Found: 100  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพืชผักอุตสาหกรรม / ไฉน ยอดเพชร.
ชื่อผู้แต่งไฉน ยอดเพชร.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : รั้วเขียว , 2542.
เลขเรียก635.31 ฉ911พ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแนวทางการพัฒนาส่วนประสมทางการตลาดและการยอมรับผลิตภัณฑ์ถั่วเหลืองฝักสดแช่แข็งสำหรับผู้บริโภคชาวญี่ปุ่...
ชื่อผู้แต่งเบญจมาภรณ์ จันทร์ใส
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2556
เลขเรียกว 664.853 บ532น
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโครงการศึกษาความเป็นไปได้ของการจัดตั้งโรงงานผัก และผลไม้กระป๋อง / จัดทำโดย สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวั...
พิมพลักษณ์[พิษณุโลก] : สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพิษณุโลก สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม, 2532.
เลขเรียก664.8 ค961
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่ององค์ความรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต สู่การเป็น Smart Officer: พืชผัก เห็ด / กรมส่งเสริมการเกษตร.
ชื่อผู้แต่งกรมส่งเสริมการเกษตร.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรม, 2556.
เลขเรียก635 ส144อ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
5
image
ประเภทสื่อ Computer File
ชื่อเรื่องผักตบ วิตตอง [videorecording] / ผลิตโดย บริษัททีวีบูรพา.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ทีวีบูรพา, 2549.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการยืดอายุการเก็บผักสด : รายงานการวิจัย = The prolonging storage life fresh vegetables / กุลยา ...
ชื่อผู้แต่งกุลยา จันทร์อรุณ.
พิมพลักษณ์พิษณุโลก : ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม, 2542.
เลขเรียกว664.8 ก476ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดการโซ่อุปทานผักสดในจังหวัดนครปฐม / อานุภาพ สังข์ศรีอินทร์
ชื่อผู้แต่งอานุภาพ สังข์ศรีอินทร์
พิมพลักษณ์2551.
เลขเรียก635 อ625ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องผักดองผสมบรรจุกระป๋อง = Standard for canned mixed vegetables pickles / สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุต...
ชื่อผู้แต่งสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม, 2517.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องผักกาดดองในภาชนะบรรจุ = Standard for mustard greens (leaf mustard) pickles / สำนักงานมาตรฐานผลิตภั...
ชื่อผู้แต่งสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม, 2532.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแนวทางการส่งเสริมอุตสาหกรรมเกษตรในส่วนภูมิภาค [23-24 ธันวาคม 2534 ณ โรงแรมชาลีนา รามคำแหง 65 กรุงเทพ...
ชื่อผู้แต่งการสัมมนาแนวทางการส่งเสริมอุตสาหกรรมเกษตรในส่วนภูมิภาค (2534 : กรุงเทพฯ)
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ฝ่าย, 2535.
เลขเรียกHD9016.T352 .ก2781
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเทคโนโลยีการผลิตผัก / กิตติ บุญเลิศนิรันดร์.
ชื่อผู้แต่งกิตติ บุญเลิศนิรันดร์.
พิมพลักษณ์พระนครศรีอยุธยา : คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ, 2555.
เลขเรียกHD9220.T5 ก63 2555,635 ก672ท
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
..more
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการทดสอบประสิทธิภาพของปุ๋ยอินทรีย์น้ำที่ผลิตจากวัสดุอินทรีย์เหลือใช้ จากอุตสาหกรรมการเกษตรต่อการผลิต...
ชื่อผู้แต่งเรืองฤทธิ์ ริณพัฒน์
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้, 2547.
เลขเรียก631.86 ร861ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกำหนดสุขลักษณะสำหรับผลิตภัณฑ์ผลไม้กระป๋องและผักระป๋อง = Standard for Hygienic practice for canned f...
ชื่อผู้แต่งสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม, 2517.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องหัวผักกาดเค็มปรุงรส = Standard for seasoned salted chinese radish (จุลสาร) / สำนักงานมาตรฐานผลิตภ...
ชื่อผู้แต่งสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณท์อุตสาหกรรม.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม, 2528.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดการการผลิตไม้ผลและผักเชิงธุรกิจ = Fruit and vegetable production management / สาขาวิชาเกษตรศาส...
พิมพลักษณ์นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2561
เลขเรียกSB357.28 ก 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา