Found: 643  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในประเทศสมาชิกกลุ่มอาเซียน : ประเทศสิงคโปร์ มาเลเซีย อินโดนีเซีย เวียด...
ชื่อผู้แต่งภูสิทธิ์ เหลืองเรืองทิพย์ 2517-
พิมพลักษณ์2542.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสุดยอดผลิตภัณฑ์และเครื่องหมายการค้า = Symbols of trade / โดย สแตนลีย์ ซาคาโรว์ ; ศรทิพย์ กลิ่นขจาย...
ชื่อผู้แต่งซาคาโรว์, สแตนลีย์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : จันธิมา, 2533.
เลขเรียกT325 ซ6ส7,658.827 ซ21ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องหนังสือประกาศโฆษณาคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า = Trademark gazette / ออกโดย กองทะเบียนและหนังสือสำ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กองทะเบียนและหนังสือสำคัญ กรมทรัพย์สินทางปัญญา, 2537.
เลขเรียก346.0488 ห1511 2537
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
4
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องหนังสือประกาศโฆษณาคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า ออกโดย กองทะเบียนและหนังสือสำคัญ กรมทรัพย์สินทางปัญ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กองทะเบียนและหนังสือสำคัญ กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์, [25--]-
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือการขอรับความคุ้มครองเครื่องหมายการค้าในต่างประเทศ 31 ประเทศ / กรมทรัพย์สินทางปัญญา.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรม, 2554.
เลขเรียกKF3180.Z9 ค246 2554
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยรามคำแหง
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง108 คดี เครื่องหมายการค้า / สำนักพิมพ์สูตรไพศาล.
ชื่อผู้แต่งสำนักพิมพ์สูตรไพศาล.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สูตรไพศาล, ม.ป.ป.
เลขเรียก346.0488 ส886ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าประเทศไทยและประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว / กรมทรัพย์สิทนท...
ชื่อผู้แต่งกระทรวงพาณิชย์. กรมทรัพย์สินทางปัญญา.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์อักษรไทย, 2542
เลขเรียก346.0488 ก17ค 2542
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องจุดกำเนิดแห่งเครื่องหมายการค้าและสินค้า / อุดมพงษ์ ; แปลและเรียบเรียง
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เรจีนา, 25-
เลขเรียก346.0488 จ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2474 พร้อมด้วยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติม และกฏกระทรวง
ชื่อผู้แต่งวสันต์ ธีรานุรักษ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ธีรานุสรณ์, ม.ป.ป.
เลขเรียก346.0488 ว18พ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 / กรมทรัพย์สินทางปัญญา.
ชื่อผู้แต่งทรัพย์สินทางปัญญา, กรม.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมทรัพย์สินทางปัญญา, [255-].
เลขเรียก346.0488 ท163พ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสุดยอดผลิตภัณฑ์และเครื่องหมายการค้า = Symbols of trade / สแตนลีย์ ซาคาโรว์ ; ศรทิพย์ กลิ่นขจาย, แปล...
ชื่อผู้แต่งซาคาโรว์, สแตนลีย์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : จันธิมา, 2533.
เลขเรียก658.827 ซ214ส 2533
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสุดยอดแห่งผลิตภัณฑ์และเครื่องหมายการค้า = Symbols of trade สแตนลีย์ ซาคาโรว์ ; ศรทิพย์ กลิ่นขจาย, แ...
ชื่อผู้แต่งซาคาโรว์, สแตนลีย์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แม่น้ำ, 2532.
เลขเรียก658.827 ซ214ส
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเครื่องหมายการค้ากับการลวงสาธารณชน / ชาญชัย ศิลาจารุ = Trademark and Public Deception / Chanchai Si...
ชื่อผู้แต่งชาญชัย ศิลาจารุ 2501-
พิมพลักษณ์2531.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือการขอรับความคุ้มครองเครื่องหมายการค้าในต่างประเทศ 31 ประเทศ / กรมทรัพย์สินทางปัญญา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมทรัพย์สินทางปัญญา, [2556]
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า : กรมทรัพย์สินทางปัญญา.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมทรัพย์สินทางปัญญา, 2535.
เลขเรียกT313.T5V4A2 ค7
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา