไทย สู่ใจใต้ / นิพนธ์ ชูช่วยสุวรรณ ; บรรณาธิการ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ม.ป.พ., 25-
เลขเรียก305.23 ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องนโยบายและแผนพัฒนาเยาวชนระยะยาว / สำนักนายกรัฐมนตรี
ชื่อผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : รุ่งเรืองสาส์นการพิมพ์, 2524.
เลขเรียกWS103 ส218น 2524,301.43 ค14น
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง20 ปี วันเยาวชนแห่งชาติ / สำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส คนพิการ และผู้...
ชื่อผู้แต่งส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส คนพิการ และผู้สูงอายุ, สำนักงาน.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส คนพิการ และผู้สูงอายุ, 2548.
เลขเรียก305.235 ส125ย 2548
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องIQ สื่อสร้างสรรค์พัฒนา IQ เล่ม 4 ประถมศึกษา / ครูณัฐ บรรณาธิการ ; ณัฐพล มูลทอง, ลัดดาวรรณ เลี่ยนบรรจ...
ชื่อผู้แต่งครูณัฐ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ: พ์ประภาคารพับลิชชิ่ง , 2551
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดกิจกรรมฤดูร้อนสำหรับเด็กและเยาวชน / กองส่งเสริมและพัฒนาเยาวชน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมและปร...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กองส่งเสริมและพัฒนาเยาวชน, 2531-.
เลขเรียกHQ799.T35 ก446
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดกิจกรรมฤดูร้อนสำหรับเด็กและเยาวชน / กองส่งเสริมและประสานงานเยาวชนแห่งชาติ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กอง, 2534.
เลขเรียกHQ799.T35 .ก272
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการ์ตูนทวีปัญญา เล่ม 2 / สุวัฒนา
ชื่อผู้แต่งสุวัฒนา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ปลาตะเพียน, 2535
เลขเรียกย ส876ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคำถามที่ หนุ่มสาว ถามคำตอบที่ได้ผล / Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania.
พิมพลักษณ์New York : Watch Tower Bible and Tract Society of New York, 2555.
เลขเรียก305.23 ค214 2555
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องค่ายเยาวชนสมานฉันท์ / สุพัตรา หะยีอับดุลรอมาน
ชื่อผู้แต่งสุพัตรา หะยีอับดุลรอมาน
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมศาสนา, 2558
เลขเรียก369.47 ส831ค 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องจับกินให้หมดเลย / เรื่อง น้าเมฆ ; ภาพ พี่ปังปัง.
ชื่อผู้แต่งน้าเมฆ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ก้อนเมฆ, 2552.
เลขเรียกย น26จ 2554
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา