Found: 186  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการสัมมนา / ประชุมปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยเครื่องชี้ภาวะสังคมของกลุ่มสังคมต่าง ๆ ครั้งที่ 1/...
ชื่อผู้แต่งการสัมมนา ประชุมปฏิบัติการระดับชาติว่าด่วยเครื่องชี้ภาวะสังคมของกลุ่มสังคมต่าง ๆ (ครั้งที่ 1 : 2523 : ชลบุรี)
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : สำนักเลขาธิการคณะกรรมการแห่งชาติ ว่าด้วยการศึกษา สหประชาชาติ, [2523]
เลขเรียกHN25 .ก27 2523
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกระแสโลก : ทิศทางเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม / เลสเตอร์ อาร์บราวน, บรรณาธิการ ; วิฑูรย์ ปัญญากุล, แปล
ชื่อผู้แต่งเลสเตอร์ อาร์บราวน์, บรรณาธิการ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คบไฟ และสถาบันชุมชนท้องถิ่นพัฒนา, 2538
เลขเรียก339.4 ก1711
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องบทสรุปรายงานการศึกษาฉบับย่อและ รายงานวิเคราะห์ดัชนีชี้วัดและรายงานภาวะเศรษฐกิจและสังคม ตามผลการศึกษา...
ชื่อผู้แต่งอภิชัย พันธเสน
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : คณะทำงานวิชาการ สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2550.
เลขเรียก330.9593 อ 159 บ 2550
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโครงการกำหนดดัชนีคุณภาพชีวิต : รายงานผลการศึกษา / สำนักมาตรฐานการพัฒนาสังคมและความมั่งคงของมนุษย์ ...
ชื่อผู้แต่งสำนักงานปลัดกระทรวง. สำนักมาตรฐานการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักมาตรฐานการพัฒนาสังคมและความมั่งคงของมนุษย์, 2548.
เลขเรียก306 ป483ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโครงการศึกษาวิจัยเพื่อจัดทำดัชนีชี้วัดภาวะเศรษฐกิจและสังคมโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง : รายงานฉ...
ชื่อผู้แต่งอภิชัย พันธเสน
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คณะทำงานวิชาการ สำนักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2550
เลขเรียกวจ 330.9593 อ47ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโครงการศึกษาวิจัยเพื่อจัดทำดัชนีชี้วัดภาวะเศรษฐกิจและสังคมโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง = A resea...
ชื่อผู้แต่งอภิชัย พันธเสน
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ คณะทำงานวิชาการ สำนักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 2550.
เลขเรียก330.9593 อ16ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโครงการศึกษาวิจัยเพื่อจัดทำดัชนีชี้วัดและประเมินภาวะเศรษฐกิจและสังคมของประเทศตาม แนวนโยบายพื้นฐานแห่...
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะเศรษฐศาสตร์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คณะ, 2550.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยรามคำแหง
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโครงการศึกษาวิจัยเพื่อจัดทำดัชนีชี้วัดและประเมินภาวะเศรษฐกิจและสังคมของประเทศตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่ง...
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะเศรษฐศาสตร์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คณะ์, 2550.
เลขเรียก330.9593 ธ441ค 2550
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง10 ปีเครื่องชี้ภาวะสังคมและเครื่องชีภาวะสังคม 2530 = Social indicators in 10 years and social indic...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2532.
เลขเรียกHN700.567 ส727 2532
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเครื่องชี้ภาวะสังคมไทยที่สำคัญ / สำนักงานสถิติแห่งชาติ.
ชื่อผู้แต่งสำนักงานสถิติแห่งชาติ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2551.
เลขเรียก959.3 ส143ค 2551
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการประเมินภาวะเศรษฐกิจและสังคมของประเทศตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐตามตัวชี้วัดด้านต่าง ๆ ประจำป...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2550.
เลขเรียก330.9593 ร451
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการประเมินภาวะเศรษฐกิจและสังคมของประเทศตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐตามตัวชี้วัดด้านต่างๆ ประจำปี...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 2550
เลขเรียก330.9593 ร26
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการประเมินภาวะเศรษฐกิจและสังคมของประเทศตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐตามตัวชี้วัดด้านต่างๆ ประจำปี...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สภา, 2551.
เลขเรียกHC 445 ร26ม 2551
ห้องสมุดสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโครงการศึกษาวิจัยเพื่อจัดทำดัชนีชี้วัดและประเมินภาวะเศรษฐกิจและสังคมของประเทศตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่ง...
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะเศรษฐศาสตร์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ; คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2550.
เลขเรียกHC445 ม246ค 2550
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโครงการศึกษาวิจัยเพื่อจัดทำดัชนีชี้วัดและประเมินภาวะเศรษฐกิจและสังคมของประเทศตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่ง...
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะเศรษฐศาสตร์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ; คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2550.
เลขเรียกHC445 ม53
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา