Found: 303  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเอกสารสรุปการสัมมนาเรื่อง การพัฒนาคุณภาพอาหารแช่แข็งเพื่อการส่งออกของไทย / จัดทำโดย ส่วนส่งเสริมและ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, 2550.
เลขเรียกHD9217.ท92 อ72
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องวิชา 667 498 สัมมนา (เทคโนโลยีอาหาร) เรื่องผลของการ Thawing, Refreezing และ Frozen storage ต่อคุณภาพ...
ชื่อผู้แต่งธวัชชัย บุญนาม
พิมพลักษณ์[ขอนแก่น] : ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2540.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาผลิตภัณฑ์ทอดมันแข่เยือกแข็งจากปลาน้ำจืด= PRODUCT DEVELOPMENT OF FROZEN FISH CAKE FROM FRESH ...
ชื่อผู้แต่งเกรียงไกร วงศ์คีนี
พิมพลักษณ์2552.
เลขเรียกTX385 ก767ก 2552
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาผลิตภัณฑ์ก๋วยเตี๋ยวปากหม้อแช่แข็ง= Development product of frozen Pak-mor noodle/ วิไลลักษณ...
ชื่อผู้แต่งวิไลลักษณ์ ทองโคตร
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ, 2556.
เลขเรียก664.0285 ว231ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือปฏิบัติการจุลชีววิทยาผลิตภัณฑ์ทางทะเล (606231) สำหรับนักศึกษาสาขาเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ทางทะเล คณะ...
ชื่อผู้แต่งทนงศักดิ์ ไชยาโส
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2559
เลขเรียก664.001579 ท152ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพฤติกรรมการซื้ออาหารสำเร็จรูปแช่แข็งของผู้บริโภคในเขตอำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ภาวีณี ชีวาภาคย...
ชื่อผู้แต่งภาวีณี ชีวาภาคย์
พิมพลักษณ์อุบลราชธานี บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 2553
เลขเรียก658.834 ภ481พ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
7
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องสมาคมอาหารแช่เยือกแข็งไทย
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สมาคม, 2537-
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประชุมสัมมนาทางวิชาการเรื่อง แนวทางการพัฒนาและการลงทุน ในอุตสาหกรรมอาหารแช่เยือกแข็ง ณ โรงแรมแกรน...
ชื่อผู้แต่งการประชุมสัมมนาทางวิชาการเรื่อง แนวทางการพัฒนาและการลงทุน ในอุตสาหกรรมอาหารแช่เยือกแข็ง (2531 : สงขลา)
พิมพลักษณ์สงขลา : มหาวิทยาลัย, 2531.
เลขเรียก664.0285 ก485ก
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการปรับปรุงสถานีงานด้วยหลักการยศาสตร์ในโรงงานอาหารแช่แข็ง = Improvement of work station using ergono...
ชื่อผู้แต่งฐากร ศรีวะอุไร
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2556
เลขเรียกว 658.5 ฐ217ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาผลิตภัณฑ์มันเทศบดแช่แข็ง = Product development of frozen mashed sweet potato / นลิณี ปุฤทธิพ...
ชื่อผู้แต่งนลิณี ปุฤทธิพันธ์
พิมพลักษณ์2557.
เลขเรียกTP372.3 น284ก 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกำหนดสุขลักษณะสำหรับอาหารเยือกแข็ง / สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงาน, [25--]
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องผลของสูตร อุณหภูมิในการแช่เยือกแข็ง และวิธีการละลาย ต่อคุณภาพของปาท่องโก๋แช่เยือกแข็ง = The effect o...
ชื่อผู้แต่งสถิตาภรณ์ ใจจิตร์
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้, 2549.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสรุปการสัมมนา เรื่อง การพัฒนาคุณภาพอาหารแช่แข็งเพื่อการส่งออกของไทย / สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชา...
ชื่อผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.), 2550
เลขเรียกสร 664.0285 ค123ส 2550
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องหนังสือรวมกลอนสุภาพและเรียงความเทิดพระเกียรติ 76 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถรางวัลท...
ชื่อผู้แต่งมูลนิธิไทยคม.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ มูลนิธิไทยคม 2551.
เลขเรียก173 ม686
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องหลักปฏิบัติเทคโนโลยีการผลิตที่สะอาดอุตสาหกรรมอาหารทะเลแช่แข็ง กรมโรงงานอุตสาหกรรม [Text]
ชื่อผู้แต่งกรมโรงงานอุตสาหกรรม
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ สุเทพฯการพิมพ์ 2551
เลขเรียก338.372 ก169
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา