Found: 233  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องไฟฟ้าอุตสาหกรรม [electronic resource] / สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สกายบุ๊กส์, 2548.
เลขเรียก621.3
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานฉบับสมบูรณ์แผนที่นำทางเทคโนโลยีอุตสาหกรรมไฟฟ้ากำลัง โครงการจัดทำยุทธศาสตร์อุตสาหกรรมสาขาไฟฟ้าก...
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : สถาบัน, 2552.
เลขเรียกHD 9685 .T52 ร26ร 2552
ห้องสมุดสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโครงการจัดทำยุทธศาสตร์อุตสาหกรรมสาขาไฟฟ้ากำลัง : รายงานฉบับสมบูรณ์ / โดย สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์, 2552.
เลขเรียก333.7932 คร961
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโครงการจัดทำยุทธศาสตร์อุตสาหกรรมสาขาไฟฟ้ากำลัง : รายงานฉบับสมบูรณ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์, 2552
เลขเรียกส.ร. 333.7932 ค872
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานฉบับสมบูรณ์โครงการจัดทำยุทธศาสตร์อุตสาหกรรมสาขาไฟฟ้ากำลัง / โดย สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
พิมพลักษณ์[ม.ป.ท.] : สถาบัน, 2552.
เลขเรียกHD9685.T5 ร451 2552
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานฉบับสมบูรณ์โครงการจัดทำยุทธศาสตร์อุตสาหกรรมสาขาไฟฟ้ากำลัง / โดย สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์, 2553.
เลขเรียกHD9685.T5 ร451
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการศึกษาเรื่องอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน / โดยศิริกุล จงธนสารสมบัติ และ สันติ ถิรพัฒน์.
ชื่อผู้แต่งศิริกุล จงธนสารสมบัติ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ส่วนวิจัยธุรกิจ ฝ่ายวิจัยและวางแผน บรรษัทเงิน ทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย, 2529.
เลขเรียกHD9697 . A3T5 ศ6ร6
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
8
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่องรายงานฉบับสมบูรณ์โครงการพัฒนาฐานข้อมูลอุตสาหกรรมเชิงเปรียบเทียบเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันขอ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันไฟฟ้าและอิเล็คทรอนิกส์, 2550
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องศตวรรษแห่งวิวัฒนาการเครื่องใช้ไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์ไทย
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง, 2550.
เลขเรียก621.3 ศ14
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน : รายงานการศึกษา / โดย ศิริกุล จงธนสารสมบัติ และ สันติ ถิรพัฒน์
ชื่อผู้แต่งศิริกุล จงธนสารสมบัติ
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : หน่วยวิจัยอุตสาหกรรม ส่วนวิจัยธุรกิจ ฝ่ายวิจัยและวางแผน บรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย, 2529.
เลขเรียก381.4568383 ศ448ร
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องไฟฟ้าและเครื่องอำนวยความสะดวก / กระทรวงศึกษาธิการ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว, 2526.
เลขเรียกQC146 ศ615
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโครงการจัดทำยุทธศาสตร์บริหารนโยบายการนำเข้าของไทย : อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ / จ...
ชื่อผู้แต่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. ศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2548.
เลขเรียก382 จ 826 ค 2548
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องYear book ... สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ = Electrical and Electronics Institute
ชื่อผู้แต่งสถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบัน, 2545-
เลขเรียก338.476213 ฟ914ร 2545
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานฉบับสมบูรณ์เรื่องลู่ทางและโอกาสการส่งออกและผลกระทบจากการมีเขตการค้าเสรีอาเซียน (สำหรับอุตสาหกร...
ชื่อผู้แต่งอมรรัตน์ อภินันท์มหกุล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ฝ่ายแผนงานเศรษฐกิจรายสาขา สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย, 2539.
เลขเรียกHD9685.T52 อ286
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือการเตรียมความพร้อมสำหรับบุคลากรก่อนเข้าสู่ภาคอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ / จัดทำโดย ฝ่าย...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบัน, 2552.
เลขเรียกHD9697.A2 ค695
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา