Found: 2,336  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องTrauma registry 2005 / สุนันทา ศรีวิวัฒน์, อัญชลี โสภณ, วิทยา ชาติบัญชาชัย และนคร ทิพย์สุนทรศักดิ์.
ชื่อผู้แต่งสุนันทา ศรีวิวัฒน์
พิมพลักษณ์ขอนแก่น : โครงการพัฒนาศูนย์อุบัติเหตุและวิกฤตบำบัด ศูนย์อุบัติเหตุและวิกฤบำบัด โรงพยาบาลขอนแก่น, 2549.
เลขเรียก363.1065 ส816ท 2548
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมในการป้องกันอุบัติเหตุบนท้องถนนของประชาชนที่ขับขี่รถจักรยานยนต์ในเ...
ชื่อผู้แต่งวาทินี เกษโสภา
พิมพลักษณ์อุดรธานี : สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี, 2558
เลขเรียกวจ 613 ว464ป
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการขจัดอุบัติภัยให้เป็นศูนย์ / ชิเกคาทชี นิชิจิมา ;ผู้แปล Mizutani Koichi และ ชลลดา หลวงพิทักษ์.
ชื่อผู้แต่งนิชิจิมา, ชิเกคาทชี.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) 2538.
เลขเรียกHV 675 น558ก 2538
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพฤติกรรมการป้องกันอุบัติเหตุ ของผู้ขับขี่รถจักยานยนต์ในจังหวัดปัตตานี = Accident prevention behavior...
ชื่อผู้แต่งสุภาวลัย ผ่องใส.
พิมพลักษณ์2543.
เลขเรียกThesis 658.3 ส246พ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสรุปผลการสัมมนวิชาการเรื่อง แนวทางการดำเนินงานของศูนย์ประสานงานทางวิชาการด้านอุบัติภัยในส่วนภูมิภาค ...
ชื่อผู้แต่งการสัมมนาวิชาการเรื่องแนวทางการดำเนินงานของศูนย์ประสานงานทางวิชาการด้านอุบัติภัยในส่วนภูมิภาค (2540 : สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัย, 2540.
เลขเรียกHV675 ก525 2540
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องอุบัติภัย / วิจิตร บุณยะโหตระ
ชื่อผู้แต่งวิจิตร บุญยะโหตระ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คณะกรรมการป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ, 2527
เลขเรียกHV677.T35 .ว32,363.1 ว32อ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องอุบัติภัย = Accidents / โดย วิจิตร บุณยะโหตระ.
ชื่อผู้แต่งวิจิตร บุณยะโหตระ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คณะกรรมการป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี, 2527.
เลขเรียกHV675.A2 ว522,614.8 ว32อ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องอุบัติเหตุบนทางหลวง / กองวิศวกรรมการจราจร กรมทางหลวง.
ชื่อผู้แต่งกรมทางหลวง. กองวิศวกรรมการจราจร.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมทางหลวง, 2533.
เลขเรียก363.125 ก169อ 2530-31
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาความสัมพันธ์ขององค์ประกอบทางถนน ความเร็ว และอุบัติเหตุ ของรถจักรยานยนต์ในเขตเทศบาล = THE STU...
ชื่อผู้แต่งอาทิตย์ พุทธสิมมา
พิมพลักษณ์2551.
เลขเรียกHE5614.5.T5 อ621ก 2551
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาปัจจัยการเกิดอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ 7 วัน จากฐานข้อมูล สพฉ. ปี 2557= Factors of motorcycles...
ชื่อผู้แต่งนวลละออง ปัญญาธิ
พิมพลักษณ์2557.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
11
image
ประเภทสื่อ Computer File
ชื่อเรื่องทุกข์คนบนถนน [interactive multimedia] / หน่วยจัดการความรู้เพื่อถนนปลอดภัย. กรมป้องกันและบรรเทาสาธา...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บริษัท จินตนาการ จำกัด, 2545.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องบาดเจ็บการกีฬา / วิชัย วนดุรงค์วรรณ, บรรณาธิการ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : หน่วยกีฬาเวชศาสตร์ ศิริราชพยาบาล, 2534.
เลขเรียก617.1027 บ289
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องผลของโปรแกรมสุขศึกษาที่มีต่อพฤติกรรมการป้องกันอุบัติเหตุจากการขับขี่รถจักรยานยนต์ ของนักเรียนชั้นมัธ...
ชื่อผู้แต่งหัตถชัย ชัชวาล
พิมพลักษณ์2551.
เลขเรียก363.1 ห114ผ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรูปแบบการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุของผู้สวมหมวกกันน๊อค= Injury patterns of helmet - wearing accident / สุ...
ชื่อผู้แต่งสุทธิภัทร วรรณโภชน์
พิมพลักษณ์2557.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องศัลยศาสตร์อุบัติเหตุ 13 = Current management in trauma surgery / บรรณาธิการ ปรีชา ศิริทองถาวร ... ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สมาคมแพทย์อุบัติเหตุแห่งประเทศไทย, 2547.
เลขเรียกRD93 ศ338อ ล.13,WO700 ศ3388 2547 ล.13
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา