Found: 3,521  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง60 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ : จากอดีตสู่ก้าวแรกแห่งทศวรรษที่เจ็ด / มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : โกมลบอลกราฟฟิค, 2547.
เลขเรียกLG395.T5K37 ห25 2547,378.05 ม19ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
..more
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง50 ปีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ : เหลียวดูหลัง แลไปข้างหน้า / มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บริษัทอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน), 2537.
เลขเรียก378.05 ก782ห
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง15 ปี สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เพื่อวิทยาการและสังคม
ชื่อผู้แต่งเกษตรศาสตร์, มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยและพัฒนา.
เลขเรียก630.011 ก58ส 2536
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องผลงานวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สู่สังคม 2533-2537 / โดย สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาส...
ชื่อผู้แต่งสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, [2538?]
เลขเรียก630.72 ส181ผ 2533-37
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานผลการวิจัยในการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ : ครั้งที่28 29-31มกราคม2533กำหนดการเ...
ชื่อผู้แต่งเกษตรศาสตร์, มหาวิทยาลัย.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อมรินทร์ พลิ้นติ้ง กรุ๊ฟ, 2533.
เลขเรียก016.3 ก58ร 2533
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการสัมมนาวิชาการเกษตร ประจำปี......... / คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะเกษตรศาสตร์
พิมพลักษณ์ขอนแก่น : คณะ, 2545-
เลขเรียก630.72 ข19ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องที่ระลึกในงาน 25 ปี คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 21 กุมภาพันธ์ 2535 / [คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิท...
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่. คณะเกษตรศาสตร์.
พิมพลักษณ์[เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยฯ, 2535]
เลขเรียกLG395.ท9ช8 ท64
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องผลงานวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สู่สังคม 2533-2537 / โดย ฝ่ายประยุกต์งานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา มห...
ชื่อผู้แต่งเกษตรศาสตร์, มหาวิทยาลัย สถาบันวิจัยและพัฒนา ฝ่ายประยุกต์งานวิจัย.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2537.
เลขเรียก630 ก584ผ 2537
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานผลการดำเนินงานสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2558 (มกราคม-กรกฎาคม พ.ศ. 2559) = Kasetsart Univ...
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2558
เลขเรียกLG395.B3322 ร64 2559,378.05 ม246ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องอตีตานุกรมเกษตรศาสตร์ / กองบรรณาธิการ ศรัญญู เทพสงเคราะห์, ธีระชัย ศาลเจริญกิจถาวร, รพีพงศ์ พิทักษ์ศ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2557.
เลขเรียก378.593 อ034 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง60 ปี แห่งความภาคภูมิใจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ของเรา : 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2546 / มหาวิทยาลัยเกษตรศา...
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2546.
เลขเรียก378.593 ก782ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องข้อมูลสถิติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา ... / กองแผนงาน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. กองแผนงาน.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2544.
เลขเรียกLG395.B343 ก7ข
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานประจำปี ... บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ / บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. บัณฑิตวิทยาลัย.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทาลัยเกษตรศาสตร์, 2542-.
เลขเรียกLG395.B343 ก753ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องทำเนียบโครงการวิจัยด้านเกษตรศาสตร์ 2537-2540 / สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2544.
เลขเรียกS530.5 ท424,630.7 ค121ท
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานผลการดำเนินงาน สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2558 (สิงหาคม พ.ศ. 2559-เมษายน พ.ศ. 2560). เล่ม...
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2560
เลขเรียกLG395.B52 ม-ร 2560,378.05 ม246ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา