Found: 4,330  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการดำเนินงานของกลุ่มอาชีพในเขตเทศบาลตำบลหัวรอ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก / พรชัย จันหา
ชื่อผู้แต่งพรชัย จันหา
พิมพลักษณ์2556.
เลขเรียกJS148 พ231ก 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความรู้ความเข้าใจของประชาชนในเขตเทศบาลทับกวางต่อเทศบาลตำบลทับกวาง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี / อรุณ...
ชื่อผู้แต่งอรุณ พามะณี
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันราชภัฏสวนดุสิต, 2546
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคำบรรยายในการอบรมที่ปรึกษาการเทศบาล พ.ศ. 2477 เรื่องการโยธาเทศบาล / พระยาประกิตกลศาสตร์
ชื่อผู้แต่งประกิตกลศาสตร์ พระยา
พิมพลักษณ์พระนคร : มหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตร์ฯ, 2477.
เลขเรียก352.04 ป1711ค
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องผลงานในรอบ 1 ปี ของเทศบาลเมืองมหาสารคาม / เทศบาลเมืองมหาสารคาม.
ชื่อผู้แต่งเทศบาลเมืองมหาสารคาม.
พิมพลักษณ์มหาสารคาม : เทศบาลเมืองมหาสารคาม, 2524.
เลขเรียก353.0593 ท
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเทศบาลนครกรุงเทพในรอบ 21 ปี / เทศบาลนครกรุงเทพ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เทศบาลนครกรุงเทพ, 2501.
เลขเรียก352.0593 ท58ท
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแนวทางการพัฒนาการดำเนินงานของเทศบาลตำบลห้วยเรือ อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี / เรไร สืบสิงห์
ชื่อผู้แต่งเรไร สืบสิงห์
พิมพลักษณ์บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี, อุบลราชธานี: 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความขัดแย้งในการบริหารงานเทศบาลระหว่างคณะเทศมนตรี กับพนักงานเทศบาล : ศึกษาถึงบุคลิกภาพทางการบริหาร ...
ชื่อผู้แต่งสมเจตน์ พันธุโฆษิต
พิมพลักษณ์2520.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานกิจการเทศบาลเมืองอุตรดิตถ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : งานประชาสัมพันธ์, 2546.
เลขเรียก352 ร262
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 (แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่9) พ.ศ.2523) พระราชกฤษฎีกา ระเบียบพนักงานเทศบาล ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ธีรานุสรณ์, [252?].
เลขเรียกKPT2320.ก28 พ371
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานกิจการประจำปี 2551 : เทศบาลตำบลปริก = Annual report 2008 Prik Municipality / เทศบาลตำบลปริก.
ชื่อผู้แต่งเทศบาลตำบลปริก.
พิมพลักษณ์สงขลา : เทศบาลตำบลปริก, 2551.
เลขเรียก352.1409593 ท657ร 2551
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานกิจการเทศบาลตำบลเบตง : ประจำปี 2539 - 2542 / เทศบาลเบตง.
ชื่อผู้แต่งเทศบาลตำบลเบตง.
พิมพลักษณ์ยะลา : งานประสัมพันธ์ เทศบาลเบตง, 2542.
เลขเรียก352.167 ท657ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการกำหนดนโยบายบริหารของเทศบาล / ชุบ กาญจนประกร
ชื่อผู้แต่งชุบ กาญจนประกร
พิมพลักษณ์พระนคร : คณะรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2508.
เลขเรียก352 ช45ก
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการกำหนดส่วนการบริหารและกรอบอัตรากำลังพนักงานเทศบาล / ประกายมาศ เข็มแก้ว
ชื่อผู้แต่งประกายมาศ เข็มแก้ว.
พิมพลักษณ์เพชรบูรณ์ : คณะวิทยาการจัดการ วิทยาลัยครูเพชรบูรณ์, 2533
เลขเรียก320.854 ป571ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการบริหารงานทะเบียนราษฎรเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ / ศศิธร ใจเอี่ยม
ชื่อผู้แต่งศศิธร ใจเอี่ยม.
พิมพลักษณ์เพชรบูรณ์ : คณะวิทยาการจัดการ วิทยาลัยครูเพชรบูรณ์, 2532
เลขเรียก320.85 ศ883ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการบริหารงานเทศบาล / ศศิธร โสพันธ์
ชื่อผู้แต่งศศิธร โสพันธ์.
พิมพลักษณ์เพชรบูรณ์ : คณะวิทยาการจัดการ สถาบันราชภัฏเพชรบูรณ์, 2535
เลขเรียก352 ศ837ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา