Found: 29,004  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแผนปรับโครงสร้างอุตสาหกรรม (พ.ศ.2541-2543) : แผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการเพื่อการปรับโครงสร้างอุตสาหก...
ชื่อผู้แต่งสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม, 2541.
เลขเรียก338 ศ854ผ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโครงการพัฒนาความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมกับประเทศเพื่อนบ้าน (ยุทธศาสตร์การพัฒนาความร่วมมือด้านอุตสาหกรร...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โซซิโอ-เอคโคโนมิค คอนซัลแตนส์, 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดประเภทมาตรฐานอุตสาหกรรม (ประเทศไทย) ปี 2544 = Thailand standard industrial classification / ...
ชื่อผู้แต่งกรมการจัดหางาน.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม, 2548.
เลขเรียกHF1044.T5 ก64 2544,338 ก446ก3
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
..more
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องวิชาสังคมศึกษา ภูมิศาสตร์เศรษฐกิจ สินค้าอุตสาหกรรม / นพรัตน์ จันทรปรรณิก.
ชื่อผู้แต่งนพรัตน์ จันทรปรรณิก.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว, 2515.
เลขเรียกHC79.I52 น34
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องภาวะอุตสาหกรรมที่สำคัญปี ... / ฝ่ายวิชาการและวางแผน ธนาคารกรุงไทย จำกัด.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ฝ่าย, [25--].
เลขเรียกHD2356.T35 ภ476
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการสำรวจอุตสาหกรรม พ.ศ. ... ทั่วราชอาณาจักร = Report of the ... industrial survey Whol สำนั...
ชื่อผู้แต่งสำนักงานสถิติแห่งชาติ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กองคลังข้อมูลและสนเทศสถิติ สำนักงานสถิติแห่งชาติ, 2544.
เลขเรียก338.5 ส215ทอ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสรุปภาวะอุตสาหกรรมรายสาขา / สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : สำนักงาน, [2540?]
เลขเรียก338.09593 ส356
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องอุตสาหกรรม' 38 / สุรชัย มิ่งขวัญ และคณะ.
ชื่อผู้แต่งสุรชัย มิ่งขวัญ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เจ้าหน้าที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์กองกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม, 2538.
เลขเรียก665.09593 ส850อ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม = Economic industrial / อาธิ ครูศากยวงศ์.
ชื่อผู้แต่งอาธิ ครูศากยวงศ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2553.
เลขเรียกHD2326 อ63,338 อ24ศ 2553
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
..more
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโครงกันศึกษาวิจัย แนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมการเกษตรแบบครบวงจร : บทสรุปสำหรับผู้บริหาร / สำนักบริการ...
ชื่อผู้แต่งสถาบันทรัพย์สินทางปัญญาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สำนักบริการธุรกิจและที่ปรึกษา.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักบริการธุรกิจและที่ปรึกษา สถาบันทรัพย์สินทางปัญญาแห่งจุฬาลงการณ์มหาวิทยาลัย, 2543.
เลขเรียก338.1 ท163ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโครงกันศึกษาวิจัย แนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมการเกษตรแบบครบวงจร : รายงานฉบับสมบูรณ์ / สำนักบริการธุรก...
ชื่อผู้แต่งสถาบันทรัพย์สินทางปัญญาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สำนักบริการธุรกิจและที่ปรึกษา.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักบริการธุรกิจและที่ปรึกษา สถาบันทรัพย์สินทางปัญญาแห่งจุฬาลงการณ์มหาวิทยาลัย, 2543.
เลขเรียก338.1 ท163ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการวิจัยโครงสร้างเศรษฐกิจอุตสาหกรรมรายสาขา ปี 2536 : อุตสาหกรรมแปรรูปที่ใช้แป้งมันสำปะหลังเป็น...
ชื่อผู้แต่งปัทมาวดี ซูซูกิ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ฝ่ายแผนงานเศรษฐกิจรายสาขา มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย, 2537.
เลขเรียกHD9161 ป6ร 2537
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการสำรวจอุตสาหกรรม พ.ศ. ... ปริมณฑล = Report of the ... industrial survey Vicinity สำนักงาน...
ชื่อผู้แต่งสำนักงานสถิติแห่งชาติ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กองคลังข้อมูลและสนเทศสถิติ สำนักงานสถิติแห่งชาติ, 2544-
เลขเรียก338.5 ส215ปฑ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโครงสร้างเศรษฐกิจอุตสาหกรรมรายสาขา ปี 2536 / ธนวรรณ์ กินประไพอำพล และ นิพนธ์ พัวพงศกร.
ชื่อผู้แต่งธนาวรรณ์ กิจประไพอำพล
พิมพลักษณ์กรุงเืทพฯ : มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย, 2537.
เลขเรียก678.3 ธ249ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานประกอบการจัดทำแผนแม่บทเพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศไทย / สำนักงานเศรษฐกิจอุตสหกรรม กระทรวง...
ชื่อผู้แต่งสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานเศรษฐกิจอุตสหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม, 2539
เลขเรียกHD3616.T35 ร451 2539,338.09593 ส691ร3 20
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา