Found: 366  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องปัญหากฎหมายเกี่ยวกับข้อพิพาทเขตแดนไทย-ลาว / ทวีเกียรติ เจนประจักษ์
ชื่อผู้แต่งทวีเกียรติ เจนประจักษ์
พิมพลักษณ์2536.
เลขเรียก341.42 ท189ป
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องศักยภาพและความพร้อมของประชาชนในพื้นที่ชายแดนไทยที่มีพรมแดนร่วมกับประเทศเพื่อนบ้านเพื่อรองรับการเปิดป...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กลุุ่มงานคณะกรรมาธิการการต่างประเทศ สำนักกรรมาธิการ 2 สำนักงานเลขาธิกาาสภาผู้แทนราษฎร, 2557
เลขเรียกสร 341.42 ศ333
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโครงการฝึกอบรม "เขตแดนของเรา เพื่อนบ้านอาเซียนของเรา" = Our Boundaries - Our ASEAN Neighbors / มูล...
ชื่อผู้แต่งมูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, 2554.
เลขเรียกDS575.5.ก6 ม74
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องท่องตะเข็บแดนสยาม : การสำรวจแนวพรมแดนไทย-พม่า-ลาว-กัมพูชา / ชาญวิทย์ เกษตรศิริ.
ชื่อผู้แต่งชาญวิทย์ เกษตรศิริ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2543.
เลขเรียกDS575 ช6ท 2543
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสังคมศาสตร์ / คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. [text]
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่. คณะสังคมศาสตร์.
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2545.
เลขเรียก320.12 ม19ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องศักยภาพและความพร้อมของประชาชนในพื้นที่ชายแดนไทยที่มีพรมแดนร่วมกับประเทศเพื่อนบ้านเพื่อรองรับการเปิดป...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กลุ่มงานคณะกรรมาธิการการต่างประเทศ สำนักกรรมาธิการ 2 สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 2557.
เลขเรียก341.42 ศ333
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องศักยภาพและความพร้อมของประชาชนในพื้นที่ชายแดนไทยที่มีพรมแดนร่วมกับประเทศเพื่อนบ้านเพื่อรองรับการเปิดป...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กลุ่มงานคณะกรรมาธิการการต่างประเทศ สำนักกรรมาธิการ 2 สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 2557.
เลขเรียก341.42 ศ462 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องท่องตะเข็บแดนสยาม : การสำรวจแนวพรมแดนไทย-พม่า-ลาว-กัมพูชา / ชาญวิทย์ เกษตรศิริ.
ชื่อผู้แต่งชาญวิทย์ เกษตรศิริ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2543.
เลขเรียกDS566 ช62,320.12 ช495ท2
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการแก้ปัญหาพรมแดนทางบกระหว่างไทยและลาว / จันทรอร พงศ์พันธุ์ผู้ภักดี = Land border settlement betwee...
ชื่อผู้แต่งจันทรอร พงศ์พันธุ์ผู้ภักดี
พิมพลักษณ์2543.
เลขเรียกDS575 .จ633 2543,ว 327.17 จ278ก 2543
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพื้นที่อ้างสิทธิทับซ้อนทางทะเลไทย-กัมพู...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สภา, 2557.
เลขเรียกDS 575.5 .C16 ร26 2557
ห้องสมุดสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเขตแดนทางทะเล = Sea boundary / พลเรือเอกถนอม เจริญลาภ
ชื่อผู้แต่งถนอม เจริญลาภ พลเรือเอก
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : มูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย ; มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, 2556, [2013]
เลขเรียกJC323 ถ131ข 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการสำรวจแนวพรมแดนไทย-พม่า-ลาว-กัมพูชา / ชาญวิทย์ เกษตรศิริ.
ชื่อผู้แต่งชาญวิทย์ เกษตรศิริ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2540.
เลขเรียกDS575.35 .ช64,320.12 ช495ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
..more
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องInternational symposium on land and river boundaries demarction and maintence in support of borderla...
พิมพลักษณ์Bangkok : Ministry of Foreign Affairs, 2006.
เลขเรียก320.12 I61 2006
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องปัญหาพรมแดนไทย/ ศูนย์ศึกษาการต่างประเทศร่วมกับสมาคมกฎหมายระหว่างประเทศแห่งประเทศไทย
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์, 2533.
เลขเรียกJX4111 .ป113
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา