Found: 724  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสูตร : เกษตรอุตสาหกรรมประยุกต์ / ปัญญา โพธิ์ฐิติรัตน์.
ชื่อผู้แต่งปัญญา โพธิ์ฐิติรัตน์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ภาควิชาอุตสาหกรรมการเกษตร คณะวิชาเกษตรและอุตสาหกรรม. สหวิทยาลัยรัตนโกสินทร์จันทร์เกษม, 2530.
เลขเรียก664.8 ป524ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแนวทางยกระดับอุตสาหกรรมเกษตรพื้นบ้าน : กรณีศึกษา จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย พะเยาและลำปาง / ภาควิชา...
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่. คณะเกษตรศาสตร์.
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2539.
เลขเรียก338.1 ช762น
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการประชุมสัมมนาทางวิชาการ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 12 สาขาอุตสาหกรรมเกษตร = Proceedings...
ชื่อผู้แต่งรายงานการประชุมสัมมนาทางวิชาการ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล (ครั้งที่ 12: 2538 : วิทยาเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือนครราชสีมา).
พิมพลักษณ์นครราชสีมา : สถาบัน, 2538.
เลขเรียก630.72 ร451ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายวิชา โครงการ 103498 / บุหลัน พิทักษ์ผล.
ชื่อผู้แต่งบุหลัน พิทักษ์ผล
พิมพลักษณ์พิษณุโลก : คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หมาวิทยาลัยนเรศวร, 2544.
เลขเรียก001.4 บ691ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดทำชิ้นส่วนมาตรฐานเพื่อวางแผนการใช้ทรัพยากรในการผลิต กรณีศึกษาโรงงานเกษตรบ้านกร่าง จ.พิษณุโลก =...
ชื่อผู้แต่งนรารักษ์ บุตรชา
พิมพลักษณ์2545.
เลขเรียกTJ170 น239ก 2545
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการมาตรฐานอุตสาหกรรมเกษตร / นฤดม บุญ-หลง
ชื่อผู้แต่งนฤดม บุญ-หลง
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2524.
เลขเรียกHD9000.9.A1 น271,389.16 น914ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาธุรกิจของสหกรณ์การเกษตร เพื่อเข้าสู่สมาร์ทฟาร์มเมอร์ / สำนักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร สำนักงานเ...
ชื่อผู้แต่งสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร. สำนักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2558
เลขเรียกส.ร. 334.683 ศ578ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือเกษตรกร(1) เรื่องไม้เศรษฐกิจโตเร็ว / กรมป่าไม้. สำนักงานส่งเสริมการปลูกป่า.
ชื่อผู้แต่งกรมป่าไม้. สำนักส่งเสริมการปลูกป่า.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานส่งเสริมการปลูกป่า, 2537.
เลขเรียกอ 633.89 ก17ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเทคโนโลยีเพื่อการส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมการเกษตรและประมง : รายงานการสัมมนา 18-20 กันยายน 2530 ณ โรงแ...
ชื่อผู้แต่งการสัมมนา เทคโนโลยีเพื่อการส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมการเกษตรและประมง (2530 : ชลบุรี)
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : กรม, 2530.
เลขเรียก338.06 ก525ร
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องหลักการอุตสาหกรรมเกษตร / นฤคม บุญ-หลง.
ชื่อผู้แต่งนฤดม บุญ-หลง.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน, 2525.
เลขเรียกHD9486 น4,338 นฤ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องอุตสาหกรรมไม้ขั้นพื้นฐาน = Basic wool industries / อำนวย คอวานิช
ชื่อผู้แต่งอำนวย คอวานิช
พิมพลักษณ์กรุงเทพมหานคร : คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2523.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแผนแม่บทเพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมการเกษตร (พ.ศ.2543 - พ.ศ.2547) / คณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรม...
พิมพลักษณ์(กรุงเทพฯ) : คณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมการเกษตร, 2542.
เลขเรียกHD1415 ผ8 2542
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการศึกษาสถานภาพข้อมูลและความต้องการข้อมูลเพื่อการวางแผนพัฒนาระบบโครงสร้างฐ...
พิมพลักษณ์นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหิดล, 2546.
เลขเรียกHD2080.55.Z9W4 ร451 ตต 2546
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกรณีตัวอย่างทางธรุกิจการเกษตร เล่ม 2
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. คณะเกษตรศาสตร์และบริหารธุรกิจ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2520
เลขเรียก613.1 ก-ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประชุมสัมมนาวิชาการแนวทางพัฒนาอุตสาหกรรม ผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ 14-15 พฤศจิกายน 2527 / มหาวิทยาลัยสงข...
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์.
พิมพลักษณ์สงขลา : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2527.
เลขเรียก338.17912 ส22ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา