Found: 9,775  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการเกษตรญี่ปุ่น / ลัย ผุ้แปลโออุจิ ทสุโตมุ, สุวินัย ภรณว
ชื่อผู้แต่งโออุจิ ทสุโตมุ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โครงการแปลไทย--ญี่ปุ่น, 2530
เลขเรียกS471.J3 .อ89,630.952 ท18ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องจันทบุรี / ชุมนุมนิสิตชาวจันทบุรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : อักษรสยามการพิมพ์, 2518.
เลขเรียก630.2 ก58จ
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องตำราการเกษตรกรรม การปลูก การบำรุงไม้ผล / ธเณศ ธนาคม
ชื่อผู้แต่งธเณศ ธนาคม
พิมพลักษณ์[พระนคร] : เกษมบรรณกิจ, 2513.
เลขเรียก630 ธ11ต
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องหลักการกสิกรรม / โดย คณาจารย์ภาควิชา พืชไร่นา
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : ภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2519.
เลขเรียก630 ห17
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานผลล่วงหน้าสำมะโนการเกษตร พ.ศ.2546 = Advanced report 2003 agricultural census / สำนักงานสถิติ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2546.
เลขเรียก630.9593 ส 088 ร 2546
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานสำมะโนเกษตร 2506 จังหวัด นครสวรรค์ = Census of agriculture 1963 changwad Nakhornsawan / สำนัก...
ชื่อผู้แต่งสำนักงานสถิติแห่งชาติ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานสถิติแห่งชาติ, 2507.
เลขเรียก630 ส225ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานสำมะโนเกษตร 2506 จังหวัด สงขลา = Census of agriculture 1963 changwad Songkhla / สำนักงานสถิติ...
ชื่อผู้แต่งสำนักงานสถิติแห่งชาติ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานสถิติแห่งชาติ, 2507.
เลขเรียก630 ส225ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานสำมะโนเกษตร 2506 จังหวัด สตูล = Census of agriculture 1963 changwad Satun / สำนักงานสถิติแห่ง...
ชื่อผู้แต่งสำนักงานสถิติแห่งชาติ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานสถิติแห่งชาติ, 2507.
เลขเรียก630 ส225ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานสำมะโนเกษตร 2506 จังหวัด แม่ฮ่องสอน = Census of agriculture 1963 changwad Maehongson / สำนักง...
ชื่อผู้แต่งสำนักงานสถิติแห่งชาติ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานสถิติแห่งชาติ, 2507.
เลขเรียก630 ส225ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานสำมะโนเกษตร 2506 จังหวัดธนบุรี = Census of agriculture 1963 chagwad thonburi / สำนักงานสถิติแ...
ชื่อผู้แต่งสำนักงานสถิติแห่งชาติ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานสถิติแห่งชาติ, 2507.
เลขเรียก630 ส225ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสถิติการวางแผนทดลองทางการเกษตร = Experimental design in agriculture / ปัญญา โพธิ์ฐิติรัตน์, สนอง นิล...
ชื่อผู้แต่งปัญญา โพธิ์ฐิติรัตน์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง, [2539?]
เลขเรียกS540 S7 ป62 2539
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องวิถีสู่ธรรมชาติ / มาซาโนบุ ฟูกูโอกะ เขียน ; นวลคำ จันภา แปล.
ชื่อผู้แต่งฟูกูโอกะ, มาซาโนบุ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มูลนิธิโกมลคีมทอง, 2534-2541.
เลขเรียกS604.5 .ฟ735,630.2 ม622ว
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยมหิดล
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสถิติเพื่อการวิจัยทางการเกษตร = Statistics for agricultural research / ปรเมศ บรรเทิง
ชื่อผู้แต่งปรเมศ บรรเทิง kku-ag.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2556.
เลขเรียกS540.S7 ป169 2556,630.2195 ป171ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเกษตรยั่งยืน : วีถีการเกษตรเพื่ออนาคต ประมวลความรู้และประสบการณ์เกษตรยั่งยืนจาก 47 ประเทศ = Farming...
ชื่อผู้แต่งReijntjes, Coen.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มูลนิธิสายใยแผ่นดิน, 2547.
เลขเรียกS494.5.S86 ร949 2547,630 ร55ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
..more

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา