Found: 102  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเคมีของน้ำ น้ำโสโครกและการวิเคราะห์ / เรียบเรียงโดย กรรณิการ์ สิริสิงห และกฤษณ์ เทียรฆประสิทธิ์
ชื่อผู้แต่งกรรณิการ์ สิริสิงห
พิมพลักษณ์[ม.ป.ท. : ม.ป.พ., 252?]
เลขเรียกQD142 ก173
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องวาริชศาสตร์เคมีและสกายะ = Chemical and physical aquatic science : ส่วนวาริชศาสตร์เคมี : เอกสารประกอ...
ชื่อผู้แต่งสุวรรณา ภาณุตระกูล.
พิมพลักษณ์ชลบุรี : ภาควิชาวาริชศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, [2546?]
เลขเรียก551.480154 ส873ว
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการเก็บและการรักษาสภาพตัวอย่างน้ำเบื้องต้น = Introducation to collection and preservation of water s...
ชื่อผู้แต่งไพฑูรย์ หมายมั่นสมสุข
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กระทรวง, 2539.
เลขเรียกQH142 พ975ก 2539
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคุณสมบัติของน้ำในคลองนาทับ จังหวัดสงขลา = Water properties in Natab Canal, Songkhla province / ดุส...
ชื่อผู้แต่งดุสิต ตันวิไลย
พิมพลักษณ์ชลบุรี : สถาบัน, 2535.
เลขเรียก546.22 ด764ค 2535 ล.10
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเอกสารประกอบการสอนวิชา 312 361 เคมีสิ่งแวดล้อมตอนเคมีของน้ำ / ณรงค์ เกิดกุญชร
ชื่อผู้แต่งณรงค์ เกิดกุญชร
พิมพลักษณ์[ขอนแก่น] : ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2532.
เลขเรียกQD152 ณ211
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องงานวิจัย เรื่อง องค์ประกอบและสมบัติทางเคมีของน้ำพุร้อนในจังหวัดสุราษฎร์ธานี และระนอง [Text] สุธน ช...
ชื่อผู้แต่งสุธน ช่วยเกิด
พิมพลักษณ์สุราษฎร์ธานี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สถาบันราชภัฏสุราษฎร์ธานี 2545
เลขเรียก546.22 ส244ง
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือวิเคราะห์คุณภาพน้ำ / มั่นสิน ตัณฑุลเวศม์.
ชื่อผู้แต่งมั่นสิน ตัณฑุลเวศม์
พิมพลักษณ์กรุงเทพ : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2543.
เลขเรียกTD370 ม371 2543,WA686 ม371ค 2543,628.161 ม622ค3
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
..more
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเคมีวิทยาของน้ำและน้ำเสีย / มั่นสิน ตัณฑุลเวศม์ และมั่นรักษ์ ตัณฑุลเวศม์.
ชื่อผู้แต่งมั่นสิน ตัณฑุลเวศม์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2545.
เลขเรียกGB855 .ม634 2545,546.22 ม115ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
..more
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเคมีของน้ำ น้ำโสโครกและการวิเคราะห์ / เรียบเรียงโดย กรรณิการ์ สิริสิงห
ชื่อผู้แต่งกรรณิการ์ สิริสิงห
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ประยูรวงศ์, 2525.
เลขเรียก546.22 ก17ค 2525
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเคมีของน้ำ น้ำโสโครกและการวิเคราะห์ = Chemistry of water, wastewater and analysis / กรรณิการ์ สิร...
ชื่อผู้แต่งกรรณิการ์ สิริสิงห.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สถาบันราชภัฏจันทรเกษม, 2544.
เลขเรียก546.22 ก177ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเทคนิคการวิเคราะห์น้ำเสีย : สำหรับห้องปฏิบัติการน้ำเสีย / อรทัย ชวาลภาฤทธิ์
ชื่อผู้แต่งอรทัย ชวาลภาฤทธิ์
พิมพลักษณ์กรุงเทฯ : คณะวิศวกรรมศาสตร์ ; 2556.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเอกสารประกอบการสอน 176 200 เคมีของน้ำและน้ำทิ้ง:Chemistry of water and Wastewater / .เนตรนภิส ตันเต็...
ชื่อผู้แต่งเนตรนภิส ตันเต็มทรัพย์.
พิมพลักษณ์อุบลราชธานี : ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 25.
เลขเรียกQD142 น785
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือวิเคราะห์คุณภาพน้ำ / มั่นสิน ตัณฑุลเวศม์
ชื่อผู้แต่งมั่นสิน ตัณฑุลเวศม์
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2538.
เลขเรียกTD370 ม371,WA686 ม61ค 2538,543 ม115ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานวิจัยเรื่องการวิเคราะห์ปริมาณคลอโรฟอร์มในน้ำ ที่ผ่านการเติมคลอรีน = Determination of Chlorofo...
ชื่อผู้แต่งชุลีพร พุฒนวล.
พิมพลักษณ์ชลบุรี : คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, [2533?]
เลขเรียก543 ช638ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา