Found: 4,325  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องก้าวทันอาเซียน / กัญญาณัฐ กรีประเสริฐกุล
ชื่อผู้แต่งกัญญาณัฐ กรีประเสริฐกุล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เอ็มไอเอส, [2557?]
เลขเรียก341.2473 ก62ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประชุมวิชาการทางมานุษยวิทยา ครั้งที่ 10 "อาเซียน : ประชาคมในมิติวัฒนธรรม ความขัดแย้ง และความหวัง ...
ชื่อผู้แต่งการประชุมวิชาการทางมานุษยวิทยา (ครั้งที่ 10 : 2555 : กรุงเทพฯ)
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์, 2555.
เลขเรียกDS525 ก482 2555
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการรวมตัวและบูรณาการเชิงเปรียบเทียบระหว่างสหภาพยุโรปกับอาเซียน [text] / สำเนา ผาติเสนะ
ชื่อผู้แต่งสำเนา ผาติเสนะ
พิมพลักษณ์นครราชสีมา : หน่วยวิจัยอาเซียน สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา, 2557
เลขเรียก341.247 ส692ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องบันทึกการเดินทางอาเซียน / ผู้จัดทำ วิทวัส ศรีวิหค ... [และคนอื่น ๆ].
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ, 2554.
เลขเรียกDS526.7 บ6 2554
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพลวัตประชาคมอาเซียนกับพลวัตโลก : รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 2 ; วันอังคาร ที่...
ชื่อผู้แต่งการประชุมวิชาการระดับชาติ พลวัตประชาคมอาเซียนกับพลวัตโลก (ครั้งที่ 2 : 2560 : กรุงเทพฯ)
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัย, 2560.
เลขเรียกDS520.3 ก482 2560,341.2473 ก275พ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องมหัศจรรย์อาเซียน = Discover asean mini / สายรุ้ง ; ภาพโดย ขมิ้น
ชื่อผู้แต่งสายรุ้ง
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ตถาตา, 2557
เลขเรียก341.2473 ส661ม 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรอบรู้อาเซียน = ASEAN / ชัยวัฒน์ สีแก้ว.
ชื่อผู้แต่งชัยวัฒน์ สีแก้ว.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : หอสมุดกลาง 09, มปป.
เลขเรียก341.259 ช117ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
9
image
ประเภทสื่อ Computer File
ชื่อเรื่องหนังสืออิเล็กทรอนิกส์หนึ่งในประชาคมอาเซียน [computer file] : 500 เรื่องน่ารู้ประชาคมอาเซียน เจเนซิส...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เจเนซิส มีเดียคอม , 2555.
เลขเรียกDS526.7 ห151ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
10
image
ประเภทสื่อ Computer File
ชื่อเรื่องหนังสืออิเล็กทรอนิกส์หนึ่งในประชาคมอาเซียน [computer file] : รอบรู้ประชาคมอาเซียน = The Association...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เจเนซิส มีเดียคอม , 2555.
เลขเรียกDS526.7 ห151ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
11
image
ประเภทสื่อ Computer File
ชื่อเรื่ององค์ความรู้ออาเซียน [computer file].
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องอาเซียนศึกษา = ASEAN studies 2e / ผู้เขียน ณรงค์ โพธิ์พฤกษานันท์.
ชื่อผู้แต่งณรงค์ โพธิ์พฤกษานันท์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แมคกรอ-ฮิล, 2556.
เลขเรียก341.2473 ณ212อ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ / บรรณาธิการ : ประภัสสร์ เทพชาตรี
ชื่อผู้แต่งการประชุมเชิงวิชาการ เพื่อสร้างเครือข่ายด้านอาเซียนศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (2556 : ขอนแก่น)
พิมพลักษณ์ปทุมธานี : ศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2557.
เลขเรียกHC441 .ก68 2557,341.2473 ก474 ภอน
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องก้าวหน้า ก้าวไกล ไปกับอาเซียน / ณาตยา ฉาบนาค
ชื่อผู้แต่งณาตยา ฉาบนาค
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เอส.พี.ซี.บุ๊คส์, [2556?]
เลขเรียกDS525 ณ429,341.2473 ณ246ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
..more
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง1 ปี ประชาคมอาเซียน = 1 Year of the ASEAN Community : รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ / ศูน...
ชื่อผู้แต่งการประชุมวิชาการระดับชาติ "1 ปี ประชาคมอาเซียน" (ครั้งที่ 1 : 2559 : มหาวิทยาลัยรามคำแหง)
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัย, 2559.
เลขเรียก341.2473 ก482ห 2559 22
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา