Found: 4,831  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน / ทีมวิชาการนิช และอภิญญา เลื่อนฉวี, เรียงเรียง
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์นิช, 2556
เลขเรียกDS521 ค 2556,341.2473 ค17
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
..more
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องก้าวทันอาเซียน / กัญญาณัฐ กรีประเสริฐกุล
ชื่อผู้แต่งกัญญาณัฐ กรีประเสริฐกุล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เอ็มไอเอส, [2557?]
เลขเรียก341.2473 ก62ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคนเก่งเรียนรู้อาเซียน / ป้าเวนดี้.
ชื่อผู้แต่งป้าเวนดี้.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ซันไซล์ด, 2556
เลขเรียก341.247ป569ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องอาเซียนรอบรู้ คู่หูเด็กประถม/ ฝ่ายวิชาการหนังสือเด็กและเยาวชน.
ชื่อผู้แต่งฝ่ายวิชาการหนังสือเด็กและเยาวชน.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ซีเอ็ด, 2557.
เลขเรียก341.2473 ฝ211อ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องก้าวหน้า ก้าวไกล ไปกับอาเซียน / ณาตยา ฉาบนาค
ชื่อผู้แต่งณาตยา ฉาบนาค
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เอส.พี.ซี.บุ๊คส์, [2556?]
เลขเรียกDS525 ณ429,341.2473 ณ246ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
..more
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง50 คำกุญแจไขอาเซียน/ ผู้เขียน, กิตติ ประเสริฐสุข ... [และคณะ] ; พิภพ อุดร, อรรถยุทธ์ ศรีสมุทร, บรร...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ: สถาบันทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2556.
เลขเรียก341.247 ห221
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประชุมวิชาการทางมานุษยวิทยา ครั้งที่ 10 "อาเซียน : ประชาคมในมิติวัฒนธรรม ความขัดแย้ง และความหวัง ...
ชื่อผู้แต่งการประชุมวิชาการทางมานุษยวิทยา (ครั้งที่ 10 : 2555 : กรุงเทพฯ)
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์, 2555.
เลขเรียกDS525 ก482 2555
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการรวมตัวและบูรณาการเชิงเปรียบเทียบระหว่างสหภาพยุโรปกับอาเซียน [text] / สำเนา ผาติเสนะ
ชื่อผู้แต่งสำเนา ผาติเสนะ
พิมพลักษณ์นครราชสีมา : หน่วยวิจัยอาเซียน สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา, 2557
เลขเรียก341.247 ส692ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องทันโลกอาเซียน / กาย เบญจ์, เรื่อง-ภาพ.
ชื่อผู้แต่งกาย เบญจ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อักษณคิดส์, [2556].
เลขเรียก341.2473 ท115
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องบันทึกการเดินทางอาเซียน / ผู้จัดทำ วิทวัส ศรีวิหค ... [และคนอื่น ๆ].
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ, 2554.
เลขเรียกDS526.7 บ6 2554
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพลวัตประชาคมอาเซียนกับพลวัตโลก : รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 2 ; วันอังคาร ที่...
ชื่อผู้แต่งการประชุมวิชาการระดับชาติ พลวัตประชาคมอาเซียนกับพลวัตโลก (ครั้งที่ 2 : 2560 : กรุงเทพฯ)
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัย, 2560.
เลขเรียกDS520.3 ก482 2560,341.2473 ก275พ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องมหัศจรรย์อาเซียน = Discover asean mini / สายรุ้ง ; ภาพโดย ขมิ้น
ชื่อผู้แต่งสายรุ้ง
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ตถาตา, 2557
เลขเรียก341.2473 ส661ม 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรอบรู้อาเซียน = ASEAN / ชัยวัฒน์ สีแก้ว.
ชื่อผู้แต่งชัยวัฒน์ สีแก้ว.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : หอสมุดกลาง 09, มปป.
เลขเรียก341.259 ช117ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
15
image
ประเภทสื่อ Computer File
ชื่อเรื่องหนังสืออิเล็กทรอนิกส์หนึ่งในประชาคมอาเซียน [computer file] : 500 เรื่องน่ารู้ประชาคมอาเซียน เจเนซิส...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เจเนซิส มีเดียคอม , 2555.
เลขเรียกDS526.7 ห151ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา