Found: 1,134  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการผลิตเมล็ดพันธุ์ผัก / จานุลักษณ์ ขนบดี
ชื่อผู้แต่งจานุลักษณ์ ขนบดี
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, 2541
เลขเรียก631.531 จ254ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการผลิตเมล็ดพันธุ์ผัก = Vegetable seed production / กองขยายพันธุ์พืช กรมส่งเสริมการเกษตร.
ชื่อผู้แต่งกรมส่งเสริมการเกษตร. กองขยายพันธุ์พืช.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : โครงการพัฒนาการผลิตเมล็ดพันธุ์ผัก, 2536.
เลขเรียก631.521 ส144ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการเปรียบเทียบคุณภาพของเมล็ดพันธุ์ไม้ดอกบางชนิดที่ผลิตในสภาพพื้นที่ต่างกัน = A comparison on seed qu...
ชื่อผู้แต่งสันติพงศ์ พรมมาโนช
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้, 2543.
เลขเรียกพส 29/2543
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการเลือกใช้เมล็ดพันธุ์พืช [videorecording] / [สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมก...
พิมพลักษณ์นครปฐม : สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, [2552?]
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคุณภาพของเมล็ดพันธุ์ธัญพืชและพืชน้ำมัน / โดย จวงจันทร์ ดวงพัตรา
ชื่อผู้แต่งจวงจันทร์ ดวงพัตรา
พิมพลักษณ์[ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2526.
เลขเรียกSB189.55 .จ17
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือปฎิบัติการวิทยาการเมล็ดพันธุ์ / พวงทอง ยินอัศวพรรณ.
ชื่อผู้แต่งพวงทอง ยินอัศวพรรณ.
พิมพลักษณ์ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น , 2527.
เลขเรียก631.531 พ465ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเทคโนโลยีเมล็ดพันธุ์ / วัลลภ สันติประชา
ชื่อผู้แต่งวัลลภ สันติประชา
พิมพลักษณ์[สงขลา] : ภาควิชาพืชศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หาดใหญ่, 2538.
เลขเรียกSB117 ว447 2538,631.531 ว117ท
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเทคโนโลยีเมล็ดพันธุ์ / วัลลภ สันติประชา.
ชื่อผู้แต่งวัลลภ สันติประชา.
พิมพลักษณ์สงขลา : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ , 2531.
เลขเรียก631.5 ว447ท2531
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเมล็ดพันธุ์ผักสำหรับเขตร้อน = Vegetable seeds for the tropics / แปลโดย ชุฬหเทพ พงศ์สร้อยเพชร และพวงท...
ชื่อผู้แต่งชุฬหเทพ พงศ์สร้อยเพชร
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์พัฒนาหนังสือ กรมวิชาการ, 2537.
เลขเรียกSB324.75 ช639ม 2537
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการสัมนาความก้าวหน้าของงานวิจัยและพัฒนาวิทยาการเมล็ดพันธุ์ : ครั้งที่ 3 ณ โรงแรมลิตเติ้ลดั๊ก ...
ชื่อผู้แต่งกรมวิชาการเกษตร.
พิมพลักษณ์(ม.ป.ท. : ม.ป.พ.) , 2535.
เลขเรียก631.521 ว516ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการปรับปรุงสภาพ และยกระดับคุณภาพเมล็ดพันธุ์ / บุญมี ศิริ [text]
ชื่อผู้แต่งบุญมี ศิริ
พิมพลักษณ์ขอนแก่น : โรงพิมพ์คลังนานาวิทยา, ม.ป.ป.
เลขเรียก631.531 บ527ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการผลิตเมล็ดพันธุ์ผัก = Vegetable seed production / กรมส่งเสริมการเกษตร.
ชื่อผู้แต่งกรมส่งเสริมการเกษตร.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมส่งเสริมการเกษตร, 2536.
เลขเรียก631.521 ก169
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการประชุมวิชาการเมล็ดพันธุ์พืชแห่งชาติ ครั้งที่ 7 = Proceedings of the 7th national seed confe...
ชื่อผู้แต่งการประชุมวิชาการเมล็ดพันธุ์พืชแห่งชาติ (ครั้งที่ 7 : 2553 : พิษณุโลก).
พิมพลักษณ์พิษณุโลก : คณะเกษตรศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, 2553.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการวิจัย โครงการวิจัยด้านการผลิตและการจัดการเชิงการค้าในด้านเมล็ดพันธุ์ผัก ไม้ดอกไม้ประดับประเ...
ชื่อผู้แต่งพีระศักดิ์ ฉายประสาท
พิมพลักษณ์พิษณุโลก : คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2540.
เลขเรียกSB324.75 พ799ร 2540
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา