Found: 2,179  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสมุดรายงานสถิติจังหวัดเชียงราย : ฉบับ พ.ศ. 2544 = Statistical reports of changwat Chiang Rai 2001 e...
ชื่อผู้แต่งสำนักงานสถิติจังหวัดเชียงราย.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานถิติแห่งชาติ, 2544.
เลขเรียก315.93 ส184ส 2544
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง25 ปี สถาบันราชภัฏเชียงราย / สถาบันราชภัฏเชียงราย.
ชื่อผู้แต่งราชภัฏเชียงราย, สถาบัน.
พิมพลักษณ์เชียงราย : สถาบันราชภัฏเชียงราย, 2542.
เลขเรียก378.05 ร226ย 2542
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานสถิติจังหวัด พ.ศ. 2551 เชียงราย = Provincial statistical report 2008 / สำนักงานสถิติจังหวัดเ...
ชื่อผู้แต่งสำนักงานสถิติจังหวัดเชียงราย.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2551.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยรามคำแหง
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสมุดรายงานสถิติจังหวัดเชียงราย = Statistical reports of changwat Chang Rai / สำนักงานสถิติแห่งชาติ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงาน, [25--]-
เลขเรียก315.93021 ส314ชร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบการสื่อสารภายในองค์กร บรรยากาศการสื่อสารภายในองค์การและวัฒนธรรมองค์กรกับรูป...
ชื่อผู้แต่งคมสัน รัตนะสิมากูล
พิมพลักษณ์เชียงราย : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย, 2552
เลขเรียกวจ658.45 ค1691ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาถึงความสัมพันธ์ของดินและสภาพทางธรณีสัณฐานของจังหวัดเชียงราย / โดย ไพบูลย์ ประโมจนีย์, มนตรี...
ชื่อผู้แต่งไพบูลย์ ประโมจนีย์
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : กองสำรวจดิน กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, 2526.
เลขเรียกS599.6.T35.C45 .พ95
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสมุดรายงานสถิติจังหวัดเชียงราย : ฉบับ พ.ศ. 2536 = Statistical reports of Changwat Chiang Rai : 1993...
พิมพลักษณ์[เชียงราย] : สำนักงาน, [2537]
เลขเรียกHA1787 ส691ชร 2536
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
8
image
ประเภทสื่อ Map
ชื่อเรื่องChangwat Chiang Rai [map] = จังหวัดเชียงราย / ผลิตโดย กรมแผนที่ทหาร กระทรวงกลาโหม.
ชื่อผู้แต่งกระทรวงกลาโหม. กรมแผนที่ทหาร
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมแผนที่ทหาร, 2532.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องบรรณานุกรมเชียงราย / ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา
พิมพลักษณ์เชียงราย : ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง, 2547
เลขเรียกZ3238.C45 ม845บ 2547,อ 016.959361 ม94บ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานผลสำรวจข้อมูลระดับหมู่บ้าน พ.ศ.2545 จังหวัดเชียงราย / สำนักงานสถิติแห่งชาิติ.
ชื่อผู้แต่งสำนักงานสถิติจังหวัดเชียงราย.
พิมพลักษณ์เชียงราย : สำนักงาน, 2545.
เลขเรียก330.959362 ส183ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องข้อมูลการตลาดจังหวัดเชียงราย ... / สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงราย
พิมพลักษณ์[เชียงราย] : สำนักงาน, 2520.
เลขเรียกHF5415.12.T5 พ596ชร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการสำรวจโบราณสถานเมืองเชียงแสน / โครงการอนุรักษ์และบูรณะเมืองประวัติศาสตร์ งานผังรูปแบบ ฯ ฝ่า...
ชื่อผู้แต่งกรมศิลปากร. กองโบราณคดี.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, 2530.
เลขเรียกDS589.ช8 ศ64 2530
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานประจำปี / หอการค้าจังหวัดเชียงราย
ชื่อผู้แต่งหอการค้าจังหวัดเชียงราย
พิมพลักษณ์เชียงราย : หอการค้า, 2552
เลขเรียกภน 380.0959361 ห191ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานวิจัยย่อยฉบับสมบูรณ์การดำรงชีวิตของกลุ่มอาชีพคนเดินพลอยในเขตเทศบาลแม่สาย จังหวัดเชียงราย / ผู้...
ชื่อผู้แต่งสรวีย์ แก้วคำ.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ : ศูนย์ศึกษาเศรษฐศาสตร์การเมือง คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย], 2546.
เลขเรียกHF 5422 ส17 2546
ห้องสมุดสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องอนุสรณ์การสมโภชเมืองเชียงราย 725 ปี.
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : เชียงใหม่สหนวกิจ, 2529.
เลขเรียก915.93 อ145
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา