Found: 466  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องผลิตภัณฑ์จักสานหวาย หมู่ที่ 6 ตำบลมหาสอน อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี : โครงการสนับสนุนการบันทึกและเผ...
ชื่อผู้แต่งศูนย์ช่วยเหลือทางวิชาการพัฒนาชุมชนเขตที่ 1
พิมพลักษณ์สระบุรี : ศูนย์, 2546
เลขเรียก746.41 ศ415ผ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเครื่องจักสานในประเทศไทย : รายงานวิจัย / วิบูลย์ ลี้สุวรรณ.
ชื่อผู้แต่งวิบูลย์ ลี้สุวรรณ.
พิมพลักษณ์นครปฐม : หมวดวิชาทัศนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ณ พระราชวังสนามจันทร์ นครปฐม, 2524.
เลขเรียก746.41 ว235ค 19
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเครื่องจักสานไทย / วิบูลย์ ลี้สุวรรณ
ชื่อผู้แต่งวิบูลย์ ลี้สุวรรณ, 2490-
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : องค์การค้าของคุรุสภา, 2540.
เลขเรียกNK3649.5 ว63 2541,746.412 ว634ค
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องปลาตะเพียนใบลาน : งานจักสานมรดกวัฒนธรรมไทย / ณรงค์ฤทธิ์ ศรีสยาม
ชื่อผู้แต่งณรงค์ฤทธิ์ ศรีสยาม
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ต้นอ้อ, 2533
เลขเรียก746.1 ณ12ป
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาและสร้างสรรค์งานจักสานหวาย บ้านมหาสอน จ.ลพบุรี / วิบูล จันทร์แย้ม.
ชื่อผู้แต่งวิบูล จันทร์แย้ม.
พิมพลักษณ์ลพบุรี : มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี, 2562.
เลขเรียก746.412 ว634ก 2562
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานวิจัยเครื่องจักสานในประเทศไทย / วิบูลย์ ลี้สุวรรณ
ชื่อผู้แต่งวิบูลย์ ลี้สุวรรณ
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : [มหาวิทยาลัยศิลปากร], 2524.
เลขเรียกวจ 746.7 ว73ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
7
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่องสื่อการสอนเรื่องการออกแบบเครื่องจักรสานพื้นถิ่น [Videorecording]/ ศักดิ์ชาย สิกขา.
ชื่อผู้แต่งศักดิ์ชาย สิกขา.
พิมพลักษณ์อุบลราชธานี : ฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษา, 2557.
เลขเรียกNK1510 ศ325
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการวิจัย การรวบรวมและศึกษาเครื่องจักสานของจังหวัดราชบุรี [Text] โดย มาโนช กงกะนันทน์
ชื่อผู้แต่งมาโนช กงกะนันทน์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ กราฟิคอาร์ต [ม.ป.ป.]
เลขเรียก746.41 ม224ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเครื่องจักสาน / โดย วินัย วิริยะปานนท์.
ชื่อผู้แต่งวินัย วิริยะปานนท์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แพร่พิทยา, 2527.
เลขเรียกTT190 .ว63,746.1 ว35ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการวิจัยการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์จักสานร่วมสมัย จังหวัดอุบลราชธานี/ ศักดิ์ชาย สิกขา.
ชื่อผู้แต่งศักดิ์ชาย สิกขา.
พิมพลักษณ์อุบลราชธานี : จังหวัดอุบลราชธานี, 2550.
เลขเรียกNK9587 ศ325ก 2550
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประยุกต์พระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นงานหัตถกรรมสาขาจักสานของจังหวัดเชียง...
ชื่อผู้แต่งภาสกร โทณะวณิก.
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่, 2553.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเครื่องจักสานในประเทศไทย / วิบูลย์ ลี้สุวรรณ.
ชื่อผู้แต่งวิบูลย์ ลี้สุวรรณ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, 2539.
เลขเรียกTT873 .ว65 2539,746.41 ว634ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการรวบรวมและศึกษาเครื่องจักสานของจังหวัดราชบุรี / มาโนช กงกะนันทน์
ชื่อผู้แต่งมาโนช กงกะนันทน์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี, 2526
เลขเรียก746.1 ม26ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการสร้างที่เก็บน้ำด้วยไม้ไผ่.
ชื่อผู้แต่งกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม. กองส่งเสริมหัตถกรรมไทย.
พิมพลักษณ์2522
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องชุดมรดกศิลปหัตถกรรมไทย เครื่องจักสานไทย/ วิบูลย์ ลี้สุวรรณ.
ชื่อผู้แต่งวิบูลย์ ลี้สุวรรณ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : องค์การค้าคุรุสภา, 2540.
เลขเรียกDS 578.3 ว634ช 2540
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา