Found: 43  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความมั่นคงมนุษย์ด้านการศึกษาของเด็กต่างด้าว จังหวัดสมุทรสาคร = Human security on education among mi...
ชื่อผู้แต่งนัยน์ปพร สิปปภาส.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์วิจัยการย้ายถิ่นแห่งเอเชีย สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2552.
เลขเรียกLC3747.T5 น6ค 2552
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสภาพการณ์ของเด็กและเยาวชนไร้สัญชาติในประเทศไทย : ศึกษากรณีบุคคลที่มีบิดาและมารดาเป็นแรงงานต่างด้าวเ...
ชื่อผู้แต่งสุภาวิดา เขมาธนนันท์
พิมพลักษณ์2547.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสิทธิการศึกษาของเด็กไร้สัญชาติ : กรณีศึกษา เด็กชายวิชัย แชมื่อ และเด็กหญิงสุรีย์ มาเออะ บ้านสัญเจริญ...
ชื่อผู้แต่งพรประเสริฐ จุมพล
พิมพลักษณ์2554.
เลขเรียกHQ789 พ245ส 2554
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกระบวนการทำงานเพื่อส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิเด็ก / สุทธิดา มะลิแก้ว.
ชื่อผู้แต่งสุทธิดา มะลิแก้ว.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มูลนิธิศูยน์ครองสิทธิด้านเอดส์, 2552.
เลขเรียก789 ส773ก 2552,305.23 ส444ก 2552
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาของบุตรหลานแรงงานข้ามชาติในประเทศไทย : เอกสารเชิงนโยบาย = Migrant children's education in T...
พิมพลักษณ์นครปฐม : สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล, 2557, [2014]
เลขเรียกHD6300 ก522 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเมื่อดอกไม้หายไปในทะเลทุน : การสร้างความเป็นอื่นและกระบวนการปรับตัวของเด็กต่างชาติที่ถูกทำร้าย / ณ...
ชื่อผู้แต่งณพอร รพีพัฒน์
พิมพลักษณ์2547.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกรอบสาระความรู้พื้นฐานด้านแรงงาน ระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา / จัดทำโดย กระทรวงแรงงานร่วมกับ ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กระทรวงแรงงาน, 2549.
เลขเรียกHD8700.55 ก4 2549
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกรอบสาระความรู้พื้นฐานด้านแรงงาน ระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา / จัดทำโดยกระทรวงแรงงานร่วมกับสภา...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กระทรวง, 2549.
เลขเรียกHD8700.55 ก188 2549
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกรอบสาระความรู้พื้นฐานด้านแรงงานระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษา / จัดทำโดย กระทรวงแรงงาน และสภาที...
ชื่อผู้แต่งกระทรวงแรงงาน.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กระทรวง, 2549.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยรามคำแหง
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการวิจัยเรื่องการประเมินผลการจัดการศึกษาแก่ลูกแรงงานต่างชาติในประเทศไทย / ทวีสิทธิ์ ใจห้าว, เร...
ชื่อผู้แต่งทวีสิทธิ์ ใจห้าว.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2556.
เลขเรียกLC5157.5.T5 ท56 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องดวงดาวที่ริมขอบแดน / ดารุณี ไพศาลพาณิชย์กุล ... [และคนอื่น ๆ].
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันวิจัยและพัฒนาเพื่อเฝ้าระวังสภาวะไร้รัฐ, 2553.
เลขเรียกHQ789 ด52,305.56 ด17
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
..more
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการวิจัยเรื่อง สถานะสุขภาพของลูกแรงงานข้ามชาติย้ายถิ่นที่จังหวัดระนอง / ลดาวัลย์ ประทีปชัยกู...
พิมพลักษณ์[ม.ป.ท. : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2543 ]
เลขเรียกRJ103.T5 ร642 2543
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องปัญหาการจดทะเบียนการเกิด : รายงานการสัมมนาคุ้มครองสิทธิเด็ก วันที่ 12 กันยายน 2545 ณ โรงแรมโซลทวิน ...
ชื่อผู้แต่งรายงานการสัมมนาคุ้มครองสิทธิเด็กเรื่อง ปัญหาการจดทะเบียนการเกิด (2545 : กรุงเทพฯ)
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส คนพิการ และผู้สูงอายุ, 2545.
เลขเรียกHQ789 ก525ป 2547
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการระบบคุ้มครองแรงงานเด็กต่างด้าว = Protection system for alien child ...
ชื่อผู้แต่งปิ่นหทัย หนูนวล
พิมพลักษณ์[ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2552.
เลขเรียกHD8700.55 ป618
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องอัตลักษณ์ข้ามพรมแดน / เปรมใจ วังศิริไพศาล, บรรณาธิการ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันเอเซียศึกษา, 2554.
เลขเรียก304.8 อ539
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา