Found: 7,108  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องประเทศไทยกับการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศในศตวรรษหน้า : รายงานการประชุมประชาคมไทยในญี่ปุ่นภาคฤดูใบไม้ร่...
ชื่อผู้แต่งการประชุมประชาคมไทยในญี่ปุ่นภาคฤดูใบไม้ร่วง (2541 : สถานเอกอัครราชการทูตไทยกรุงโตเกียว, ประเทศญี่ปุ่น).
พิมพลักษณ์69 หน้า : ภาพประกอบ, 26 ซม.
เลขเรียก303.4833 ก476ป 2541
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาบทเรียนบนเครือข่าย เรื่อง การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในสังคม วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ= A developmen...
ชื่อผู้แต่งณูสนี เจะแต
พิมพลักษณ์2547.
เลขเรียกปพ 004 ณ248ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศ : Information Technology / เศรษฐชัย ชัยสนิท.
ชื่อผู้แต่งเศรษฐชัย ชัยสนิท.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : วังอักษร , 2547.
เลขเรียก303.4833 ศ-ท 2547
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ / กณิกนันต์ สิงห์สานิตย์ text
ชื่อผู้แต่งกณิกนันต์ สิงห์สานิตย์
พิมพลักษณ์อุตรดิตถ์ : คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์, 2563
เลขเรียก025 ก122ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องมาตรการเพื่อการส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและพัฒนา ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในภาคเอกชน / ชาตรี ศรีไพพรร...
ชื่อผู้แต่งชาตรี ศรีไพพรรณ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2540.
เลขเรียกHC79.I55 ช514,384.30285 ช514ม
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการกำหนดแนวทางการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในหน่วยงานของรัฐ : กลยุทธและแผนการดำเนินงาน. (ร่าง) รายงานฉบับ...
พิมพลักษณ์[ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 25- -].
เลขเรียกHC79.I55 จ6ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานฉบับสมบูรณ์กิจกรรมศูนย์ประสานงานการฝึกประสบการณ์ด้าน ICT ออนไลน์ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาก...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบัน, 2552.
เลขเรียกHD8039.D372 ร451 2552
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเทคโนโลยีกับชีวิตในอนาคต (2) รู้ทันโลกไซเบอร์) / อนันต์ วรธิติพงศ์.
ชื่อผู้แต่งอนันต์ วรธิติพงศ์.
พิมพลักษณ์สมุทรปราการ : โบนัส พรีเพรส , 2552.
เลขเรียก004 อ15ท
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเอกสารประกอบการสอน 366515 เทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารเพื่อการศึกษา = Information and communication t...
ชื่อผู้แต่งสุภาณี เส็งศรี
พิมพลักษณ์พิษณุโลก : คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร, [2545?]
เลขเรียกHC79.I55 ส837อ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2554-2556/ กระทรวงศึกษาธิ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กระทรวงศึกษาธิการ, 2554.
เลขเรียกT 58.5 ผ931 2554
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2554-2556/ ศูนย์เทคโนโลยี...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กระทรวงศึกษาธิการ, [2555].
เลขเรียกT 58.5 ผ931 [2555]
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2554-2556/ ศู...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กระทรวงศึกษาธิการ, [2555].
เลขเรียกT 58.5 ผ931 [2555]
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องไอที 2000 : นโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งชาติ / สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งชาติ...
ชื่อผู้แต่งเอกสารประกอบการประชุมทางวิชาการ การวิจัยทางอาชีวะและเทคนิคศึกษา (ครั้งที่ 2 : 2539 : กรุงเทพฯ)
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2539.
เลขเรียกHC79.I55 อ993
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง10 กลยุทธ์ ในการดำเนินงานสู่โรงเรียนผู้นำด้านไอที [electronic resource] / ชนารัตน์ คำอ่อน, อัจฉรา...
ชื่อผู้แต่งชนารัตน์ คำอ่อน.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา [254-].
เลขเรียกLB2395.7 ช3สeb
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง10 กลยุทธ์ ในการดำเนินงานสู่โรงเรียนผู้นำด้านไอที ฉบับผู้บริหาร [electronic resource] / ชนารัตน์ ...
ชื่อผู้แต่งชนารัตน์ คำอ่อน.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 2545.
เลขเรียกLB2395.7 ช36สeb
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา