Found: 884  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่องสาธิตการแสดงเพลงพื้นบ้านภาคกลาง ชุดที่ 1 [videorecording] = Basic standard Thai traditional (Middle)...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : 95 ธุรกิจ, 2546.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
2
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่องสาธิตการแสดงเพลงพื้นบ้านภาคกลาง ชุดที่ 2 [videorecording] = Basic standard Thai traditional (Middle)...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : 95 ธุรกิจ, 2546.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเพลงนอกศตวรรษ / เอนก นาวิกมูล.
ชื่อผู้แต่งเอนก นาวิกมูล.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เมืองโบราณ, 2527.
เลขเรียกML3758.T5 อ7พ 2527
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
5
image
ประเภทสื่อ Music
ชื่อเรื่องDai nationality folksong [sound recording] / ขับร้องโดย Yu Wangnan.
พิมพลักษณ์[ม.ป.ท. : ม.ป.พ., ม.ป.ป.]
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคติชาวบ้าน อันดับ 1 เพลงชาวบ้าน / ภิญโญ จิตต์ธรรม
ชื่อผู้แต่งภิญโญ จิตต์ธรรม
พิมพลักษณ์[สงขลา] : วิทยาลัยครูสงขลา, [2516?].
เลขเรียกGR312 ภ33,784.493 ภ 682 ค 2516
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องร้อยเพลงพื้นบ้านถิ่นภูเก็ต / รวบรวมโดย สมหมาย ปิ่นพุทธศิลป์
พิมพลักษณ์ภูเก็ต : ศูนย์วัฒนธรรมวิทยาลัยภูเก็ต, 2524 [1981]
เลขเรียกPZ90.43 ร193 2524
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องวัฒนธรรมดนตรีและเพลงพื้นเมืองภาคกลาง / ภัทรวดี ภูชฎาภิรมย์.
ชื่อผู้แต่งภัทรวดี ภูชฎาภิรมย์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2552.
เลขเรียกML345.ท97ก2 ภ63,781.62 ภ114ว 2552
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเพลงรักพื้นบ้าน / ศิวกานท์ ปทุมสูติ.
ชื่อผู้แต่งศิวกานท์ ปทุมสูติ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สุวีริยาสาส์น, [2530].
เลขเรียกM1824.ท9 ศ67,783.6 ศ541พ 19
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคุณค่าของเพลงบอกในจังหวัดนครศรีธรรมราช / วัชรี หนูพันธ์
ชื่อผู้แต่งวัชรี หนูพันธ์
พิมพลักษณ์2548.
เลขเรียกML3758.T5 ว387ด 2548
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องตัวอย่างเพลงพื้นบ้านภาคกลาง / เอนก นาวิกมูล และ มนัส พูลผล
ชื่อผู้แต่งเอนก นาวิกมูล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ชมรมส่งเสริมศิลปินพื้นบ้านภาคกลาง, 2532.
เลขเรียกML3758.T5 อ893ต 2532,782.42162 อ382ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องวิเคราะห์เนื้อหาเพลงพื้นบ้านตำบลวัวลึก อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย / ดนตรี โพธิ์พรมศรี
ชื่อผู้แต่งดนตรี โพธิ์พรมศรี
พิมพลักษณ์2539.
เลขเรียกML3758.T5 ด121ว
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเพลงฉ่อยโบราณ : วิเคราะห์ภาพสะท้อนสังคม / เฉลิมพล คนตรง
ชื่อผู้แต่งเฉลิมพล คนตรง
พิมพลักษณ์2552.
เลขเรียกML3758.T5 ฉ422พ 2552
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเพลงปฎิพากย์ : บทเพลงแห่งปฏิภาณของชาวบ้านไทย / สุกัญญา สุจฉายา
ชื่อผู้แต่งสุกัญญา สุจฉายา.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ, 2525
เลขเรียกPL4202 ส739พ 2525,781.7593 ส241พ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยนเรศวร

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา