Found: 3,091  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิจัยทางเทคโนโลยีการศึกษา / ชวนิดา สุวานิช
ชื่อผู้แต่งชวนิดา สุวานิช
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม, 25-
เลขเรียก371.33 ช537ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการศึกษาความคิดเห็นและความคาดหวังของผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อ เกี่ยวกับห้องสมุดสื่อการศึกษาของศูนย์...
ชื่อผู้แต่งศรี เกศมณี
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : งานผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ ฝ่ายผลิตโสตทัศนูปกรณ์ ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา, 2535.
เลขเรียก371.3078 ศ175ร
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษาในอนาคต / ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา กรมการศึกษานอกโรงเรียน
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์, 2543.
เลขเรียกวจ LB1028.3 ศ812
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษาในอนาคต / ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา กรมการศึกษานอกโรงเรียน กระทรวงศึกษาธิกา...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา กรมการศึกษานอกโรงเรียน กระทรวงศึกษาธิการ, 2543.
เลขเรียกLB1028.3 ศ73 2543
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษาในอนาคต = Trends for centre for educational technology / ศูนย์เทคโนโลยีท...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์, 2543.
เลขเรียก371.33 ก218ศ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสรุปผลสัมมนาเรื่อง แนวโน้มหลักสูตรวิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา และความต้องการของหน่วยงาน ณ แผนกวิชาโสตทั...
ชื่อผู้แต่งการสัมมนาเรื่อง แนวโน้มหลักสูตรวิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา และความต้องการของหน่วยงาน (2524 : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2524.
เลขเรียก371.33 ก27ส
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเทคโนฯ-ทับแก้ว / ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจั...
พิมพลักษณ์นครปฐม : มหาวิทยาลัย, 2541-
เลขเรียก378.05 ท591
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเอกสารประกอบการสัมมนาเรื่อง แนวทางการประกอบอาชีพของนักเทคโนโลยีทางการศึกษา ณ ห้องประชุมคณะศึกษาศาสตร...
ชื่อผู้แต่งการสัมมนาเรื่อง แนวทางการประกอบอาชีพของนักเทคโนโลยีทางการศึกษา (2530 : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร)
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2531.
เลขเรียก371.3078 ก525อ
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการสัมมนาเรื่อง การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ; ณ โรงแรมสยามซิตี์ กรุงเทพฯ ว...
ชื่อผู้แต่งการสัมมนาเรื่อง การเทคโนโลยีสารสนเทศในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา (2540 : กรุงเทพ)
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ทบวงมหาวิทยาลัยอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย, 2540.
เลขเรียก371.3078 ก525ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องนวัตกรรมการศึกษา/ จุฬารัตน์ บุษบงก์.
ชื่อผู้แต่งจุฬารัตน์ บุษบงก์.
พิมพลักษณ์ศรีสะเกษ : คณะศิลปสาสตร์และวิทยาศาสตร์, 2556.
เลขเรียก371.39 จ681น 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องนวัตกรรมการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 / ภูวดล บัวบางพูล
ชื่อผู้แต่งภูวดล บัวบางพูล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : วังอักษร, 2559
เลขเรียก371.33 ภ753น
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา / ชวกิจ ทองนุ้ยพราหมณ์
ชื่อผู้แต่งชวกิจ ทองนุ้ยพราหมณ์
พิมพลักษณ์สุราษฏร์ธานี : คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี, [2560?]
เลขเรียกLB1028.3 ช52 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับครู เอกสารประกอบการสอน รายวิชา / จุฬารัตน์ บุษบงก์.
ชื่อผู้แต่งจุฬารัตน์ บุษบงก์.
พิมพลักษณ์ศรีสะเกษ : คณะศิลปสาสตร์และวิทยาศาสตร์, 2556.
เลขเรียก371.3 จ681น 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องนวัตกรรมและเทคโนโลยีสำหรับครู / จุลลดา จุลเสวก
ชื่อผู้แต่งจุลลดา จุลเสวก
พิมพลักษณ์จันทบุรี : คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี, 2561
เลขเรียก371.33 จ744น
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการวิจัยเรื่อง การศึกษาสภาพการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนการสอนระดับอนุบาลในโรงเรียนสังกัดก...
ชื่อผู้แต่งสายสุดา ปั้นตระกูล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต, 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสวนดุสิต

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา