Found: 1,195  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการป้องกันโรคเบาหวานของประชาชนที่มีภาวะเสี่ยงต่อโรคเบาหวานชนิดที่ ...
ชื่อผู้แต่งสุรชัย เพชรจำนงค์.
พิมพลักษณ์ชัยภูมิ : มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ , 2557.
เลขเรียก616.46 ส848ป 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง50 วิธีปฏิบัติตนเมื่อคุณเป็นโรคเบาหวาน / ศักดิ์ บวร เรียบเรียง
ชื่อผู้แต่งศักดิ์ บวร
พิมพลักษณ์นนทบุรี : สมิต, 2544.
เลขเรียกRC660 ศ322,WK810 ศ322ห 2544,616.462 ศ322ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือผู้ป่วยโรคเบาหวาน / สนอง อูนากูล
ชื่อผู้แต่งสนอง อูนากูล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สมาคมโรคเบาหวานแห่งประเทศไทย, 2528.
เลขเรียกRC660 ส195 2528,WK850 ส195 2528,616.462 ส15ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเบาหวานในเด็กและวัยรุ่น / บรรณาธิการ : ชิษณุ พันธุ์เจริญ ...[และคนอื่นๆ].
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สมาคมโรคเบาหวานแห่งประเทศไทย, 2557.
เลขเรียกWK810 ร924 2557,616.462 บ813 2557
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโรคเบาหวานในประเทศไทย = Diabetes mellitus in Thailand 1987 : review and prospective / รายงานทางวิช...
ชื่อผู้แต่งคณะทำงานแห่งชาติเรื่องการควบคุมโรคเบาหวาน
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข, 2531.
เลขเรียกWK810 ค125ร 2531
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือผู้ป่วยโรคเบาหวาน / สนอง อูนากูล.
ชื่อผู้แต่งสนอง อูนากูล.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สมาคมโรคเบาหวานแห่งประเทศไทย, 2520.
เลขเรียกRC660 .ส35,WK810 ส195ค 2520,616.462 ส15ค 19
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความเชื่อด้านสุขภาพและพฤติกรรมการป้องกันโรคของกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวาน อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง = Healt...
ชื่อผู้แต่งนันทวดี ดวงแก้ว
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2551
เลขเรียก616.46 น425ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโรคเบาหวานในเวชปฏิบัติ / บรรณาธิการ อัมพร สุทธิจำรูญ
เลขเรียกWK810 ร924ค 2552
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโรคเบาหวานและการรักษา เล่ม 2 / ศรีจิตรา บุญนาค
ชื่อผู้แต่งศรีจิตรา บุญนาค
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์พิทักษ์การพิมพ์, 2526
เลขเรียก616.6 ศ117ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรู้ทันเบาหวาน 2 : เอาชนะโรคแทรกซ้อน / กองบรรณาธิการใกล้หมอ.
ชื่อผู้แต่งกองบรรณาธิการใกล้หมอ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ใกล้หมอ, 2551.
เลขเรียกWK810 ร711 2551,616.462 ก192ร 2551
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
มหาวิทยาลัยนครพนม
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโรคเบาหวาน-เรื่องควรรู้
ชื่อผู้แต่งสมพนธ์ บุณยคุปต์
พิมพลักษณ์พระนคร : สมาคมโรคเบาหวานแห่งประเทศไทย, 2510.
เลขเรียกWK810 ส16ร 2510
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสถานการณ์โรคเบาหวานในประเทศไทย 2550 / บรรณาธิการ วรรณี นิธิยานันท์, สาธิต วรรณแสง, ชัยชาญ ดีโรจนวงศ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สมาคมโรคเบาหวานแห่งประเทศไทย, สมาคมต่อมไร้ท่อแห่งประเทศไทย, 2550.
เลขเรียกRC660 ส179 2550,WK810 ส179 2550
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการสร้างเสริมพลังเกี่ยวกับการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคเบาหวาน จังหวัดอุบลราชธานี ชัยนิตย์ อินทร์งาม ...
ชื่อผู้แต่งชัยนิตย์ อินทร์งาม
พิมพลักษณ์อุบลราชธานี บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 2553
เลขเรียก616.46 ช389ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือผู้ป่วยโรคเบาหวาน / สนอง อูนากูล.
ชื่อผู้แต่งสนอง อูนากูล.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สมาคมโรคเบาหวานแห่งประเทศไทย, 2522.
เลขเรียกRC660 ส195 2522
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา