Found: 197  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการดำเนินงานวัฒนธรรมของประเทศเนเธอร์แลนด์ / โดย จันทร์สุดา รักษ์พลเมือง.
ชื่อผู้แต่งจันทร์สุดา รักษ์พลเมือง.
พิมพลักษณ์สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2544.
เลขเรียกDJ71 จ63,306.09492 จ278ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือการศึกษาพื้นที่ประเทศเนเธอร์แลนด์ / ข้าราชการนักศึกษาหลักสูตรปฎิบัติการจิตวิทยาฝ่ายอำนวยการ ร...
ชื่อผู้แต่งข้าราชการนักศึกษาหลักสูตรปฎิบัติการจิตวิทยาฝ่ายอำนวยการ รุ่นที่ 57 คณะที่ 5
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันจิตวิทยาความมั่นคง, 2532
เลขเรียก949.2 ข27ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเนเธอร์แลนด์ = The Netherlands in brief.
พิมพลักษณ์[ม.ป.ท. : ม.ป.ท., 2532?]
เลขเรียกDH40 น787 2532?
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องบันทึกจากเฮก / สมภพ มานะรังสรรค์.
ชื่อผู้แต่งสมภพ มานะรังสรรค์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : วลี, 2526.
เลขเรียกDJ40 ส4
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องล่าขุมทรัพย์สุดขอบฟ้าในเนเธอร์แลนด์ / Gomdori co., เขียน ; Kang Gyung-Hyo, ภาพประกอบ ; รัตน์ชนก ธนา...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : นานมีบุ๊คส์พับลิเคชั่นส์, 2552.
เลขเรียกDJ18 ก363ล 2552,914.92 ลน261
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเนเธอร์แลนด์ / ผู้แปล สุภมาศ วิราณุรักษ์ และอรุณี ทองรัตน์แก้ว
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : หน้าต่างสู่โลกกว้าง, 2550.
เลขเรียกDJ40 น787 2550,914.92 น554 2550
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคุกกี้รัน เล่ม 12 ผขญภัยในอัมสเตอร์ดัม / โดซู ซง
ชื่อผู้แต่งซง,โดซู
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : นานมีบุ๊คส์ , 2560
เลขเรียกE ซ113ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องวินเซนต์ แวน โกะ (Vincent Van Gogh) / หนึ่งธิดา
ชื่อผู้แต่งหนึ่งธิดา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ยูโรปา เพรส, 2547.
เลขเรียก92 ว617ห
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยบูรพา
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องนักเรียนเนเธอร์แลนด์ / วิชิตวงศ์ ณ ป้อมเพชร.
ชื่อผู้แต่งวิชิตวงศ์ ณ ป้อมเพชร.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แสงดาว, 2545.
เลขเรียกDS575.5.น73 ว624 2545,949.2 ว32น
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือนักเดินทางเนเธอร์แลนด์ / [เรื่อง, เมเม่ ; กองบรรณาธิการ, อรณิช รุจิวิพัฒน์]
ชื่อผู้แต่งเมเม่
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อทิตตา, 2555.
เลขเรียก914.92 ม751ค
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเนเธอร์แลนด์ = The Netherlands in brief.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ม.ป.ท., [25--?]
เลขเรียกDJ40 น787
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเนเธอร์แลนด์ / ดวงจันทร์ อุณหะสุวรรณ.
ชื่อผู้แต่งดวงจันทร์ อุณหะสุวรรณ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อทิตตา, 2543.
เลขเรียก914.92 ด172น
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง400 ปี สัมพันธไมตรีไทย-เนเธอร์แลนด์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร, 2548.
เลขเรียกDS575.5.N4 ส66,327.5930492 ส74ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
..more

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา