Found: 3,426  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการตระหนักรู้และพฤติกรรมการรับสื่อโฆษณาผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ท ของผู้ใช้บริการเครือข่ายฯ / วุธินั...
ชื่อผู้แต่งวุธินันท์ สุวิมลพันธุ์ 2513-
พิมพลักษณ์2539.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือพิชิตการบ้าน/ บิล ธอมพ์สัน.
ชื่อผู้แต่งธอมพ์สัน, บิล.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แม็ค, 2546.
เลขเรียกTK 5105.875.I57 ธ411ค 2546,004.678 ธ411อ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์เรื่องการติดตั้งสถานีวิทยุโทรทัศน์ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของสำนักวิทยบริก...
พิมพลักษณ์ปัตตานี : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี, 2554.
เลขเรียกTK5105.887 ร6 2554
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการวิจัยเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อความต้องการใชัอินเทอร์เน็ตของนักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีราชมงคลวิทยา...
ชื่อผู้แต่งเสกสรร ทายะรังษี
พิมพลักษณ์เชียงราย: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา, 2548
เลขเรียก004.678 ส257ร 2548
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานผลการสำรวจพฤติกรรมผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทย ปี 2561 / สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรินิกส...
ชื่อผู้แต่งสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรินิกส์ (องค์การมหาชน)
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, 2561.
เลขเรียกTK5105.875.I57 ส691,ส.ร. 004.678 ส691ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องศึกษาความพึงพอใจและการนำไปใช้ประโยชน์ในการเปิดรับข้อมูลข่าวสารทางอินเตอร์เน็ตของนักเรียนในชั้นมัธยมศ...
ชื่อผู้แต่งนุชนาฎ คงคืน.
พิมพลักษณ์ยะลา มรย. 2543
เลขเรียกวจ 004.6 น242ศ 2543
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องInternet 2000 / สยาม สงวนรัมย์.
ชื่อผู้แต่งสยาม สงวนรัมย์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์บริการวิทยาการอินเตอร์เนต, [2543?]
เลขเรียกTK5105.875.I57 ส319อ,004.678 ส319อ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาความเป็นไปได้ของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ต่อการให้บริการอินเทอร์เน็ต กรณีศึกษา การให้บ...
ชื่อผู้แต่งสิทธิกร กังสดาลย์
พิมพลักษณ์2551.
เลขเรียกTK5105.875.I57 ส721ก 2551
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อการใช้อินเตอร์เน็ตของเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้/ ณรงค์...
ชื่อผู้แต่งณรงค์ฤทธิ์ วิทยปรีชากุล
พิมพลักษณ์ยะลา: มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา, 2548
เลขเรียกThesis 004.678 ณ 17 ป 2548
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์"การใช้ประโยชน์และผลกระทบของอินเทอร์เน็ตในบริบทของการศึกษาระดับอุดามศึกษา =...
ชื่อผู้แต่งดวงกมล ชาติประเสริฐ
พิมพลักษณ์[ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2552.
เลขเรียกTK5105.875.I57 ด153ร 2552
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานผลสำรวจร้านอินเทอร์เน็ต พ.ศ. 2551 (เดือนกรกฎาคม - สิงหาคม) / สำนักสถิติเศรษฐกิจสังคมและประชาม...
ชื่อผู้แต่งสำนักงานสถิติแห่งชาติ. สำนักสถิติเศรษฐกิจสังคมและประชามติ 3.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนัก, 2552.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยรามคำแหง
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานผลสำรวจร้านอินเทอร์เน็ต พ.ศ. 2551 (เดือนกรกฏาคม - สิงหาคม) / สำนักสถิติเศรษฐกิจสังคมและประชามต...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักสถิติพยากรณ์ สำนักงานสถิติแห่งชาติ, 2552.
เลขเรียกHF5548.32 ร642 2552
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสภาพปัญหาการใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อการศึกษาค้นคว้า และวิจัยของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำ...
ชื่อผู้แต่งสมเล็ก ลีลาประทักษ์, 2506-
พิมพลักษณ์2540.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเริ่มต้นเรียนรู้และพัฒนาอุปกรณ์ Internet of Things (IoT) กับ NodeMCU = Getting start the Internet of...
ชื่อผู้แต่งธีรวุธ จิตพรมมา.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อินโนเวตีฟ เอ็กเพอริเมนต์, [2561?].
เลขเรียก004.67 ธ347ร มปป
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาการจัดระเบียบอินเทอร์เน็ตไทย / วรรณรัตน์ โรจนวิเชียร
ชื่อผู้แต่งวรรณรัตน์ โรจนวิเชียร
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต, 2553
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสวนดุสิต

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา