Found: 321  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องบทสรุปสำหรับผู้บริหารโครงการจัดทำข้อมูลอุตสาหกรรมเชิงเปรียบเทียบเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ...
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : คณะ, 2547.
เลขเรียกQV736 บ131 2547
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโครงการสัมมนาเรื่อง แนวทางการวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมยาของประเทศไทย ณ ห้องประชุมสารนิเทศ จุฬาฯ วันพฤห...
ชื่อผู้แต่งการสัมมนาเรื่อง แนวทางการวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมยาของประเทศไทย (2530 : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
พิมพลักษณ์2530.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการถ่ายทอดเทคโนโลยีและสร้างขีดความสามารถทางเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมยาในประเทศไทย = Technology transfer...
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ : โครงการ], 2555.
เลขเรียกHD9665.5 ก64 2555
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานวิจัยเรื่องการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการสร้างขีดความสามารถทางเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมยาในประเทศไทย =...
ชื่อผู้แต่งอรอุมา โต๊ะยามา.
พิมพลักษณ์นครปฐม : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2554.
เลขเรียกHD9672.ท92 อ45
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือสำหรับผู้ประกอบธุรกิจด้านยา / สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงาน, [252-].
เลขเรียกQV736 ค695
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการพิจารณาศึกษาเรื่องการศึกษาวิเคราะห์ปัญหาการดำเนินการบังคับใช้สิทธิเหนือสิทธิบัตรยา / โดยคณ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กลุ่มงานคณะกรรมาธิการการสาธารณสุข สำนักกรรมาธิการ 3 สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา, [2554].
เลขเรียกQV736 ร6 2554
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิจัยการตลาดยา / ชูเพ็ญ วิบูลสันติ
ชื่อผู้แต่งชูเพ็ญ วิบูลสันติ
พิมพลักษณ์[เชียงใหม่] : ภาควิชาบริหารเภสัชกิจ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, [252-]
เลขเรียกQV772 ช674ช
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการวิจัยเรื่องการศึกษาความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์และข้อเสนอเพื่อปรับราคายา Omalizumab ที่เหมาะสม...
ชื่อผู้แต่งธนะวัฒน์ วงศ์พัน
พิมพลักษณ์นนทบุรี: สำนักพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ , 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแนวทางการผลิตยาปราศจากเชื้อ / [คณะผู้จัดทำชิงชัย มหาแก้ว ... และคนอื่น ๆ]
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข, [2543]
เลขเรียกQV778 น927น
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการบริหารการผลิตยา = Pharmaceutical production management / จอมจิน จันทรสกุล
ชื่อผู้แต่งจอมจิน จันทรสกุล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : [ม.ป.ท.], 2523.
เลขเรียกQV736 จ196ก 2523
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการปฏิบัติที่ดีในการจัดเก็บและการปฏิบัติที่ดีในการจัดส่ง = Good storage practice (GSP) and good dis...
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ. : ดีทแฮล์ม, 2548]
เลขเรียกQV736 ก469 2548
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเศรษฐศาสตร์ทางยา / บรรณาธิการ สุนทรี วิทยานารถไพศาล ... [และคนอื่น ๆ]
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : หน่วยวิชาการเภสัชศาสตร์สังคม (ภสส) คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2535.
เลขเรียกQV736 ศ871
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกรณีศึกษาการวิจัยพัฒนายาและผลิตภัณฑ์ทางเภสัชกรรม = Formulation profiles : road map for pharmaceutica...
ชื่อผู้แต่งไกรสีห์ อัมพรายน์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2554
เลขเรียกRS192 ก94 2554,615.1 ก978ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการถ่ายทอดเทคโนโลยีเเละขีดความสามารถทางเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมยาในประเทศไทย = Technology transfer an...
ชื่อผู้แต่งอรอุมา โต๊ะยามา
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2555.
เลขเรียกQV736.JT3 อ384 2555
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิจัยและพัฒนายาเพื่อใช้ในประเทศ : รายงานการสัมมนามหาวิทยาลัยมหิดล ณ อาคาร 4 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิท...
ชื่อผู้แต่งการสัมมนามหาวิทยาลัยมหิดลเรื่องการวิจัยและพัฒนายาเพื่อใช้ในประเทศ (2524 : กรุงเทพฯ)
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัย, 2524.
เลขเรียกQV736 ก525ร 2524
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา