Found: 58  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการวิเคราะห์ รายจ่ายทางการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ปี 2501-2502 / กองการวิจัย กรมวิชาการ.
ชื่อผู้แต่งวิชาการ, กรม. กองการวิจัย.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมวิชาการ, 2504.
เลขเรียก379.11 ว
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเอกสารประกอบการประชุมคณะรัฐมนตรีเรื่องนโยบายและแนวทางในการอุดหนุนโรงเรียนเอกชน.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน, 2531.
เลขเรียก379.32 อ884 19
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคูปองการศึกษา : ประสบการณ์นานาชาติ / โดย เอ็ดวิน จี. เวสต์.
ชื่อผู้แต่งเวสต์, เอ็ดวิน จี.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2542.
เลขเรียกLB2828.7 ว75 2542,379.1 ว584ค 2542
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนโครงการการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาชนบท พ.ศ. 2524-2525 / ลดาพร รวิรัฐ
ชื่อผู้แต่งลดาพร รวิรัฐ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ฝ่ายวิชาการ จุฬาฯ, 2526.
เลขเรียก378.3 ล14ค 2526
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการวิจัยผลตอบแทนภายนอกของการศึกษา และนัยต่อนโยบายอุดหนุนด้านการศึกษาในประเทศไทย = (External Re...
ชื่อผู้แต่งดิลกะ ลัทธพิพัฒน์
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ], 2555.
เลขเรียกLB2829.3.T5 ด561ร 2555
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานผลการศึกษาวิจัย โครงการติดตามประเมินผลเพื่อตรวจสอบการยกระดับคุณภาพการศึกษาที่มีผลมาจากการเพิ่ม...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย, 2554.
เลขเรียกLB2822.75 ร451 2554
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการประเมินผลการให้เงินอุดหนุนโรงเรียนเอกชน : โรงเรียนเอกชนการกุศล / กองนโยบายและแผน สำนักงาน...
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : สำนักงาน, 2537.
เลขเรียก379.32 ร451 20
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการเพิ่มเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายต่อหัวสำหรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน / กระทรวงศึกษาธิการ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กระทรวง, 2550.
เลขเรียกLB2829.3.T5 ก64 2550
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการศึกษาเรื่องผลกระทบของนโยบายการอุดหนุนโรงเรียนเอกชนเป็นเงินรายหัว / กองนโยบายและแผน สำนักงา...
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : สำนักงาน, 2532.
เลขเรียก379.322 ร451 19
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแนวทางการดำเนินงานโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, [2557]
เลขเรียกLB2826.6.T5 น927 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องอุดหนุน 4 ทิศ : คิดใหม่เรื่องเงินเพื่อการศึกษา / เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์.
ชื่อผู้แต่งเกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ซัคเซสมีเดีย, 2547.
เลขเรียกLB2826.6.ท9 ก84,379.1 ก793อ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องปัจจัยที่มีผลกระทบต่อความรู้ความเข้าใจในการจัดสรรเงินอุดหนุนแก่หน่วยงานอื่นขององค์การบริหารส่วนตำบลใ...
ชื่อผู้แต่งชูพงษ์ ศรีวราพงษ์
พิมพลักษณ์[ขอนแก่น] : การศึกษาอิสระปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2552.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแหล่งทุนสนับสนุนงานพัฒนาสังคม / ภาคีความร่วมมือเพื่อสนับสนุนการพัฒนา มูลนิธิบูรณะชนบทแห่งประเทศไทยใ...
พิมพลักษณ์[ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2541.
เลขเรียกHN700.592.C3 ห829
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสรุปผลการศึกษาวิจัยโครงการติดตามประเมินผลเพื่อตรวจสอบการยกระดับคุณภาพการศึกษาที่มีผลมาจากการเพิ่มงบป...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนัก, 2553.
เลขเรียกLA1221 ส47 2553
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโครงการศึกษาเรื่องการวิจัยและพัฒนาต้นทุนมาตรฐานต่อหน่วยระดับอุดมศึกษา / วรรณา เต็มสิริพจน์ ... [และค...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์นวัตกรรมนโยบาย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2553.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยรามคำแหง

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา