Found: 9,200  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการเกษตรญี่ปุ่น / ลัย ผุ้แปลโออุจิ ทสุโตมุ, สุวินัย ภรณว
ชื่อผู้แต่งโออุจิ ทสุโตมุ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โครงการแปลไทย--ญี่ปุ่น, 2530
เลขเรียกS471.J3 .อ89,630.952 ท18ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องจันทบุรี / ชุมนุมนิสิตชาวจันทบุรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : อักษรสยามการพิมพ์, 2518.
เลขเรียก630.2 ก58จ
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องตำราการเกษตรกรรม การปลูก การบำรุงไม้ผล / ธเณศ ธนาคม
ชื่อผู้แต่งธเณศ ธนาคม
พิมพลักษณ์[พระนคร] : เกษมบรรณกิจ, 2513.
เลขเรียก630 ธ11ต
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องหลักการกสิกรรม / โดย คณาจารย์ภาควิชา พืชไร่นา
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : ภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2519.
เลขเรียก630 ห17
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องระบบเกษตรกับความยั่งยืนของสังคมเกษตร : จากทฤษฎีสู่ภาคปฏิบัติ / โดย พฤฏษ์ ยิบมันตะสิริ.
ชื่อผู้แต่งพฤกษ์ ยิบมันตะสิริ.
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : ศูนย์วิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตทางเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2548.
เลขเรียก306.349 พ911ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานผลล่วงหน้าสำมะโนการเกษตร พ.ศ.2546 = Advanced report 2003 agricultural census / สำนักงานสถิติ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2546.
เลขเรียก630.9593 ส 088 ร 2546
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานสำมะโนเกษตร 2506 จังหวัด นครสวรรค์ = Census of agriculture 1963 changwad Nakhornsawan / สำนัก...
ชื่อผู้แต่งสำนักงานสถิติแห่งชาติ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานสถิติแห่งชาติ, 2507.
เลขเรียก630 ส225ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานสำมะโนเกษตร 2506 จังหวัด สงขลา = Census of agriculture 1963 changwad Songkhla / สำนักงานสถิติ...
ชื่อผู้แต่งสำนักงานสถิติแห่งชาติ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานสถิติแห่งชาติ, 2507.
เลขเรียก630 ส225ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานสำมะโนเกษตร 2506 จังหวัด สตูล = Census of agriculture 1963 changwad Satun / สำนักงานสถิติแห่ง...
ชื่อผู้แต่งสำนักงานสถิติแห่งชาติ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานสถิติแห่งชาติ, 2507.
เลขเรียก630 ส225ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานสำมะโนเกษตร 2506 จังหวัด แม่ฮ่องสอน = Census of agriculture 1963 changwad Maehongson / สำนักง...
ชื่อผู้แต่งสำนักงานสถิติแห่งชาติ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานสถิติแห่งชาติ, 2507.
เลขเรียก630 ส225ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานสำมะโนเกษตร 2506 จังหวัดธนบุรี = Census of agriculture 1963 chagwad thonburi / สำนักงานสถิติแ...
ชื่อผู้แต่งสำนักงานสถิติแห่งชาติ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานสถิติแห่งชาติ, 2507.
เลขเรียก630 ส225ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องวิถีสู่ธรรมชาติ / มาซาโนบุ ฟูกูโอกะ เขียน ; นวลคำ จันภา แปล.
ชื่อผู้แต่งฟูกูโอกะ, มาซาโนบุ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มูลนิธิโกมลคีมทอง, 2534-2541.
เลขเรียกS604.5 .ฟ735,630.2 ม622ว
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยมหิดล
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการดำเนินตามโครงการสนับสนุนแผนการผลิตของเกษตรกร ปี 2536 บ้านโนนชาด ตำบลหนองทุ่ม อำเภอชุมแพ จังหวัดขอ...
ชื่อผู้แต่งวุฒิศักดิ์ พลพินิจ
พิมพลักษณ์2538.
เลขเรียกS540.A2 ว870ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการตลาดเกษตรขั้นสูง : เอกสารประกอบการสอน วิชา ศก 631 / โดย สุจิตรา รอดสมบุญ.
ชื่อผู้แต่งสุจิตรา รอดสมบุญ
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : คณะธุรกิจการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้, 2546.
เลขเรียก338.17 ส753ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา