Found: 405  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องศูนย์ฝึกอุตุนิยมวิทยา / กรมอุตุนิยมวิทยา.
ชื่อผู้แต่งกรมอุตุนิยมวิทยา.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมอุตุนิยมวิทยา, 2542.
เลขเรียกQC869.4.ท9 ก44,375.5515 อ815ศ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพิพิธภัณฑ์อุตุนิยมวิทยา.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : กรมอุตุนิยมวิทยา, 2530.
เลขเรียกQC990.ท9 ก44
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องศูนย์ฝึกอุตุนิยมวิทยา กรมอุตุนิยมวิทยา กระทรวงคมนาคม / กรมอุตุนิยมวิทยา กระทรวงคมนาคม.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรม, 2542.
เลขเรียก551.5 ศ813
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกรมอุตุนิยมวิทยา กระทรวงคมนาคม / กรมอุตุนิยมวิทยา.
ชื่อผู้แต่งกรมอุตุนิยมวิทยา.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมอุตุนิยมวิทยา, (253-).
เลขเรียก551.5 อ815ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องอุตุนิยมวิทยาเกษตร / ทรงศักดิ์ จุนถิระพงศ์
ชื่อผู้แต่งทรงศักดิ์ จุนถิระพงศ์
พิมพลักษณ์ชลบุรี : ภาควิชาพืชศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ บางพระ วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา, 2531
เลขเรียก630.2515 ท17อ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องอุตุนิยมวิทยาเกษตร / วิศิษฏ์ รัศมิทัต เรียบเรียง
ชื่อผู้แต่งวิศิษฏ์ รัศมิทัต
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2516.
เลขเรียกS600 ว38,630.2515 ว244อ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องอุตุนิยมวิทยาเกษตรเบื้องต้น / สิทธิพร สุขเกษม.
ชื่อผู้แต่งสิทธิพร สุขเกษม.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โอ. เอส. พรื้นติ่ง เฮ้าส์ , 2536.
เลขเรียก630.2515 ส723อ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเรื่องน่ารู้เกี่ยวกับ microburst / วิภา รุ่งดิลกโรจน์
ชื่อผู้แต่งวิภา รุ่งดิลกโรจน์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมอุตุนิยมวิทยา, 2535.
เลขเรียก551.55 ว645ร
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
9
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องข่าวอุตุนิยมวิทยา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ฝ่ายเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กรมอุตุนิยมวิทยา, 2543-
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องที่ระลึกเนื่องในวันครบรอบ 48 ปี: 23 มิถุนายน 2533 / กรมอุตุนิยมวิทยา
ชื่อผู้แต่งกรมอุตุนิยมวิทยา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรม, 2534.
เลขเรียกQC851 อ815ท 2533
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานอุตุนิยมวิทยาบนที่สูงประจำปี ... / โครงการหลวง
พิมพลักษณ์[ม.ป.ท.] : โครงการ, 252-
เลขเรียกS600.4 ร451
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานประจำปี 2531 : กรมอุตุนิยมวิทยา / กรมอุตุนิยมวิทยา กระทรวงคมนาคม.
ชื่อผู้แต่งกระทรวงคมนาคม. กรมอุตุนิยมวิทยา.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์กรมอุตุนิยมวิทยา, 2531.
เลขเรียก551.5 ค149ร 2531
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องตำราอุตุนิยมวิทยาทั่วไป
ชื่อผู้แต่งบำรุง สรัคคานนท์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์วิบูลย์กิจ, 2520
เลขเรียก551.5 บ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องตำราอุตุนิยมวิทยาทั่วไป / บำรุง สรัคคานนท์
ชื่อผู้แต่งบำรุง สรัคคานนท์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมอุตุนิยมวิทยา, 2518
เลขเรียก551.5 บ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องภูมิอากาศวิทยา = Climatology / วิชัย เทียนน้อย
ชื่อผู้แต่งวิชัย เทียนน้อย
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อักษรวัฒนา, [252-]
เลขเรียกQC981 ว32
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา