Found: 23  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องดอกเอื้องในพิธีกรรมวัฒนธรรมและความเชื่อล้านนา / ฐาปกรณ์ เครือระยา.
ชื่อผู้แต่งฐาปกรณ์ เครือระยา.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, 2561.
เลขเรียก390.09593 ฐ311ด
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องยันต์ : มนต์ตรา ไสยเวท ความเชื่อที่ลี้ลับแห่งล้านนา / ปัญญา มนตรา.
ชื่อผู้แต่งปัญญา มนตรา.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บุ๊คเวิร์ม, 2551.
เลขเรียกGR600 .ป63 2551
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเปิดร้านสังฆภัณฑ์บริหารง่ายขายแล้วรวย / กองบรรณาธิการ ; ธนวัฒน์ ช่างสาร, บรรณาธิการ
ชื่อผู้แต่งกองบรรณาธิการพีเพิลมีเดีย
พิมพลักษณ์นนทบุรี : อมรินทร์ บุ๊ค เซ็นเตอร์, 2552.
เลขเรียกBQ5070 ป759 2552,658.87 พ74ป
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือปฏิบัติงาน ศาสนพิธี และ นานาคติ / พระเทพญาณกวี (สนธิ์ กิจฺจการ)
ชื่อผู้แต่งพระญาณวโรดม (สนธิ์ กิจฺจกาโร)
พิมพลักษณ์พระนคร : โรงพิมพ์มหามกุฏราชวิทยาลัย, 2508.
เลขเรียก294.308 พ326ค 2508
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องระเบียบการทำบุญ ; และ, ประเพณีนิยม
ชื่อผู้แต่งล. สุทธิแพทย์
พิมพลักษณ์พระนคร : โรงพิมพ์ไทยพิทยา, 2500.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเครื่องหมายแสดง และสัญลักษณ์ในพิธีกรรมโรมันคาทอลิก / โดย บาทหลวงสำราญ วงศ์เสงี่ยม.
ชื่อผู้แต่งสำราญ วงศ์เสงี่ยม, บาทหลวง.
พิมพลักษณ์นครปฐม : ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนางานวิชาการ วิทยาลัยแสงธรรม, 2554.
เลขเรียกBV165 .ส63 2554,282 ส698ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานผลการดำเนินโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 โครงการศึกษาและจัดทำฐานข้อมูล...
ชื่อผู้แต่งอุทัย สุขสิงห์.
พิมพลักษณ์อุบลราชธานี : สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2555.
เลขเรียกGN436.8 อ819 2555
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องนวกานุศาสนี / พระธรรมเจดีย์.
ชื่อผู้แต่งพระธรรมเจดีย์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เรือนแก้วการพิมพ์, 2558.
เลขเรียกBQ6140 .ก66 2558,294.304 พ334น 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
มหาวิทยาลัยศิลปากร
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องประมวลบทความเนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก / คณะบรรณาธิการ, ฉัตราภรณ์ จินดาเดช, กมลพรรณ บุญสุทธิ์, พ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, 2561.
เลขเรียกDS568.4 ป464
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องลักษณะไทย เล่ม 4 : วัฒนธรรมพื้นบ้าน / แสงอรุณ รัตกสิกร และคณะ
ชื่อผู้แต่งแสงอรุณ รัตกสิกร
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง, 2548
เลขเรียกDS 568 ว1131 2549,390.9593 ล111
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องดอกเอื้องในพิธีกรรม : วัฒนธรรมและความเชื่อล้านนา / ฐาปกรณ์ เครือระยา
ชื่อผู้แต่งฐาปกรณ์ เครือระยา
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สนองพระราชดำริโดยมหาวิทยาลัยแม่โจ้, 2561.
เลขเรียกQK495.O64 ฐ311,390.09593 ฐ311ด 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
..more
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความหมายของเครื่องสังเวยบูชากระยาบวชในพิธีไหว้ครูดนตรีและนาฏศิลป์ไทย : กรณีศึกษาวิทยาลัยนาฏศิลปลพบุร...
ชื่อผู้แต่งฉัตราพร ดวงสร้อย, 2504-
พิมพลักษณ์2551.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา